ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2013/11/10 15:44 توسط mehri دسته‌بندی شده به عنوان بابا طاهر, شعر کهن
تصویر>
هـــزاران غـــم بـــدل انـــدوتـــه دیــرمهـــزار آتـــش بـــجـــان افـــروتـــه دیــرم
بــــیـــک آه ســـحــــر کـــز دل بــــرآرمهـــزاران مـــدعـــی را ســـوتــــه دیـــرم
***
بـیتـه گـلشـن بـه چـشـمم گـلخـن آیوواتـه گـلـخـن بـه چـشـمـم گـلـشـن آیـو
گـلـم تــه گـلـبــنـم تــه گـلـشـنـم تــهکــه واتـــه مــرده را جــان بـــر تـــن آیــو
***
غــم عــشــقــت ز گــنـج رایـگــان بــهوصــــال تــــو ز عــــمـــر جــــاودان بــــه
کـفــی از خــاک کـویـت در حــقـیـقـتخــدا دونــه کــه از مــلــک جــهــان بـــه
***
ســر ســرگـشـتــه ام ســامـان نـدارهدل خـــون گـــشـــتـــه ام درمــان نــداره
بـه کـافـر مـذهـبـی دل بــسـتـه دیـرمکــه در هــر مــذهــبـــی ایــمــان نــداره
***
امــــان از اخــــتــــر شــــوریـــده مــــوفـــغـــان از بـــخـــت بـــرگـــردیــده مـــو
فـــلــک از کــیــنــه ورزی کــی گــذارهرود خـــــون از دل غـــــمــــدیــــده مــــو
***
بـــروی مـــاهـــت ای مـــاه ده و چـــاربــه ســرو قــدت ای زیـبــنـده رخــســار
کـه جـز عـشـقـت خـیالی در دلـم نیبــــدیـــاری نــــدارم مــــو ســــر و کــــار
***
نــهــالــی کآن ســر از بـــاغــی بــرآردبــبــارش هــر کــســی دســتــی بــرآرد
بـــرآرد بـــاغـــبـــان از بـــیــخ و از بـــناگـــر بــــر جــــای مـــیـــوه گـــوهـــر آرد
***
غــمــت در ســیـنــه مــو خــانـه دیـرهچــو جـــغــدی جـــای در ویــرانــه دیــره
فــلــک هـم در دل تــنــگــم نــهـد بــازهــر آن انـــده کـــه در انـــبـــانـــه دیــره
***
کـشـم آهی که گردون پـر شـرر شـیدل دیـــوانـــه ام دیـــوانـــه تــــر شــــی
بـــتــرس از بـــرق آه ســوتــه دیــلــانکــه آه ســوتـــه دیــلــان کــارگــر شــی
***
شــبــی نـایـد ز اشـکـم دیـده تــر نـیســرشــکـم جــاری از خــون جــگـر نـی
شــــو و روجــــم رود بــــا نــــالــــه زارتــــه را از حــــال زار مـــو خـــبــــر نـــی
***
غــم و درد دل مــو بـــی حـــســـابـــهخـــدا دونــه دل از هــجـــرت کـــبـــابـــه
بــنــازم دســت و بـــازوی تــه صــیــادبـــکـــش مــرغ دلــم بـــالــلــه ثـــوابـــه
***
بــی تــو تــلـواســه دیـرم ای نـکــویـارزهــر در کـــاســـه دیــرم ای نـــکـــویــار
مـیم خـون گـریه سـاقـی نالـه مـطـربمـصــاحــب ایـن ســه دیـرم ای نـکــویـار
***
اگــر دســتــم رســد بــر چــرخ گـردوناز او پـرسم که این چین است و آن چون
یـکـی را مـیـدهـی صــد نـاز و نـعـمـتیـــکـــی را نـــان جــــو آلـــوده در خـــون
***
چــه بــاغ اسـت ایـنـکـه دارش آذریـنـهچه دشت است اینکه خونخوارش زمینه
مـگـر بـوم و بـر سـنـگـیـن دلـان اسـتمــگــر صــحـــرای عــشـــق نــازنــیــنــه
***
کـجـا بـی جـای تـه ای بـر همـه شـاهکـــه مــو آیــم بـــدانــجـــا از هــمــه راه
