ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/18 18:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان بابا طاهر, شعر کهن
خــوشــا آنــانــکــه الــلــه یـارشــان بــیبــحــمـد و قـل هـو الـلـه کـارشـان بــی
خـــوشـــا آنــانــکـــه دایــم در نــمــازنــدبـــهــشــت جـــاودان بـــازارشــان بـــی
***
دلــــم مــــیـــل گــــل بــــاغ تــــه دیـــرهدرون ســــیــــنــــه ام داغ تـــــه دیــــره
بـــشـــم آلـــالــه زاران لـــالــه چـــیــنــمویـــنـــم آلـــالـــه هـــم داغ تــــه دیـــره
***
بــه صــحــرا بــنـگــرم صــحــرا تــه ویـنـمبـــه دریــا بـــنـــگـــرم دریــا تـــه ویــنــم
بــهــر جــا بــنــگــرم کــوه و در و دشــتنـــشـــان روی زیـــبــــای تــــه ویـــنـــم
***
غــمــم غــم بـــی و هــمــراز دلــم غــمغـمـم هـمـصـحـبـت و هـمـراز و هـمـدم
غــمـت مـهـلـه کـه مـو تــنـهـا نـشــیـنـممــریــزا بـــارک الـــلــه مــرحـــبـــا غـــم
***
غــــم و درد مــــو از عــــطــــار واپـــــرسدرازی شــــب از بــــیــــمــــار واپــــرس
خــلـایـق هـر یـکــی صــد بــار پــرســنـدتــو کــه جــان و دلــی یـکــبــار واپــرس
***
دلــت ای ســنـگــدل بــر مــا نــســوجــهعــجـــب نــبـــود اگــر خــارا نــســوجــه
بـــســوجــم تـــا بـــســوجــانــم دلــت رادر آذر چـــوب تـــر تـــنــهــا نــســوجـــه
***
خــوشــا آنـدل کـه از غــم بــهـره ور بــیبــر آنـدل وای کـز غــم بــی خــبــر بــی
تــه کــه هـرگـز نـســوتــه دیـلـت از غــمکــجــا از ســوتــه دیـلــانـت خــبــر بــی
***
یــکــی درد و یــکــی درمــان پـــســنــددیـک وصــل و یـکــی هـجــران پــســنـدد
مــن از درمــان و درد و وصــل و هـجــرانپــســنـدم آنـچــه را جــانــان پــســنـدد
***
تــه کـه نـاخــوانـده ای عــلـم ســمـاواتتـــه کـــه نــابـــرده ای ره در خـــرابـــات
تـــه کـــه ســـود و زیــان خـــود نــدانــیبــیـاران کـی رســی هـیـهـات هـیـهـات
***
خــــدایـــا داد از ایـــن دل داد از ایـــن دلنگـشـتـم یک زمـان مـن شـاد از این دل
چـــو فــردا داد خــواهــان داد خــواهــنــدبــر آرم مــن دو صــد فــریــاد از ایــن دل
***
دلــا خــوبــان دل خــونــیـن پــســنــدنــددلا خـون شـو کـه خـوبـان این پـسـندند
مـتـاع کـفـر و دین بـی مشـتـری نیسـتگــروهـی آن گــروهـی ایـن پــســنـدنـد
***
دلــا پــوشــم ز عــشــقــت جــامـه نـیـلنـهـم داغ غــمـت چــون لــالــه بــر دیـل
دم از مـهـرت زنـم هـمــچــون دم صــبــحوز آن دم تــــا دم صــــور ســــرافــــیـــل
***
بـــی تـــه اشـــکـــم ز مــژگــان تـــر آیــوبــی تــه نــخــل امــیــدم نــی بـــر آیــو
بــی تــه در کــنـج تــنـهـائی شــب و روزنـشــیـنـم تــا کــه عــمـرم بــر ســر آیـو
***
بــه والــلــه و بــه بــالــلـه و بــه تــالــلـهقـــســـم بـــر آیــه نــصـــر مــن الـــلـــه
کــه دســت از دامــنــت مــن بـــر نــدارماگــر کــشــتـــه شــوم الــحــکــم لــلــه
***
دلـــی هــمـــچـــون دل نــالـــان مــو نــهغـمـی هـمـچــون غـم هـجــران مـو نـه
