ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/18 10:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان بابا طاهر, شعر کهن
الــهــی دل بــلــا بــی دل بــلــا بــیگـنه چـشـمـان کـره دل مـبـتـلـا بـی
اگـر چــشـمـان نـکـردی دیـده بــانـیچـه داند دل کـه خـوبـان در کـجـابـی
***
بـــیــا ســوتــه دلــان گــردهــم آئیــمســخــنـهـا واکــریـم غــم وانـمــائیـم
تــرازو آوریـم غــمــهــا بــســنــجــیـمهـر آن سـوتـه تـریـم وزنـیـن تـر آئیـم
***
تـه کت نازنده چشمان سرمه سائیتــه کــت زیـبــنـده بــالــا دلــربــایـی
تـه کت مشـکین دو گیسـو در قفائیبــمـو واجــی کـه سـرگـردان چـرائی
***
جـــهــان بـــی وفــا زنــدان مــا بـــیگـل غــم قــســمـت دامـان مـا بــی
غـم یـعــقـوب و مـحــنـت هـای ایـوبهـمـه گــویـا نـصــیـب جــان مـا بــی
***
خــوش آن ســاعـت کـه یـار از در آیـوشــو هــجـــران و روز غــم ســر آیــو
زدل بـیـرون کـنـم جـانـرا بـصـد شـوقهـمـی واجـم کـه جـایـش دلـبــر آیـو
***
زشــورانـگــیـزی چــرخ و فــلــک بــیکه دایم چـشم بـخـتـم پـر نمک بـی
دمـــادم دود آهــم تـــا ســـمــا بـــیپـیاپـی سـیل اشـکم تـا سـمک بـی
***
خـوشـا آنـان کـه بـا تـه همـنـشـیننـدهـمـیـشــه بــا دل خــرم نـشـیـنـنـد
همین بـی رسم عشق و عشقبـازیکـه گـسـتـاخـانـه آیـنـد و تـه بـیـنـنـد
***
هر آنکس بـا تـو قـربـش بـیشـتـر بـیدلـش از درد هـجــران ریـشـتــر بــی
اگــر یـکــبــار چــشــمــانــت بــویـنـمبــجـانـم صـد هـزاران نـیـشـتــر بــی
***
شـوان اسـتـارگـان یـک یـک شـمـارمبـــراهــت تــا ســحــر در انــتــظــارم
پـس از نـیـمـه شـوان کـه تـه نـیـاییزدیــده اشــک چــون بـــاران بــبــارم
***
خــوشــا آنــانـکــه هـر از بــر نـدانـنـدنه حـرفـی وانـویسـنـد و نه خـوانـنـد
چـو مـجـنـون سـر نـهنـد انـدر بـیابـانازیـن گــو گــل رونــد آهـو چــرانــنــد
***
سخـن از هر چـه واجـم واتـشان بـیحـدیث از بـیش و از کم واتـشان بـی
بــــدریـــا گـــر روم گـــوهـــر بــــر آرمهر آن گـوهر کـه وینـم واتـشـان بـی
***
دلـی دیـرم کـه بـهـبــودش نـمـی بـوسـخـنـها مـیکـرم سـودش نـمـی بـو
بــبــادش مـیـدهـم نـش مـیـبـرد بــاددر آتـش مـی نـهـم دودش نـمـی بـو
***
خــدایـا واکــیـان شــم واکــیـان شــمبــدیـن بــیـخــانـمـانـی واکـیـان شـم
هــمــه از در بـــرانــنــد ســوتــه آیــمتــه کــه از در بــرانـی واکـیـان شــم
***
بـهـار آیو بـه هـر شـاخـی گـلـی بـیبــهـر لــالــه هـزاران بــلــبــلـی بــی
بـــهــر مـــرزی نـــیــارم پـــا نـــهــادنمـبــو کـز مـو بــتــر ســوز دلـی بــی
***
بـــیــا جـــانــا دل پـــردرد مـــو بـــیــنسـرشـک سـرخ و روی زرد مـو بـیـن
غـــم مـــهــجـــوری و درد صـــبـــوریهـمـه بــرجـان غـم پــرورد مـو بــیـن
***
ز بــوی زلــف تــو مـفــتــونـم ای گــلز رنــگ روی تــو دلــخــونــم ای گــل
مـن عــاشــق زعــشــقـت بــیـقـرارمتـو چـون لیلی و من مجـنونم ای گل