هـمـه جــا جــای تــه مـو کـور بــاطــنغــلـط گـفــتــم غــلـط اســتــغــفـرالـلـه
***
کــســیــکــه ره بــفــریــادم بـــرد نــیخــــبــــر بــــر ســــرو آزادم بــــرد نــــی
هـمـه خــوبــان عــالـم جــمـع گــردنـدکـــســـیــکــه یــادت از یــادم بـــرد نــی
***
بـه هـر شـام و سـحـر گـریـم بــکـوئیکــه جــاری ســازم از هــر دیـده جــوئی
مـو آن بــی طــالــعــم در بــاغ عــالــمکــه گــل کــارم بـــجـــایــش خــار روئی
***
ســمـن زلـفـا بــری چــون لـالـه دیـریز نـــرگـــس نـــاز در دنـــبـــالـــه دیـــری
از آن رو ســه بـــمــهــرم بـــر نــیــاریکــه در ســرنـاز چــنـدیـن ســالـه دیـری
***
شـبــی نـالـم شـبـی شـبــگـیـر نـالـمز جــــور یـــار و چــــرخ پــــیـــر نــــالــــم
گـهـی هـمـچـون پــلـنـگ تــیـر خـوردهگــهـی چــون شــیـر در زنــجــیـر نــالــم
***
وای آن روزی که قاضـی مان خـدا بـیبـــه مــیــزان و صــراطــم مــاجــرا بـــی
بــنــوبــت مــیــرونــد پــیــر و جــوانــانوای آنـســاعـت کـه نـوبــت زان مـا بــی
***
دل ارمـــهـــرت نـــورزه بــــر چــــه ارزهگــل اســت آنــدل کــه مــهـر تــو نــورزه
گـریبـانی کـه از عـشـقـت شـود چـاکبـــیــک عـــالـــم گـــریـــبـــان وابـــیــرزه
***
بــرویــت از حــیــا خــوی ریــتــه دیـریدو ابـــرویـــت بـــنـــاز آمـــیـــتـــه دیــری
بـــه ســحــر دیــده در چــاه زنــخــدانبــــســـی هـــاروت دل آویـــتـــه دیـــری
***
ز آهـم هـفــت گــردون پــر شــرر بــیزمـــژگـــانـــم روان خـــون جـــگـــر بـــی
تــه کـه هـرگـز دلـت از غـم نـسـوجــهکــجــا از ســوتــه دیـلــانـت خــبــر بــی
***
سـحــرگـاهـان کـه اشـکـم لـاوه گـیـرهزآهـــم هـــفـــت چـــرخ آلـــاوه گـــیـــره
چــنـان از دیـده ریـزم اشــک خــونـیـنکـه گـیـتـی سـر بـسـر سـیـلـابـه گـیـره
***
عـــزیــزان مــوســـم جـــوش بـــهــارهچــمـن پــر ســبــزه صــحــرا لــالــه زاره
دمی فـرصـت غـنیمت دان درین فصـلکـــه دنـــیــای دنــی بـــی اعـــتـــبـــاره
***
مــرا درد آمـوه و درمــان چــه حــاصــلمـرا وصـل آمـوه و هـجــران چــه حـاصـل
بــسـوتــه بــی گـل و آلـالـه بــی سـرســر ســوتــه کـلـه یـاران چــه حــاصــل
***
دلــا از دســت تــنــهــایــی بـــجــانــمز آه و نــــالــــه خـــــود در فــــغـــــانــــم
شــــبـــــان تـــــار از درد جـــــدایــــیکــنــد فـــریــاد مــغـــز اســـتـــخـــوانــم
***
غـــم عـــشـــق تـــو مـــادر زاد دیـــرمنـــــه از آمـــــوزش اســـــتـــــاد دیـــــرم
بـــدان شــادم کــه از یــمــن غــم تــوخـــــــراب آبـــــــاد دل آبـــــــاد دیـــــــرم
***
الـهـی سـوز عـشـقـت بــیـشـتــر کـندل ریـــشـــم ز دردت ریـــشـــتـــر کـــن
ازیـن غــم گــر دمـی فــارغ نـشــیـنـمبــجــانــم صــد هــزاران نــیـشــتــر کــن
***
غــمـم بــیـحــد و دردم بــی شــمــارهفـــغـــان کـــایــن درد مــو درمــان نــداره