اگـــــر دریـــــا اگـــــر ابــــــر بـــــهـــــارانحــــریـــف دیـــده گــــریــــان مــــو نــــه
***
مـن آن مـســکـیـن تــذروبــی پــرســتــممـن آن سـوزنده شـمـع بـی سـرسـتـم
نــــه کــــار آخــــرت کــــردم نـــه دنـــیـــایـکـی خـشـکـیـده نـخـل بـی بــرسـتـم
***
مـکــن کــاری کــه پــا بــر ســنـگــت آیـوجــهـان بــا ایـن فــراخــی تــنــگــت آیـو
چــو فــردا نـامـه خــوانـان نـامـه خــونـنـدتــو ویــنــی نــامــه خــود نــنــگــت آیــو
***
غــم عــالــم نــصـــیــب جـــان مــا بـــیبـــدور مـــا فـــراغـــت کـــیــمــیــا بـــی
رســـد آخـــر بــــدرمـــان درد هـــرکـــسدل مــا بـــی کـــه دردش بـــیــدوا بـــی
***
خـوشـا آنـانـکـه هـر شـامـان تــه ویـنـنـدسـخـن بــا تــه گـرنـد بــا تـه نـشـیـنـنـد
مــو کــه پــایـم نــبــی کــایـم تــه ویـنــمبــشــم آنــان بــویـنــم کــه تــه ویـنـنــد
***
دو زلــــفــــانــــت گــــرم تــــار ربــــابــــمچــه مــیـخــواهـی ازیـن حــال خــرابــم
تـــه کـــه بـــا مـــو ســـر یـــاری نـــداریچــرا هـر نــیـمــه شــو آیـی بــخــوابــم
***
بـــیــا یــک شـــو مــنــور کـــن اطـــاقـــممـــهــل در مـــحـــنـــت و درد فـــراقـــم
بــه طــاق جــفــت ابــروی تــو ســوگـنـدکـه هـمـجــفـت غـمـم تــا از تــو طـاقـم
***
دو چــشـمـم درد چــشـمـانـت بــچـیـنـادمـبــو روجـی کـه چـشـمـم تـه مـبـیـنـاد
شــنــیــدم رفــتـــی و یــاری گــرفــتـــیاگـر گـوشـم شـنـیـد چـشـمـم مـبـیـنـاد
***
عــزیــزا کــاســه چـــشــمــم ســـرایــتمــیـان هــردو چــشــمــم جــای پــایـت
از آن تــرســم کـه غــافــل پــا نـهـی تــونــشــنــیــد خــار مــژگــانــم بـــپـــایــت
***
زدســــت دیـــده و دل هـــر دو فــــریـــادکـه هـر چــه دیـده بــیـنـد دل کــنـد یـاد
بــســازم خــنـجــری نـیـشــش ز فــولـادزنــــم بـــــر دیــــده تــــا دل گــــردد آزاد
***
بــیـتـه بــالـیـن سـیـه مـار بــه چـشـمـمروج روشــن شــو تـــار بـــه چــشــمــم
بــــیـــتـــه ای نـــو گـــل بــــاغ امـــیـــدمگـلـسـتـان سـربـسـر خـار بـه چـشـمـم
***
بــیـتــه یـارب بــه بــســتــان گـل مـرویـادوگــر رویـد کــســش هــرگــز مــبــویــاد
بــیـتــه هـر گـل بــه خـنـده لـب گـشـایـدرخــش از خــون دل هــرگــز مــشــویـاد
***
تــه کـه مـی شـی بــمـو چـاره بــیـامـوجکـه ایـن تـاریـک شـوانـرا چـون کـرم روج
کـــهــی واجـــم کــه کــی ایــن روج آیــوکــهـی واجــم کــه هـرگـز وا نـه ای روج
***
بــیــا تــا دســت ازیــن عــالــم بـــداریــمبــــیـــا تـــا پـــای دل از گـــل بــــرآریـــم
بــیــا تــا بـــردبـــاری پــیــشــه ســازیــمبـــیــا تــا تــخــم نــیــکــوئی بـــکــاریــم
***
یـکــی بــرزیـگــرک نــالــان دریـن دشــتبــخــون دیـدگــان آلــالــه مـی کــشــت
هـمـی کـشـت و همـی گـفـت ای دریغـابباید کشت و هشت و رفت ازین دشت
***
درخـــت غــم بـــجـــانــم کــرده ریــشــهبـــدرگـــاه خـــدا نــالـــم هــمـــیــشـــه