***
بــهـار آیـو بــه صــحــرا و در و دشــتجـوانـی هم بـهاری بـود و بـگـذشـت
ســـر قـــبـــر جـــوانــان لــالــه رویــهدمی کـه گلرخـان آیند بـه گلگـشـت
***
اگـر شـاهـیـن بــچـرخ هـشـتــمـیـنـهکــنــد فــریـاد مــرگ انــدر کــمــیـنـه
اگــر صــد ســال در دنــیــا بــمــانــیدر آخـــر مـــنـــزلـــت زیــر زمـــیــنــه
***
دلــی دیـرم دمـی بــیـغــم نـمـی بــوغـمـی دیرم کـه هرگـز کـم نمـی بـو
خــطــی دیـرم مـو از خــوبــان عــالـمکــه یـار بــیـوفــا هـمــدم نـمــی بــو
***
وای ازیـن دل کـه نـی هـرگـز بـکـامـموای ازیـــن دل کــــه آزارد مـــدامـــم
وای ازین دل که چون مرغان وحشینـــچـــیـــده دانـــه انـــدازد بـــدامـــم
***
مـــو کـــه یــارم ســـر یــاری نــدیــرهمــو کــه دردم ســبــکــبــاری نـدیـره
هـمــه واجــن کــه یـارت خــواب نـازهچـه خـوابـسـت اینکـه بـیداری نـدیره
***
نــمــیـدانـم کــه ســرگــردان چــرایـمگـهـی نـالـان گـهـی گــریـان چــرایـم
هــمــه دردی بــدوران یـافــت درمــاننــدانـم مــو کــه بــیـدرمــان چــرایـم
***
دل از دســت غــمـت زیـر و زبــر بــیبـچـشمان اشـکم از خـون جـگر بـی
هــران یــاری چـــو مــو پـــرنــاز دیــرهدلش پـر غـصـه جـانش پـر شـرر بـی
***
بــدنـیـای دنـی کــی مــانـدنـی بــیکـه دامان بـر جـهان افـشـاندنی بـی
هـمـی لـا تــقـنـطــوا خــوانـی عـزیـزادلــا یـا ویـلــنـا هـم خــوانـدنـی بــی
***
از آن روزیـــکــــه مــــا را آفــــریــــدیبــغـیـر از مـعـصـیـت چــیـزی نـدیـدی
خــداونــدا بــحــق هــشــت و چــارتز مــا بــگــذر شــتــر دیـدی نــدیـدی
***
مـو کـه آشـفـتـه حـالـم چـون نـنـالـمشـکـسـتـه پـر و بــالـم چـون نـنـالـم
هـمـه گــویـنـد فــلـانـی چــنـد نـالـیتــو آیـی در خــیـالــم چــون نـنــالــم
***
بــشــم واشـم کـه تــا یـاری گـره دلبــه بــخــتــم گــریـه و زاری گــره دل
بـــگـــردی و نـــجـــوئی یـــار دیــگـــرکــه از جــان و دلــت یــاری گــره دل
***
خـدایـی کـه مـکـانـش لـامـکـان بــیصـفـابــخـش جــمـال گـلـرخـان بــی
پـــدیــد آرنــده روز و شــب و خـــلــقکـه بـر هر بـنـده او روزی رسـان بـی
***
گـلـش در زیـر سـنـبــل ســایـه پــرورنـهـال قـامـتـش نـخـلـی اسـت نـوبـر
زعــشــق آن گـل رعـنـا هـمـه شــبچــو بــلــبــل نـالــه و افــغــان بــرآور
***
دل شـــاد از دل زارش خـــبــــر نـــیتــن ســالــم زبــیـمـارش خــبــر نـی
نـه تـقـصـیـره کـه ایـن رسـم قـدیـمـهکــه آزاد از گــرفــتــارش خــبـــر نــی
***
دل ار عــشــقــت نـداره مـرده اولــیروان بـی درد عـشـق افسـرده اولی
ســحــر بــلـبــل زنـد در گـلـشـن آوازکه گل بـی عشق حق پـژمرده اولی
***
هـزاران لــالـه و گــل در جــهـان بــیهـمـه زیـبـا بـه چـشـم دیـگـران بـی
آلــالــه مــو بــه زیــبــایـی دریـن بــاغســـرافـــراز هــمــه آلــالــیــان بـــی
***
دل عـاشـق بــه پــیـغـامـی بــســازدخــمــار آلــوده بــا جــامـی بــســازد
مـرا کـیـفـیـت چـشـم تـو کـافـیـسـتریـاضــت کــش بــبــادامـی بــســازد