خــــداونـــدا نـــدونـــه نـــاصــــح مــــوکـــه فـــریـــاد دلـــم بــــی اخـــتـــیـــاره
***
عــــزیـــزان از غــــم و درد جــــدایـــیبــه چــشــمــانـم نـمــانـده روشــنــائی
بـــدرد غــربـــت و هــجــرم گــرفــتـــارنــه یــار و هــمـــدمـــی نــه آشـــنــائی
***
نــصـــیــب کـــس مـــبـــو درد دل مـــوکــه بــســیــاره غــم بــی حــاصــل مــو
کــســی بــو از غــم و دردم خــبـــردارکـه دارد مـشـکـلـی چــون مـشـکـل مـو
***
بـــه لــامــردم مــکـــان دلــبـــرم بـــیسـخــنـهـای خـوشـش تــاج سـرم بــی
اگـر شـاهـم بــبـخـشـد مـلـک شـیـرازهـمـان بــهـتــر کــه دلــبــر در بــرم بــی
***
دلـــی دیـــرم خـــریـــدار مـــحـــبــــتکـــز او گـــرم اســـت بـــازار مــحـــبـــت
لــبـــاســی دوخــتــم بــر قــامــت دلزپــــود مـــحـــنـــت و تــــار مـــحـــبــــت
***
خــوشــا آنـانـکـه تــن از جــان نـدانـنـدتــن و جــانـی بــجــز جــانــان نــدانــنــد
بــدردش خــو گـرنـد سـالـان و مـاهـانبـــدرد خــویــشــتـــن درمــان نــدانــنــد
***
دل مـــو بــــیـــتـــو زار و بــــی قـــرارهبــــــجــــــز آزار مـــــو کــــــاری نـــــداره
زند دسـتـان بـسـر چـون طـفـل بـدخـوبــــدرد هــــجــــرت ایـــنــــش روزگــــاره
***
بــوره بــلــبــل بــنـالـیـم از ســر ســوزبــــوره آه ســـحــــر از مـــو بــــیـــامـــوز
تـــو از بـــهــر گـــلـــی ده روز نــالـــیمــــو از بــــهـــر دل آرامــــم شــــو و روز
***
خــــداونــــدا بــــفــــریـــاد دلــــم رستــو یـار بــیـکـســان مـو مـانـده بــیـکـس
هـمــه گــویـنــد طــاهــر کــس نــدارهخـــدا یـــار مـــو چـــه حـــاجـــت کـــس
***
دلـــی دیــرم ولـــی دیــوانــه و دنـــگز دسـتـم شـیـشـه نـامـوس بــر سـنـگ
ازیـــن دیـــوانــــگــــی روزی بــــرآیـــمکــه در دامــان دلــبـــر بـــرزنــم چـــنــگ
***
هـمـه عــالـم پــر از کــرد چــه ســازمچـــو مــو دلــهــا پـــر از درد چــه ســازم
بــکــشــتــم ســنـبــلـی دامـان الـونـدهـــمـــواز طـــالـــعـــم زرد چـــه ســـازم
***
قــدح بــر گـیـرم و ســیـر گــلـان شــمبــــطــــرف ســــبــــزه و آب روان شــــم
دو ســه جــامـی زنـم بــا شـادکـامـیوایـم مـســت و بــســیـرلــالــیـان شــم
***
مــو از جـــور بـــتـــان دل ریــش دیــرمزلــــالــــه داغ بــــر دل بــــیـــش دیـــرم
چـو فـردا نـامـه خـوانـان نـامـه خـواننـدمــن شــرمــنــده ســر در پــیـش دیــرم
***
دیــــم آلــــالــــه ای در دامــــن خــــارواتـــم آلــالــیــا کــی چـــیــنــمــت بـــار
بــگــفــتــا بــاغــبــان مــعــذور مــیـداردرخــــت دوســــتــــی دیــــر آورد بـــــار
***
خـوشـا آنـدل کـه از خـود بـیـخـبـر بـینــدونــه در ســفــر یــا در حـــضــر بـــی
بـکوه و دشت و صحـرا همچـو مجـنونپــی لــیـلـی دوان بــا چــشــم تــر بــی
***
هـمـه دل ز آتــش غـم سـوتـنـی بــیبــهـرجــان سـوز هـجــر افـروتــنـی بــی