رفـــیــقـــان قـــدر یــکــدیــگــر بـــدانــیــداجـل سـنـگـسـت و آدم مـثـل شـیـشـه
***
اگـــر شـــیــری اگـــر مــیــری اگـــر مــورگـــذر بـــایــد کـــنـــی آخـــر لـــب گـــور
دلــا رحــمـی بــجــان خــویـشــتــن کــنکـه مـورانـت نهنـد خـوان و کـنـنـد سـور
***
اگـــر دل دلـــبــــری دلـــبــــر کــــدامـــیوگـــر دلــبـــر دلــی دل را چـــه نــامــی
دل و دلـــبـــر بـــهـــم آمـــیــتـــه ویــنـــمنـــدانـــم دل کـــه و دلـــبـــر کـــدامـــی
***
دلــی نــازک بـــســان شــیــشــه دیــرماگــر آهــی کــشـــم انــدیــشـــه دیــرم
سـرشـکم گر بـود خـونین عجـب نیسـتمـو آن نـخـلـم کـه در خـون ریشـه دیـرم
***
گــر آن نــامــهــربـــانــم مــهــربـــان بــیچـــرا از دیـــدگـــانـــم خـــون روان بـــی
اگـــر دلـــبــــر بــــمـــو دلـــدار مـــی بـــوچــرا در تــن مــرا نــه دل نـه جــان بــی
***
چـــرا دایـــم بـــخـــوابـــی ای دل ای دلز غـــم در اضـــطـــرابـــی ای دل ای دل
بــوره کـنـجــی نـشـیـن شـکـر خــدا کـنکــه شــایـد کــام یــابــی ای دل ای دل
***
شـــب تـــار و بـــیـــابــــان پـــرورک بـــیدر ایـن ره روشــنــایـی کــمــتــرک بــی
گــر از دســتــت بــرآیــد پــوســت از تــنبــیـفــکـن تــا کـه بــارت کـمـتــرک بــی
***
مــو از قــالــوا بــلــی تــشــویــش دیــرمگــنــه از بـــرگ و بـــاران بـــیــش دیــرم
اگــر لــاتـــقــنــطــوا دســـتـــم نــگــیــردمـــو از یـــاویـــلــــنـــا انـــدیـــش دیـــرم
***
جـــــدا از رویــــت ای مـــــاه دل افـــــروزنـه روز از شـو شـنـاســم نـه شـو از روز
وصـــالـــت گـــر مـــرا گـــردد مـــیـــســـرهــمــه روزم شــود چــون عــیــد نــوروز
***
نــســـیــمــی کـــز بـــن آن کـــاکــل آیــومــرا خــوشــتــر ز بــوی ســنــبـــل آیــو
چــو شــو گـیـرم خــیـالـش را در آغــوشســحـــر از بـــســتـــرم بـــوی گــل آیــو
***
مــو کــز ســوتــه دلــانــم چــون نـنــالــممـو کــز بــی حــاصــلـانـم چــون نـنـالـم
بـــگــل بـــلــبـــل نــشـــیــنــد زار نــالــدمــو کــه دور از گــلــانــم چــون نـنــالــم
***
چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بیمــــرا وصـــــل تـــــو آرام دلــــک بـــــی
زمــهــرت ای مــه شـــیــریــن چـــالـــاکمـدامـم دسـت حـسـرت بـر سـرک بـی
***
مــســلــســل زلــف بــر رخ ریـتــه دیـریگــل و ســنــبــل بــهــم آمــیـتــه دیـری
پـــریــشــان چــون کــری زلــف دو تـــا رابــــهـــر تــــاری دلـــی آویـــتـــه دیـــری
***
اگـر مـســتــان هـسـتــیـم از تــه ایـمـانوگـر بــی پــا و دســتــیـم از تــه ایـمـان
اگــر گــبــریـم و تــرســا ور مـســلــمــانبـهـر مـلـت کـه هـسـتـیـم از تـه ایـمـان
***
اگـــــر آئی بـــــجـــــانــــت وانــــواجـــــموگــر نــائی بـــه هــجـــرانــت گــداجــم
تـــه هــر دردی کـــه داری بـــر دلــم نــهبــمــیـرم یــا بــســوجــم یـا بــســاجــم
***
عــاشــق آن بــه کــه دایـم در بــلــا بــیایـوب آســا بــه کــرمــان مـبــتــلــا بــی