***
هر آن بـاغی که نخلش سر بـدر بـیمـدامش بـاغـبـون خـونین جـگـر بـی
بــبــایـد کــنــدنــش از بــیـخ و از بــناگـر بــارش هـمـه لـعـل و گـهـر بــی
***
بــبــنـدم شـال و مـیـپـوشـم قـدک رابـــنــازم گـــردش چـــرخ و فـــلــک را
بــــگـــردم آب دریـــاهـــا ســــراســـربـشـویم هـر دو دسـت بـی نـمـک را
***
اگــر دل دلـبــر و دلـبــر کــدام اســتوگـر دلـبــر دل و دلـرا چـه نـام اسـت
دل و دلــبـــر بــهــم آمــیــتــه ویــنــمنـدونـم دل کـه و دلـبــر کـدام اســت
***
تـه دوری از بــرم دل در بـرم نـیـسـتهـوای دیـگـری انـدر سـرم نـیـســت
بـــجــان دلــبــرم کــز هــر دو عــالــمتــمـنـای دگـر جــز دلـبــرم نـیـســت
***
شـیـرمـردی بــدم دلـم چـه دونـسـتاجـل قـصـدم کـره و شـیـر ژیونـسـت
ز مــوشــیـر ژیـان پــرهـیـز مــی کــردتــنـم وا مـرگ جـنـگـیـدن نـدونـسـت
***
نـفـس شـومـم بـدنـیا بـهـر آن اسـتکـه تــن از بــهـر مـوران پــرورانـسـت
ندونسـتـم که شرط بـندگی چـیستهـرزه بــورم بــمــیـدان جــهـانـســت
***
قـضـا پــیـوسـتــه در گـوشـم بــواجـهکــه ایـن درد دل تــو بــی عــلــاجــه
اگــر گــوهـر بــبــی خــواهـون نـداریهـمـین این جـون تـو کـه بـی رواجـه
***
لــالــه کــاران دگــر لــالــه مــکــاریــدبــاغـبــانـان دو دسـت از گـل بـداریـد
اگــر عــهـد گـلـان ایـن بــو کــه دیـدمبــیـخ گـل بــر کـنـیـد و خـار بــکـاریـد
***
شــوانـم خــواب در مـرز گــلــان کــردگـلـم واچــیـد و خـوابــم را زیـان کـرد
بـاغـبـان دید کـه مو گل دوسـت دیرمهـزاران خـار بــر گـل پــاسـبــان کـرد
***
گـیـج و ویـجـم کـه کـافـر گـیـج مـیرادچـنان گیجـم کـه کـافـر هم مو نویناد
بـر ایـن آئین کـه مـو را جـان و دل دادشــمــع و پــروانـه را پــرویـج مــیـداد
***
دمـی بــوره بــویـن حــالـم تــه دلـبــردلـم تـنـگـه شـبـی بــا مـو بـسـر بـر
تــه گـل بــر سـر زنـی ای نـو گـل مـوبـه جـای گـل زنم مو دسـت بـر سـر
***
دلــــــم زار و دلــــــم زار و دلــــــم زارطــبــیــبــم آوریــد دردم کــریــد چــار
طـبــیـبــم چـون بــویـنـه بــر مـوی زارکـــره در مـــون دردم را بــــنـــاچــــار
***
مـو کـه ســر در بــیـابــانـم شـو و روزسـرشـک از دیـده بــارانـم شـو و روز
نـه تـب دیـرم نـه جـایـم مـیـکـنـد دردهـمـیـدونـم کــه نـالــونـم شــو و روز
***
بــه ایـن بــی آشـنـایـی بــرکـیـاشـمبـه ایـن بـی خـانـمـانـی بـرکـیـاشـم
هــمــه گــر مــو بــرونــنــد واتــه آیـمتــه از در گــر بــرونــی بــرکــیـاشــم
***
مـــو آن آزرده بــــی خــــانـــمــــانـــممـو آن مـحـنت نصـیب سـخـت جـانم
مـو آن سـرگـشـتـه خـارم در بـیـابـونکـه هـر بــادی وزد پــیـشــش دوانـم
***
بــوره ســوتــه دلــان بــا مـا بــنـالـیـمزدســت یــار بـــی پــروا بـــنــالــیــم
بـشـیم بـا بـلـبـل شـیدا بـه گـلـشـناگــر بــلــبــل نـنــالــه مــا بــنــالــیـم
***
بـــوره روزی کـــه دیــدار تـــه ویــنـــمگـل و سـنـبــل بــه دیـدار تـو چـیـنـم