کــه از دســت اجــل بــر تــن قــبــائیاگـــر شـــاه و گـــدائی دوتـــنـــی بـــی
***
قـلـم بــتــراشـم از هـر اســتــخــوانـممـــرکــــب گـــیـــرم از خــــون رگـــانـــم
بــــگـــیـــرم کــــاغــــذی از پــــرده دلنـــویــســـم بـــهـــر یــار مـــهــربـــانـــم
***
مـحـبــت آتــشـی در جــانـم افـروخـتکـه تـا دامـان مـحـشـر بــایـدم سـوخـت
عــجــب پــیـراهـنــی بــهــرم بــریـدیکــه خــیــاط اجــل مــیـبــایـدش دوخــت
***
الــــهـــی ار بــــواجــــم ور نــــواجــــمتــه دانـی حــاجــتــم را مــو چــه واجــم
اگـــر بـــنـــوازیــم حـــاجـــت روا بـــیوگـر مـحــروم ســازی مـو چــه سـاجــم
***
مـــو آن دلـــداده بـــی خـــانـــمـــانــممـو آن مـحـنـت نـصـیـب سـخـت جــانـم
مـو آن سـرگـشـتـه خـارم در بــیـابــانکــه چــون بـــادی وزد هــر ســو دوانــم
***
نــمــیــدانــم کــه رازم بـــا کــه واجــمغـــم و ســـوز وگــدازم بـــا کـــه واجـــم
چـه واجـم هـر کـه ذونـه مـیکـره فـاشدگــــر راز و نــــیـــازم بــــا کــــه واجــــم
***
ســر کــویـت بــتــا چــنـد آیـم و شــمز وصــلــت بــی نــوا چــنــد آیـم و شــم
بــکــویــت تــا بــبــیــنــد دیــده رویــتنــتــرســی از خــدا چــنــد آیــم و شــم
***
بــوره کـز دیـده جــیـحـونـی بــسـازیـمبــوره لــیـلــی و مــجــنـونـی بــســازیـم
فــریــدون عــزیــزم رفــتـــی از دســتبـــوره کــز نــو فــریــدونــی بـــســازیــم
***
گـلـی کـه خـود بــدادم پـیـچ و تـابــشبــــاشــــک دیـــدگــــانــــم دادم آبــــش
دریـن گــلـشــن خــدایـا کــی روا بــیگــل از مــو دیــگــری گــیــرد گــلــابــش
***
زعــشــقـت آتــشــی در بــوتــه دیـرمدر آن آتـــش دل و جــان ســوتـــه دیــرم
سگت ار پـا نهد بـر چـشمم ایدوسـتبـــمــژگــان خــاک پـــایــش روتــه دیــرم
***
بــه آهـی گـنـبــد خــضـرا بــســوجــمفـلـک را جــمـلـه سـر تــا پــا بــسـوجـم
بــسـوجــم ار نـه کـارم را بــســاجــیچـه فـرمـائی بــسـاجــی یـا بــسـوجــم
***
اگر جـسـمم بـسـوزی سـوتـه خـواهماگــر چــشــمـم بــدوزی دوتــه خــواهـم
اگــر بــاغــم بــری تــا گــل بــچــیـنــمگـلـی هـمـرنـگ و هـمـبـوی تـه خـواهم
***
ســر کــوه بــلــنـد چــنـدان نـشــیـنـمکــه لــالــه ســر بــر آره مــو بــچــیــنــم
الــالــه بـــیــوفــا بـــی بـــیــوفــا بـــینــگـــار بـــیــوفـــا چـــون مــو گـــزیــنــم
***
ز وصــلـت تــا بــکـی فـرد آیـم و شــمجــگــر پــر ســوز و پــر درد آیــم و شــم
بــمــوگــوئی کــه در کــویــم نــیــایـیمـــو تـــا کـــی بـــا رخ زرد آیــم و شـــم
***
خــوشــا روزی کــه دیــدار تــه ویــنــمگـل و ســنـبــل ز رخــســار تــه چــیـنـم
بـیـا بـنـشـیـن کـه تـا ویـنـم شـو و روزجـــمـــالـــت ای نـــگـــار نـــازنـــیـــنـــم
***
دلـــم زار و حـــزیــنــه چـــون نــنــالــموجـــودم آتـــشـــیــنــه چـــون نــنــالـــم