حــســن آســا بــدســتــش کـاسـه زهـرحــســیـن آســا بــدشــت کـربــلـا بــی
***
نـــوای نــــالــــه غــــم انـــدوتــــه ذونـــهعــیــار قــلــب و خــالــص بـــوتــه ذونــه
بــیــا ســوتــه دلــان بــا هــم بــنــالــیــمکـه قــدر ســوتــه دل دل ســوتــه ذونـه
***
مـو آن بــحــرم کـه در ظــرف آمـدســتــمچــو نـقـطـه بــر سـر حــرف آمـدسـتــم
بـــهـــر الـــفـــی الـــف قـــدی بــــر آیـــوالــف قـــدم کـــه در الــف آمــدســـتـــم
***
دلــم از دســت خــوبــان گــیـج و ویـجــهمــژه بـــر هــم زنــم خــونــابـــه ریــجــه
دل عـــاشـــق مــثـــال چـــوب تـــر بـــیسـری سـوجــه سـری خـونـابــه ریـجـه
***
ز کــشـــت خـــاطــرم جـــز غــم نــروئیز بــــاغـــم جـــز گـــل مـــاتـــم نـــروئی
ز صــــحــــرای دل بــــیـــحــــاصـــل مـــوگــــیـــاه نــــاامــــیـــدی هـــم نــــروئی
***
سـیـه بــخـتــم کـه بــخـتـم واژگـون بــیسـیـه روجـم کـه روجـم سـرنـگـون بـی
شــــــدم آواره کـــــوی مـــــحــــــبــــــتزدســت دل کـه یـارب غـرق خــون بــی
***
بـیـتـه یـک شـو دلـم بـی غـم نـمـی بــوکــه آن دلــبــر دمـی هـمـدم نـمـی بــو
هــزاران رحـــمــت حـــق بـــاد بـــر غـــمزمـــانــی از دل مـــا کـــم نـــمـــی بـــو
***
مـو ام آن آذریـن مـرغـی کـه فـی الـحـالبــســوجــم عــالــم ار بــرهـم زنـم بــال
مـصـور گـر کـشــد نـقـشـم بــه گـلـشـنبــسـوجـه گـلـشـن از تــاثــیـر تــمـثــال
***
ز عــشــقــت آتــشــی در بـــوتــه دیــرمدر آن آتـــش دل و جــان ســوتــه دیــرم
سـگـت ار پـا نـهد بـر چـشـم ای دوسـتبــمــژگــان خــاک راهــش رو تــه دیــرم
***
بـــدریــای غــمــت دل غــوطـــه ور بـــیمـــرا داغ فـــراقـــت بــــر جـــگـــر بـــی
ز مــژگــان خـــدنــگــت خــورده ام تـــیــرکـه هـر دم سـوج دل زان بــیـشـتـر بـی
***
مـــدامـــم دل بــــراه و دیـــده تـــر بــــیشــراب عــیـشــم از خــون جــگــر بــی
بــبــویـت زنــدگــی یـابــم پــس از مــرگتـــرا گــر بـــر ســر خـــاکــم گــذر بـــی
***
گــلــی کــشــتــم بــایـن الــونــد دامــانآوش از دیــده دادم صــبـــح و شــامــان
چـــو روج آیــو کـــه بـــویــش وا مــن آیــوبــرد بــادش سـر و ســامـان بــسـامـان
***
دو چــشــمـانـت پــیـالــه پــر ز مـی بــیخــــراج ابــــروانـــت مـــلـــک ری بــــی
هـــمـــی وعـــده کـــری امـــروز و فـــردانــمــیـدانــم کــه فــردای تــو کــی بــی
***
قـــدم دایـــم ز بـــار غـــصـــه خـــم بـــیچـو مو مـحـنت کـشـی در دهر کـم بـی
مــــو هـــرگــــز از غــــم آزادی نــــدیـــرمدل بـــی طـــالــع مــو کـــوه غـــم بـــی
***
بــشــم واشــم ازیـن عــالــم بــدر شــمبــشـم از چـیـن و مـا چـیـن دورتـر شـم
بـــشــم از حــاجــیــان حــج بـــپـــرســمکــه ایـن دوری بــســه یــا دورتــر شــم
***
صـــــدای چـــــاوشـــــان مـــــردن آیـــــوبــــگــــوش آوازه جــــان کــــنـــدن آیـــو
رفــیـقــان مــیـرونــد نــوبــت بــه نــوبــتوای آن ســاعــت کــه نـوبــت وامـن آیـو