بـوره بـنـشـین بـرم سـالـان و مـاهانکــه تــا ســیـرت بــویـنــم نــازنـیـنـم
***
بــه عـشـقـت ای دلـارا نـگـروســتــمنـویـد وصــل تــو تــا نــشــنـوســتــم
بــدل تــخــم وفــایـت کـشــتــم آخــربــجــز انــدوه و خــواری نـدروســتــم
***
خـوش آنـسـاعـت کـه دیدار تـه وینـمکــمــنــد عــنــبــریـن تــار تــه ویـنـم
نــویــنــه خـــرمــی هــرگـــز دل مـــومـگـر آن دم کـه رخــســار تــه ویـنـم
***
دلــم دور اســت و احــوالــش نـدونـمکسـی خـواهد که پـیغامش رسـونم
خــداونــدا ز مــرگــم مــهــلــتـــی دهکــه دیــداری بـــدیــدارش رســـونــم
***
بــوره یـکـدم بــنـالـیـم و بــسـوجــیـماز آنـرویـی کـه هـر دو تــیـره روجـیـم
تـه بــلـبـل حـاش لـلـه مـثـل مـو نـینـبـو جـز درد و غـم یک عـمـر روجـیم
***
دلــم دردیــن و نــالــیــن چــه واجـــمرخـم گـردیـن و خـاکـیـن چــه واجــم
بــگــردیـدم بــه هـفــتــاد و دو مـلــتبــصـد مـذهـب مـنـادیـن چــه واجــم
***
از آن انــگـــشـــت نــمـــای روزگـــارمکـــه دور افـــتــــاده از یـــار و دیـــارم
نـدونـم قـصــد جــان کـردن بــنـاحــقبـــجـــز بـــر ســـرزدن چـــاره نــدارم
***
از آن دلـخــســتــه و ســیـنـه فـگـارمکــه گــریــان در تــه ســنــگ مــزارم
بــواجــنــدم کــه تــه شــوری نــداریســـرا پـــا شـــور دارم شـــر نـــدارم
***
بـــدل درد غــمــت بـــاقــی هــنــوزمکـســی واقـف نـبــو از درد و ســوزم
نـبـو یـک بــلـبـل سـوتـه بـه گـلـشـنبــه ســوز مــو نـبــو کــافــر بــه روزم
***
فــلــک کــی بــشــنـود آه و فــغــانـمبــهــر گــردش زنــد آتــش بــجــانــم
یـک عـمـری بــگـذرانـم بــا غـم و دردبـــکـــام دل نـــگـــردد آســـمـــانـــم
***
نـذونـی ای فـلـک کـه مـســتــمـنـدموامــو پــر بــد مــکــه کــه دردمــنـدم
بـیـک گـردش کـه مـیـکـردی بـبـیـنـیچـو رشـتـه مـو بـسـامـانـت بــبـنـدم
***
کـــنــون داری نــظـــر گــو واکــیــانــمز جـــورت در گــدازه اســتـــخـــوانــم
بــکـه انـدیـشــه ای بــیـداد پــیـشــهکــه آهـم تــیـر بــو نــالــه کــمــانــم
***
ز حـال خـویـشـتـن مـو بـیـخـبــر بـیـمنـدونـم در ســفـر یـا در حــضـر بــیـم
فــغــان از دســت تــو ای بــیــمــروتهمـین ذونـم کـه عـمـری دربـدر بـیم
***
گـلـسـتــان جــای تــو ای نـازنـیـنـنـممو در گـلخـن بـه خـاکـسـتـر نشـینم
چـه در گلشن چه در گلخن چه صحراچــو دیــده واکــرم جــز تــه نــویـنــم
***
کـــافـــرم گـــر مــنــی آلــالــه کـــارمکــافـــرم گــر مــنــی آبـــش بـــدارم
کــافــرم گــر مـنـی نـامـش بــرم نـامدو صــــــد داغ دل از آلـــــالـــــه دارم
***
غــم عــالــم هــمــه کــردی بــبـــارممـگـر مـو لـوک مـســت سـر قـطـارم
مــهـارم کــردی و دادی بــه نــاکــسفـــزودی هــر زمــان بـــاری بـــبـــارم
***
هــزاران مـــلـــک دنــیــا گـــر بـــدارمهـزاران مـلـک عــقــبــی گــر بــدارم
بــوره تــه دلــبــرم تــا بـــا تــه واجــمکــه بـــی روی تـــو آنــرا گــر بـــدارم