بــمـو واجــن کـه طــاهـر چــنـد نـالـیچــو مــرگــم در کــمـیـنـه چــون نـنـالــم
***
بـیـتـه گـلـشـن چـو زنـدان بـچـشـمـمگــلــســتــان آذرســتــان بـــچــشــمــم
بـــیــتـــه آرام و عـــمــر و زنــدگــانــیهـمــه خــواب پــریـشــان بــچــشــمــم
***
بــشـو یـاد تــو ای مـه پــاره هـسـتــمبــروز از درد و غــم بــیـچــاره هــســتــم
تــــو داری در مـــقـــام خــــود قـــراریمــویـم کــه در جــهــان آواره هــســتــم
***
غـــریــبـــی بـــس مــرا دلــگــیــر داردفـــلـــک بــــر گـــردنـــم زنـــجـــیـــر دارد
فـــلـــک از گـــردنــم زنــجـــیــر بـــردارکـــه غـــربـــت خـــاک دامــنــگــیــر دارد
***
هـر آن دلـبـر کـه چـشـم مـسـت دیرههــزاران دل چــو مــا پــا بـــســت دیــره
مــیــان عــاشــقــان آن مــاه ســیـمــاچــو شــعــر مـو بــلــنـد و پــســت دیـره
***
قــضــا رمـزی زچــشــمــان خــمــارشقـــدر ســـری ز زلــف مــشـــگـــبـــارش
مــه و مــهــر آیــتـــی ز آنــروی زیــبـــانــــکــــویـــان جــــهـــان آئیـــنـــه دارش
***
شــبــی کــان نــازنــیــنــم در بــر آیــوگــذشــتــه عــمــرم از نــو بــر ســر آیــو
هـمـه شــو دیـده مـو تــا ســحــرگــاهبــــره بــــاشــــد کــــه یــــارم از در آیـــو
***
دلـا راهـت پــر از خــار و خـسـک بــیگـــذرگـــاه تــــو بــــر اوج فـــلـــک بــــی
شـــب تـــار و بـــیــابـــان دور مـــنــزلخـوشـا آنکـس کـه بـارش کـمـتـرک بـی
***
دلـی چـون مـو بــغـم انـدوتــه ای نـیزری چــون جــان مــو در بــوتــه ای نــی
بـجـز شـمـعـم بـبـالـیـن هـمـدمـی نـهکـه یـار سـوتــه دل جـز سـوتــه ای نـی
***
شــبــم از روز و روز از شـو بــتــر بــیدل آشــــفـــتــــه ام زیـــر و زبــــر بــــی
شــــو و روز از فـــراقـــت نـــالـــه مـــوچــو آه ســوتــه جــانــان پــر شــرر بــی
***
خـور آئیـن چـهـره ات افـروتــه تــر بــیبــجــانـم تــیـر عـشـقـت دوتــه تــر بــی
چـــرا خــال رخــت دونــی ســیــاهــههـر آن نـزدیـک خـور بـی سـوتـه تـر بـی
***
صـفـا هـونـم صـفـا هـونـم چـه جـابـیکــه هــر یــاری گــرفــتــم بــیــوفــا بــی
بــشـم یـکـسـر بــتـازم تـا بــه شـیـرازکــه در هـر مــنـزلــی صــد آشــنــا بــی
***
بـــمــو واجـــی چــرا تـــه بـــیــقــراریچــــو گــــل پــــرورده بـــــاد بـــــهــــاری
چــرا گـردی بــکـوه و دشـت و صـحــرابـــــجـــــان او نــــدارم اخـــــتـــــیــــاری
***
مــو آن بـــاز ســـفـــیــدم هــمــدانــیلـــانـــه در کـــوه دارم ســــایـــبــــانـــی
بــبــال خــود پــرم کــوهـان بــکــوهـانبــچــنــگ خــود کــرم نــخــجــیـر بــانـی
***
عــــزیـــزا مــــردی از نـــامـــرد نـــایـــوفـــغــــان و نـــالـــه از بــــیـــدرد نـــایـــو
حــقــیـقــت بــشــنـو از پــور فــریـدونکــه شـــعـــلــه از تـــنــور ســـرد نــایــو
***
بـــدام دلــبـــری دل مــبـــتـــلـــا بـــیکـه هـجــرانـش بــلـا وصـلـش بــلـا بــی