***
بــه قـبــرسـتــان گـذر کـردم کـم وبــیـشبـــدیــدم قــبــر دولــتــمــنــد و درویــش
نــه درویـش بــیـکــفــن در خــاک رفــتــهنـه دولـتــمـنـد بــرده یـک کـفــن بــیـش
***
دیــم یــک عــنــدلــیــب خـــوشـــنــوائیکــه مـی نـالـیـد وقــت صــبــحــگـاهـی
بــشـاخ گـلـبــنـی بــا گـل هـمـی گـفـتکــه یــارا بـــی وفـــایــی بـــی وفـــائی
***
بــه قـبــرســتــان گـذر کـردم صــبــاحــیشـــنــیــدم نــالـــه و افـــغـــان و آهــی
شـنـیـدم کـلـه ای بــا خــاک مـی گـفـتکــه ایـن دنــیــا نــمــی ارزد بــکــاهــی
***
هـر آنـکـس مـال و جـاهش بـیشـتـر بـیدلـــش از درد دنـــیـــا ریــشـــتـــر بـــی
اگـر بــر سـر نـهـی چـون خـسـروان تــاجبــه شـیـریـن جـانـت آخـر نـیـشـتـر بـی
***
هر آنکس عاشـق اسـت از جـان نتـرسـدیــقــیــن از بــنــد و از زنــدان نــتــرســد
دل عـــاشـــق بـــود گـــرگ گـــرســـنـــهکـه گـرگ از هـی هی چـوپـان نـتـرسـد
***
هـــزاران دل بــــغـــارت بــــرده ویـــشـــههــزارانــت دگــر خـــون کــرده ویــشـــه
هــزاران داغ ریــش ار ویــشــم اشــمــردهـنـو نـشــمــرده از اشــمــرده ویـشــه
***
اگــر زریـن کــلــاهــی عــاقــبــت هــیــچاگـر خــود پــادشــاهـی عـاقـبــت هـیـچ
اگــر مـلــک ســلـیـمـانـت بــبــخــشــنـددر آخــر خــاک راهــی عــاقــبــت هـیـچ
***
غــم عــشــق تــو کـی بــر هـر ســر آیـوهــمــائی کــی بــه هــر بــوم و بــر آیـو
زعــشــقــت ســرفــرازان کــامــیــابـــنــدکــه خــور اول بــه کــهــســاران بــر آیـو
***
تــه کـه نـوشـم نـه ای نـیـشـم چــرایـیتــه کــه یـارم نـه ای پــیـشــم چــرایـی
تــه کــه مــرهـم نــه ای بــر داغ ریـشــمنـــمـــک پـــاش دل ریــشـــم چـــرایــی
***
بـــیــتـــه یــکــدم دلــم خـــرم نــمــانــیاگـــر رویــت بـــویــنــم غـــم نــمـــانــی
اگـــر درد دلـــم قـــســـمــت نــمــایــنــددلــی بــی غــم دریـن عــالــم نـمــانـی
***
اگــــر یـــار مـــرا دیـــدی بــــه خــــلـــوتبـــگـــو ای بـــی وفـــا ای بـــیـــمـــروت
گــریــبـــانــم ز دســتـــت چـــاک چــاکــونــخـــواهــم دوخـــت تـــا روز قــیــامــت
***
فــلـک نـه هـمـســری دارد نـه هـم کــفبــخــون ریـزی دلـش اصــلـا نـگـفـت اف
هــمــیـشــه شــیـوه کــارش هــمــیـنــهچــــراغ دودمــــانــــیـــرا کــــنــــد پــــف
***
فـــــلـــــک در قـــــصـــــد آزارم چـــــرائیگــلــم گــر نــیــســتــی خــارم چــرائی
تـــه کـــه بـــاری ز دوشـــم بـــر نـــداریمــــیـــان بــــار ســــربــــارم چــــرایـــی
***
زدل نــقــش جــمــالــت در نــشــی یــارخــیــال خــط و خــالــت در نــشــی یـار
مـــژه ســـازم بـــدور دیـــده پـــرچـــیـــنکــه تــا ویـنـم خــیـالــت در نـشــی یـار
***
پــریــشــان ســنــبــلــان پــرتــاب مــکــهخــمــاریـن نـرگــســان پــرخــواب مـکــه
بـــرایــنــی تـــه کــه دل از مــابـــریــنــیبــــرنـــیـــه روزگـــار اشـــتـــاب مـــکـــه