***
تـو خـود گـفـتـی کـه مـو مـلـاح مـانمبــه آب دیـدکــان کــشــتــی بــرانــم
همی تـرسـم که کشـتـی غرق وابـودریـن دریــای بــی پــایــان بــمــانــم
***
فــلـک بــر هـم زدی آخــر اســاســمزدی بــر خــمــره نـیـلــی لــبــاســم
اگــر داری بـــرات از قـــصـــد جـــانــمبــکــن آخــر ازیــن دنــیــا اســاســم
***
مـو کـه مـسـت از مـی انگـور بـاشـمچـــرا از نـــازنـــیــنـــم دور بـــاشـــم
مــو کــه از آتــشــت گــرمـی نـویـنـمچــرا از دود مــحــنــت کــور بــاشــم
***
الـهـی دشـمـنـت را خــسـتــه ویـنـمبـه سینه اش خنجری تا دسته وینم
ســر شــو آیـم احــوالـش بــپــرســمسـحــر آیـم مـزارش بــســتــه ویـنـم
***
دلــا خــونـی دلــا خــونـی دلــا خــونهمه خـونی همه خـونی همه خـون
ز بــهـر لــیـلــی ســیـمــیـن عــذاریچو مجـنونی چو مجـنونی چو مجنون
***
خـوشـا آنان نه سـر دارند نه سـامـاننـشـینـن هر دو پـا پـیچـن بـه دامـان
شــو و روزان صـبــوری پــیـش گـیـرنبــــیـــاد روی دلــــداران مــــدامــــان
***
بــعـالـم کـس مـبــادا چـون مـن آئیـنمـو آئیـن کــس مـبــو در دیـن و آئیـن
هـر آنـکـو حــال مـوش بــاور نـمـیـبــومـو آئیـن بـی مـو آئیـن بـی مـو آئیـن
***
بــوره ای دل بــوره بــاری بــشـیـمـانمـکـه کـاری کـز آن گـردی پـشـیمـان
یــه دو روزی بــنــاکــامــی ســرآریــمبـاشـه روزی کـه گـل چـینیم بـدامان
***
دلــم از دســت تــه نــالــانــه نــالــانانـدرون دلـم خــون کــشــتــه پــالـان
هــزاران قــول بــا مــا بــیــش کــردیهــمــه قــولــان تــه بـــالــان بــالــان
***
تــه سـر ورزان مـو سـودای تــه ورزانگـــریــبـــان بـــلـــرزان وا تـــه لــرزان
کـفـن در کـردنـم صـحــرای مـحــشـرهــران ویــنــان احــوال تــه پــرســان
***
ز یــاد خـــود بـــیــا پـــروا کـــریــمــانازو کــو الــتـــجـــا وا کــه بـــریــمــان
کـــیــه ایــن تـــاب داره تـــا مـــو دارمنــداره تـــاب ایــن ســـام نــریــمـــان
***
بــوره مــنــت بــریـم مــا از کــریـمــانبــکـشـیـم دســت از خــوان لئیـمـان
کــریـمـان دســت در خــوان کـریـمـیکـه بـر خـوانـش نـظـر دارنـد کـریمـان
***
زدســت مــو کــشــیـدی بــاز دامــانز کـردارت نـبــی یـک جـو پـشـیـمـان
روم آخـــر بـــدامــانــی زنــم دســـتکـه تــا از وی رسـد کـارم بــسـامـان
***
دلــم تـــنــگ نــدانــم صـــبـــر کــردنزدلــتــنــگــی بــوم راضــی بــمــردن
ز شــرم روی تـــه مــو در حــجــابـــمنــدانــم عــرض حــالــم واتــه کــردن
***
آنکـه بـی خـان و بـی مـانه مـنم مـنآنکـه بـر گـشـتـه سـامـانه مـنم مـن
آنـکـه شـادمـان بــه انـده مـیـکـره روزآنکـه روزش چـو شـامـانه مـنم و من
***
پـشـیـمـانـم پـشـیـمـانـم پـشـیـمـانکــاروانــی بــویـنــم تــا بــشــیـمــان
کـهـن دنـیـا بــهـیـچ کـسـی نـمـانـدهبـه هـرزه کـولـه بـاری مـیـکـشـیمـان
***
مـو آن اسـپـید بـازم سـینـه سـوهـانچـراگـاه مـو بـی سـر بـشـن کـوهان