دریـن ویــرانــه دل جــز خــون نــدیــدمنـه دل گـویـی کـه دشــت کــربــلـا بــی
***
دل دیـــوانـــه ام دیــوانـــه تـــر شـــیخــرابـــه خــانــه ام ویــرانــه تـــر شــی
کـشـم آهـی کـه گـردون را بــسـوجـمکــه آه ســوتـــه دیــلــان کــارگــر شــی
***
قــدم دایــم زبـــار غــصــه خـــم بـــیچـو مـو خـونـیـن دلـی در دهـر کـم بــی
زغــــم یـــکــــدم مـــو آزادی نـــدیـــرمدل بــــیـــچـــاره مـــو کـــوه غـــم بــــی
***
جـهـان خـوان و خـلـایق مـیهـمـان بـیگـــل امـــروز مـــو فــــردا خــــزان بــــی
سـیه چـالـی کـه نـامـش را نهنـد گـوربــمــا واجــن کــه ایـنـت خــانـمـان بــی
***
ســحــرگــان کــه بــلـبــل بــر گـل آیـوبــدامـان اشــک چــشــمـم گـل گـل آیـو
روم در پــای گــل افــغــان کــنـم ســرکــه هـر ســوتــه دلـی در غــلــغــل آیـو
***
گـلـان فـصـل بــهـاران هـفـتـه ای بــیزمــان وصـــل یــاران هــفــتـــه ای بـــی
غــنــیــمــت دان وصــال لــالــه رویــانکـه گـل در لـالـه زاران هـفــتــه ای بــی
***
شـبـی خـواهـم کـه پـیـغـمـبـر بـبـینـمدمــی بــا ســاقــی کــوثــر نــشــیــنــم
بـــگـــیــرم در بـــغـــل قـــبـــر رضـــا رادر آن گــلـشــن گــل شــادی بــچــیـنـم
***
زهــجــرانــت هــزار انــدیــشــه دیــرمهـمـیـشــه زهـر غـم در شـیـشـه دیـرم
ز نــا ســازی بـــخــت و گــردش چــرخفـــغـــان و آه و زاری پــــیـــشـــه دیـــرم
***
بـــروی دلــبـــری گــر مــایــلــســتـــممــکــن مــنــعــم گــرفــتـــار دلــســتــم
خــدا را ســاربــان آهــســتــه مــیـرانکــه مــن وامــانــده ایـن قــافــلــســتــم
***
بــی تــه سـر در بــیـابــانـم شـو و روزســرشــک از دیــده بــارانــم شــو و روز
نـه بــیـمـارم کـه جــایـم مـیـکــری دردهــمــیــدانــم کــه نــالــانــم شـــو و روز
***
هــمـــه روزم فـــغـــان و بـــیــقـــراریشــــوان بــــیـــداری و فــــریــــاد و زاری
بــمــو ســوجــه دل هـر دور و نــزدیـکتـــه از ســنــگــیــن دلــی پـــروا نــداری
***
بــمـیـرم تــا تــه چـشـم تــر نـبــیـنـیشـــــرار آه پـــــر آذر نـــــبــــــیـــــنـــــی
چــنـانـم آتــش عـشــقـت بــســوجــهکـه از مـو مـشـت خـاکـسـتــر نـبــیـنـی
***
وای آن روجـی که در قـبـرم نهند تـنگبـبـالـینـم نـهنـد خـشـت و گـل و سـنـگ
نــه پـــای آنــکــه بـــگــریــزم ز مــاراننـه دسـت آنـکـه بــا مـوران کـنـم جـنـگ
***
بـــدل چـــون یــادم از بـــوم و بـــر آیــوسـر شـگـم بــیـخــود از چــشـم تــر آیـو
از آن تــرســم مـن بــر گـشـتــه دورانکــه عــمــرم در غــریــبــی بــر ســر آیـو
***
ز دســــت چــــرخ گــــردون داد دیـــرمهــــزاران نــــالـــــه و فـــــریــــاد دیــــرم
نـشـنـیـد دسـتــانـم بــا خــس و خــارچـــگــونــه خـــاطــر خـــود شـــاد دیــرم
***
دلــا راه تــو پــر خــار و خــســک بــیدریــن ره روشــنــایــی کــمــتــرک بـــی