***
جــره بــازی بــدم رفــتــم بــه نــخــجــیـرسـبـک دسـتـی بــزد بــر بــال مـن تـیـر
بـــرو غـــافــل مــچـــر در کــوهــســـارانهـران غــافـل چــرد غــافـل خــورد تــیـر
***
مــو آن رنــدم کــه نــامــم بــی قــلــنــدرنـه خــان دیـرم نـه مـان دیـرم نـه لـنـگـر
چـــو روج آیــو بـــگـــردم گـــرد گــیــتـــیچـو شـو آیـو بــه خـشـتـی وانـهـم سـر
***
مــرا نــه ســر نــه ســـامــان آفــریــدنــدپـــریــشـــانــم پـــریــشـــان آفــریــدنــد
پــریـشــان خــاطــران رفــتــنــد در خــاکمـــرا از خــــاک ایـــشـــان آفـــریـــدنـــد
***
بــی تــه هـر شـو ســرم بــر بــالـش آیـوچــو نـی از اســتــخــوانــم نــالــش آیـو
شـب هـجــران بــجــای اشـک چـشـمـمز مـــژگــــان پــــاره هـــای آتــــش آیـــو
***
مـو کـه چــون اشـتــران قـانـع بــه خــارمجـــهـــازم چـــوب و خـــرواری بـــبــــارم
بـــدیــن مــزد قــلــیــل و رنــج بــســیــارهــنــوز از روی مــالــک شـــرمــســـارم
***
ســرم چــون گــوی در مــیــدان بـــگــردهدلــم از عــهــد و پــیــمــان بــر نــگــرده
اگـــر دوران بـــه نـــااهــلـــان بـــمـــانـــهنــشــیــنــم تــا کــه ایـن دوران بــگــرده
***
دلـــم از دســـت تـــو دایــم غـــمـــیــنــهبــبــالـیـن خـشـتـی و بــسـتــر زمـیـنـه
هـمـین جـرمـم کـه مـو تـه دوسـت دیـرمکـه هـر کـت دوسـت دیـره حـالـش اینـه
***
چــــــرا آزرده حــــــالـــــی ای دل ای دلهـمـه فــکــر و خــیـالــی ای دل ای دل
بـــســـاجـــم خـــنـــجـــری دل را بـــرآرمبــویـنـم تــا چــه حــالــی ای دل ای دل
***
مـگــر شــیـر و پــلــنـگــی ای دل ای دلبــمـو دایـم بــه جــنـگــی ای دل ای دل
اگــر دســتــم فــتــی خــونــت بــریـجــمبــویـنـم تــا چــه رنــگــی ای دل ای دل
***
شـب تـاریک و سـنگـسـتـان و مو مسـتقـدح از دسـت مـو افـتـاد و نـشـکـسـت
نــگــهـدارنــده اش نـیـکــو نـگــهـداشــتوگـرنـه صـد قـدح نـفـتــاده بــشـکـسـت
***
کــشــیــمــان ار بــزاری از کــه تــرســیبــرانـی گــر بــخــواری از کــه تــرســی
مـو بــا ایـن نـیـمـه دل از کـس نـتــرسـمدو عــالـم دل تــه داری از کـه تــرســی
***
مـــو آن رنــدم کـــه پـــا از ســـر نــدونــمســـراپـــایــی بـــجـــز دلـــبـــر نــدونــم
دلــــارامــــی کـــــز او دل گـــــیــــرد آرامبـــغـــیــر از ســـاقـــی کــوثـــر نــدونــم
***
مـــرا عــــشــــقـــت ز جــــان آذر بــــرآرهزپــیــکــر مــشــت خــاکــســتــر بـــرآره
نـــهـــال مـــهـــرت از دل گـــر بـــبـــرنـــدهــــزاران شــــاخــــه دیــــگــــر بــــرآره
***
تـــن مــحـــنــت کــشــی دیــرم خــدایــادل بـــا غــم خـــوشــی دیــرم خـــدایــا
زشـــوق مـــســـکـــن و داد غـــریــبـــیبـــه ســیــنــه آتـــشــی دیــرم خــدایــا
***
بــــود درد مـــو و درمـــانـــم از دوســــتبــود وصــل مــو و هـجــرانـم از دوســت
اگــر قــصــابـــم از تـــن واکــره پـــوســتجــدا هـرگــز نـگــردد جــانـم از دوســت
***
خــرم کـوه و خــرم صـحــرا خــرم دشــتخــرم آنــانــکــه ایـن آلــالــیـان کــشــت
بـسـی هند و بـسـی شند و بـسـی یندهمان کـوه و همان صـحـرا همان دشـت
***
غــم عــشــقــت بــیــابـــان پــرورم کــردفــراقــت مــرغ بـــی بـــال و پـــرم کــرد
بـــمــو واجــی صــبـــوری کــن صــبــوریصـبــوری طـرفـه خـاکـی بــر سـرم کـرد
***
ســه درد آمـو بــجــانـم هـر سـه یـکـبــارغـــریـــبــــی و اســـیـــری و غـــم یـــار
غـــریـــبــــی و اســـیـــری چـــاره دیـــرهغــــم یــــار و غــــم یــــار و غــــم یــــار
***
تــویـی آن شـکـریـن لـب یـاســمـیـن بــرمــنــم آن آتـــشــیــن دل دیــدگــان تـــر
از آن تـــرســـم کــه در آغـــوشـــم آیــیگــــدازد آتــــشــــت بــــر آب شــــکــــر
***
خــوشــا آنــانــکــه پــا از ســر نــدونــنــدمـثــال شــعـلـه خــشــک وتــر نـدونـنـد
کــنـشــت و کــعــبــه و بــتــخــانـه و دیـرســـرائی خـــالــی از دلــبـــر نــدونــنــد
***
خــوشــا آنــانــکــه ســودای تــه دیــرنــدکـه سـر پــیـوسـتــه در پــای تـه دیـرنـد
بــــدل دیـــرم تـــمـــنـــای کـــســـانـــیکـــه انــدر دل تـــمـــنـــای تـــه دیــرنــد
***
الـــهـــی گـــردن گـــردون شـــود خــــردکــــه فــــرزنـــدان آدم را هـــمـــه بــــرد
یـکــی نــاگــه کــه زنــده شــد فــلــانـیهـمـه گــویـنـد فــلــان ابــن فــلـان مـرد
***
دلـم از سـوز عـشـق آتــش بــجــان بــیبــکــامـم زهـر از آن شــکــر دهـان بــی
هـمـان دسـتـان کـه بــا تـه بــی بــگـردنکـنـونـم چـون مـگـس بـر سـر زنـان بـی
***
تـــه کــه دور از مــنــی دل در بـــرم نــیهــوایـی غــیـر وصــلــت در ســرم نــی
بـــجـــانــت دلــبـــرا کــز هــر دو عـــالــمتـــمـــنـــای دگـــر جـــز دلـــبــــرم نـــی
***
دگـر شــو شــد کـه مـو جــانـم بــســوزدگـــریــبـــان تـــا بـــدامـــانــم بـــســـوزد
بــــرای کــــفــــر زلـــفــــت ای پــــریـــرخهـمـی تــرســم کــه ایـمـانـم بــســوزد
***
دلــم بــی وصــل تــه شــادی مــبــیـنــادزدرد و مـــحـــنـــت آزادی مـــبـــیـــنـــاد
خــــراب آبــــاد دل بــــی مـــقــــدم تــــوالـــهــی هـــرگـــز آبـــادی مـــبـــیــنـــاد
***
الـــالـــه کـــوهــســـارانـــم تـــویــی یــاربــنــوشــه جــو کــنــارانــم تــویــی یــار
الــالــه کــوهــســاران هــفــتــه ای بــیامــــیـــد روزگــــارانــــم تــــویـــی یــــار
***
فـــــلـــــک زار و نــــزارم کـــــردی آخـــــرجــــدا از گــــلـــعــــذارم کــــردی آخــــر
مـــیـــان تــــخـــتــــه نـــرد مـــحــــبــــتشــش و پــنـجــی بــکــارم کـردی آخــر
***
نــمــیــدانــم دلــم دیــوانــه کـــیــســـتکـــجـــا آواره و در خـــانـــه کـــیــســـت
نــمــیــدونــم دل ســـر گـــشـــتـــه مـــواســیـر نـرگــس مـســتــانـه کــیـســت
***
چـو آن نـخـلـم کـه بـارش خـورده بـاشـندچـو آن ویران کـه گـنـجـش بـرده بـاشـند
چـو آن پـیـری هـمـی نـالـم دریـن دشـتکــه رودان عــزیــزش مــرده بـــاشـــنــد
***
پــســنـدی خــوار و زارم تــا کـی و چــنـدپـــریــشــان روزگــارم تــا کــی و چــنــد