گـر از دسـتـت بــر آیـد پــوسـت از تـنبــیـفــکـن تــا کـه بــارت کــمـتــرک بــی
***
دلــی دیــرم چــو مــو دیـوانــه و دنــگزده آئیـــنـــه هـــر نـــام بــــر ســــنـــگ
بــمـو واجــنـد کــه بــی نـام و نـنـگـیهر آن یارش تـویی چـه نـام و چـه نـنـگ
***
ســرم بــالــیـن تــنـم بــســتــر نــدارهدلـــم جـــز شـــوق تـــه در ســـر نــداره
نـهـد دور از تـه هـر کـس سـر بـبـالـینالـــهـــی ســـر ز بـــالـــیــن بـــر نـــداره
***
سـیاهـی دو چـشـمـانـت مـرا کـشـتدرازی دو زلـــفــــانـــت مـــرا کـــشــــت
بـه قـتـلم حـاجـت تـیر و کمان نیسـتخـــم ابـــرو و مــژگــانــت مــرا کــشــت
***
بـــلــا رمــزی ز بـــالــای تـــه بـــاشــدجــنــون ســری ز ســودای تــه بــاشــد
بــصــورت آفــریـنــم ایـن گــمــان بــیکـه پــنـهـان در تــمـاشــای تــه بــاشــد
***
نــگـــاریــنــا دل و جـــانــم تـــه دیــریهــمــه پــیــدا و پـــنــهــانــم تــه دیــری
نــمــیـدانــم کــه ایـن درد از کــه دیـرمهــمــیــدانــم کــه درمــانــم تــه دیــری
***
مـو آن مـحـنت کـش حـسـرت نصـیبـمکـه در هـر مـلـک و هـر شـهـری غـریبـم
نــه بــو روزی کــه آیـی بــر ســر مــنبـــویــنــی مــرده از هــجــرحــبـــیــبـــم
***
بـــغـــیـــر تـــه دگـــر یـــاری نـــدیـــرمبـــه اغـــیــاری ســـر و کـــاری نـــدیــرم
بـــدکــان تـــه آن کــاســـد مــتـــاعــمکــــه اصــــلــــا روی بــــازاری نــــدیـــرم
***
بــوره جــانـا کــه جــانـانـم تــویـی تــوبــوره یـارا کــه ســلــطــانــم تــویـی تــو
تـه دونـی خـود کـه مـو جـز تـو نـدونـمبـــوره بـــوره کــه ایــمــانــم تــویــی تــو
***
ســرم ســودای گــیـســوی تــه دیـرهدلــــم مــــیـــل گــــل روی تــــه دیــــره
اگــر چــشــمـم بــمــاه نـو کــره مـیـلنـــظـــر بــــر طـــاق ابـــروی تـــه دیـــره
***
اگــر دردم یــکــی بـــودی چــه بــودیوگــر غــم انــدکــی بـــودی چــه بــودی
بــه بــالـیـنـم طـبــیـبــی یـا حـبــیـبـیازیـن هــر دو یــکــی بــودی چــه بــودی
***
مـو آن رنـدم کـه عـصـیان پـیشـه دیرمبـدسـتـی جـام و دسـتـی شیشـه دیرم
اگــر تــو بــیـگــنـاهـی رو مـلــک شــومــــن از حــــوا و آدم ریــــشــــه دیــــرم
***
گــرم خــوانــی ورم رانــی تـــه دانــیگــرم درتـــش بـــســوزانــی تـــه دانــی
ورم بــر ســر زنـی الــونـد و مــیـمــنـدهـمــی واجــم خــدا جــانــی تــه دانـی
***
نــگـــار تـــازه خـــیــز مـــا کـــجـــایــیبــچــشــمـان ســرمـه ریـز مـا کـجــایـی
نــفــس بــر ســیـنـه طــاهـر رســیـدهدم رفـــتــــن عـــزیـــز مـــا کـــجـــایـــی
***
چه خوش بی مهربانی هر دو سر بیکــه یـکــســر مـهـربــانـی دردســر بــی
اگـر مـجـنـون دل شـوریـده ای داشـتدل لــیــلــی از آن شـــوریــده تـــر بـــی
***
بــه خــنــجــر گــر بــرآرنــد دیـدگــانــمدر آتــش گــر بــســوزنــد اســتــخــوانـم
اگــر بــر نــاخــنــانــم نـی بــکــوبــنــدنــــگــــیـــرم دل ز یـــار مــــهـــربــــانـــم