تـــه کــه بـــاری ز دوشــم بـــرنــگــیــریگــری ســربـــار بــارم تــا کــی و چــنــد
***
دلـا غـافـل ز ســبــحــانـی چــه حــاصـلمـطـیع نـفـس و شـیطـانی چـه حـاصـل
بــــود قـــدر تــــو افــــزون از مـــلـــایـــکتــو قـدر خــود نـمـیـدانـی چــه حــاصـل
***
خـــور از خـــورشــیــد رویــت شــرم داردمـــــــه نــــــو زابـــــــرویــــــت آزرم دارد
بــشـهـر و کـوه و صـحـرا هـر کـه بــیـنـیزبــــــان دل بــــــذکــــــرت گــــــرم دارد
***
اگـــر شـــیــری اگــر بـــبـــری اگــر کـــورســرانــجـــامــت بـــود جــا در تـــه گــور
تــنـت در خــاک بــاشـد سـفـره گـسـتــربــگـردش مـوش و مـار و عــقــرب و مـور
***
عــــزیـــزا مــــا گــــرفــــتــــار دو دردیـــمیـکــی عــشــق و دگـر در دهـر فــردیـم
نصـیب کـس مبـاد این غـم که ما راسـتجــمــالــت یـک نــظــر نــادیـده مــردیـم
***
زدل مــهــر تـــو ای مــه رفــتـــنــی نــیغـم عـشـقـت بـهر کـس گـفـتـنـی نـی
ولــیــکــن شــعــلــه مــهــر و مــحــبـــتمــیـان مــردمــان بــنــهــفــتــنــی نــی
***
دلــــا اصــــلــــا نــــتــــرســــی از ره دوردلـــا اصـــلــا نــتـــرســـی از تـــه گـــور
دلــا اصــلــا نــمــیــتـــرســـی کــه روزیشـــوی بـــنــگـــاه مـــار و لـــانــه مـــور
***
حـــرامــم بـــی تـــه بـــی آلــالــه و گــلحــرامــم بـــی تـــه بـــی آواز بـــلــبـــل
حــرامــم بــی اگــر بــی تــه نــشــیـنــمکــشــم در پــای گــلــبــن ســاغــر مـل
***
بـــســـر شـــوق ســـر کــوی تـــه دیــرمبــــدل مــــهــــر مــــه روی تــــه دیـــرم
بـــت مــن کــعـــبـــه مــن قــبـــلــه مــنتــه ای هـر ســو نـظـر سـوی تــه دیـرم
***
خــــدایـــا خــــســـتــــه و زارم ازیـــن دلشـــــــــو و روزان در آزارم ازیـــــــــن دل
مـــو از دل نـــالــــم و دل نـــالــــد از مـــوزمــو بــســتــان کــه بــیــزارم ازیــن دل
***
ســـر راهــت نــشــیــنــم تـــا بـــیــایــیدر شــــادی بــــروی مـــا گـــشـــایـــی
شـــود روزی بــــروز مـــو نـــشـــیـــنـــیکـه تــا ویـنـی چــه سـخــت بــیـوفـائی
***
شــدســتــم پــیــرو بــرنــائی نــمــانــدهبـــتـــن تـــوش و تـــوانــائی نــمـــانــده
بـــمــو واجـــی بـــرو آلـــالـــه ی چـــیــنچــرا چــیـنــم کــه بــیـنــائی نــمــانــده
***
خـــدایـــا دل ز مـــو بـــســـتـــان بـــزارینـــمـــی آیـــد ز مــــو بــــیـــمــــار داری
نــمــیـدونــم لــب لــعــلــش بــه خــونـمچــرا تــشــنــه اســت بــا ایــن آبــداری
***
بـــــوره ای روی تـــــو بـــــاغ بـــــهـــــارمخــیــالــت مــونــس شــبـــهــای تـــارم
خـــدا دونـــه کـــه در دنـــیـــای فـــانـــیبـــغـــیــر عـــشـــق تـــه کـــاری نــدارم
***
بـــســـر غـــیــر تـــه ســـودائی نــدیــرمبـــدل جـــز تـــه تـــمـــنـــائی نـــدیـــرم
خـــدا دونــه کــه در بـــازار عـــشـــقـــتبـــجــز جـــان هــیــچ کــالــائی نــدیــرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.