***
من آن شمعم که اشـکم آتـشین بـیکـه هر سـوتـه دلـی حـالـش همین بـی
هـمـه شــب گـریـم و نـالـم هـمـه روزبــیـتـه شـامـم چـنـان روزم چـنـیـن بــی
***
تـــو آری روز روشــن را شــب از پـــیشــده کــون و مـکــان از قــدرتــت حــی
حـقـیقـت بـشـنـو از طـاهـر کـه گـردیدبــیـک کـن خـلـقـت هـر دو جـهـان طـی
***
شـب تـار اسـت و گرگان میزنند میشدو زلـفــانـت حــمـایـل کـن بــوره پــیـش
از آن کــنــج لــبــت بــوســی بــمــودهبـــــگــــو راه خـــــدا دادم بـــــدرویــــش
***
دلـی دیـرم چــو مـرغ پــا شـکـســتــهچـو کـشـتــی بــر لـب دریـا نـشـسـتــه
تــو گــویـی طــاهـرا چــون تــار بــنـوازصــدا چــون مـیـدهـد تــار گــســســتــه
***
مــو آن دل داده یــکـــتـــا پـــرســـتـــمکه جـام شـرک و خـود بـینی شکسـتـم
مــنــم طــاهـر کــه در بــزم مــحــبــتمــحــمــد را کــمــیــنــه چــاکــرســتـــم
***
الـهی ای فـلـک چـون مـو زبـون شـیدلـت همـچـون دل مو غـرق خـون شـی
اگـر یـک لـحـظـه ام بـی غـم بــویـنـییـقـین دانـم کـزین غـم سـرنـگـون شـی
***
مــدامــم دل پــر از خــون جــگــر بــیچـو شـمـع آتـش بــجـان و دیـده تـر بـی
نــشــیـنـم بــر ســر راهـت شــو و روزکـــه تـــا روزی تـــرا بـــر مــو گــذر بـــی
***
بـــنــادانــی گــرفـــتـــم کــوره راهــینـدانـســتــم کـه مـی افـتــم بــچــاهـی
بــدل گـفــتــم رفـیـقـی تــا بــه مـنـزلنــدانــســتـــم رفــیــق نــیــمــه راهــی
***
مـن آن رنـدم کـه گـیرم از شـهـان بـاجبــپــوشـم جـوشـن و بــر سـر نـهـم تـاج
فــرو نــایــد ســر مــردان بـــه نــامــرداگـــر دارم کـــشـــنــد مــانــنــد حـــلــاج
***
زمـشـک تـر سـیـه تـر سـنـبــلـت بـیهـــزاران دل اســـیــر کـــاکـــلـــت بـــی
زآه و نـــالــــه تــــاثــــیـــری نـــدیـــدمزخــارا ســخــت تـــر گــویــا دلــت بـــی
***
نــپـــرســـی حـــال یــار دلــفـــکـــارتکــه هـجــران چــون کــنــد بــا روزگــارت
تــه کــه روز و شــوان در یــاد مــویــیهــزارت عــاشـــق بـــا مــو چـــه کــارت
***
هـمـه شـو تــا سـحـر اخـتــر شـمـارمکــــه مــــاه رویــــت آیــــو در کــــنــــارم
شـوان گـوشـم بـدر چـشـمـم بـراهـتگـــذاری تــــا بــــکـــی در انـــتــــظـــارم
***
شــبـــی دیــرم زهــجـــرت تـــار تـــاروگــرفــتــه ظــلــمــتــش لــیـل و نــهــارو
خــــداونــــدا دلــــم را روشــــنـــی دهکــه تــا ویـنـم جــمـال هـشــت و چــارو
***
دلـــم مـــیـــل گــــل روی تــــه دیـــرهســـرم ســودای گــیــســوی تـــه دیــره
اگــر چــشــمـم بــمــاه نـو کــره مـیـلنـــظـــر بــــر طـــاق ابـــروی تـــه دیـــره
***
الـالـه کــوهـســاران هـفــتــه ای بــیبــنـفـشـه جـو کـنـاران هـفـتــه ای بــی
مـنـادی مـیـکــره شــهـرو بــه شــهـرووفــای گــلــعـــذاران هــفــتـــه ای بـــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.