همـه تـیغـی بـه سـوهان میکـرن تـیزمو آن تـیغـم که یزدان کـرده سـوهان
***
بــرنـدم هـمـچـو یـوسـف گـر بــزنـدانویـا نـالـم زغـم چــون مـسـتــمـنـدان
اگـر صـد بــاغـبــان خــصـمـی نـمـایـدمــدام آیــم بـــگــلــزار تـــو خـــنــدان
***
نــوای نـــالـــه غـــم انـــدوتـــه دونــوعــیـار قــلــب خــالــص بــوتــه دونــو
بــوره ســوتــه دلــان واهـم بــنـالـیـمکـه قـدر سـوتــه دل دلـسـوتــه دونـو
***
سـری دارم کـه ســامـانـش نـمـیـبــوغــمـی دارم کــه پــایـانـش نـمـیـبــو
اگـــر بـــاور نــداری ســـوی مـــن آیبــویـن دردی کــه درمـانـش نـمـیـبــو
***
بــه والــلـه کــه جــانـانـم تــویـی تــوبــسـلـطـان عـرب جـانـم تــویـی تــو
نـمـیـدونـم کـه چـونـم یـا کـه چــنـدمهـمـی دونـم کـه درمـانـم تـویـی تـو
***
بــهـارم بــی خــزان ای گــلــبــن مــوچـه غـم کـنـده بــبـو بـیـخ و بــن مـو
بــرس ای سـوتـه دل یـکـدم بـه دردمتـــه ای امـــروز دل تــــازه کـــن مـــو
***
نــیــا مــطــلــق بــکــارم ایـن دل مــوبــجــز خـونـابــه اش نـه حــاصـل مـو
داره در مــوســم گــل جــوش ســوداچــه پــروایـی کــره ایــنــجــا دل مــو
***
وای از روزی کـه قـاضـیـمـان خـدا بــوســـر پـــل صـــراطـــم مــاجـــرا بـــو
بــنـوبــت بــگــذرنــد پــیـر و جــوانــانوای از آنــدم کــه نـوبــت زان مــا بــو
***
چـو مـو یک سـوتـه دل پـروانـه ای نهبــعــالـم هـمـچــو مـو دیـوانـه ای نـه
هـمــه مــارون و مــورون لــانــه دیـرنمـــن دیــوانـــه را ویــرانــه ایــی نــه
***
مــو را ای دلــبـــر مــو بـــا تـــه کــارهوگــرنــه در جــهــان بـــســیــار یــاره
کـجـا پــروای چـون مـو سـوتــه دیـریچــو مـو بــلـبــل بــه گــلـزارت هـزاره
***
دریــن بـــوم و بـــرانـــم پـــرورش نــهشــوانــم جــا و روزانــم خــورش نــه
ســری دیـرم کــه مــغــزی انــدرو نـهتــنـی دیـرم کــه پــروای ســرش نـه
***
مـــو را درد دلـــم خـــو کـــرده واتــــهنـــدونـــی درد دل ای بـــیــوفـــا تـــه
بــوره مـو سـوتــه دل واتــه ســپــارمتــه ذونـی بــا دل و دل ذونـه بــا تــه
***
بــدنــیــا مــو نــویـنــم کــام بــی تــهبــدس هـرگـز نـگـیـرم جـام بــی تــه
بـلـرزم روز و شـو چـون بـیـد مـجـنـوننـــدارم یــک نــفـــس آرام بـــی تـــه
***
ســحــرگــاهـان فــغــان بــلــبــلــانــهبــــیـــاد روی پــــر نـــور گــــلــــانـــه
ز آه مـــو فــــلـــک آخــــر خــــدرکـــهاثـــر در نــالــه ی ســـوتـــه دلـــانــه
***
بــدنـیـا مـثــل مـو دل سـوتــه ای نـهبـــدرد ســـوز غــم انــدوتـــه ای نــه
چــســان بــنــدم ره ســیـل دو دیـدهکـه این زخـم دلـم لـو سـوتـه ای نـه
***
دل مـــو دایـــم انـــدر مــــاتــــم تــــهبــدل پــیـوسـتــه بــی درد و غـم تـه
چـه پـرسـی کـه چـرا قـدت بــبــوخـمخـــم قــدم از آن پـــیــچ و خــم تـــه
***
زغــم جــان در تــنــم در گــیــر و دارهســــرم در رهــــن تــــیــــغ آبـــــداره
نـدارم اخــتــیـاری از چــه جــوشــشدل مـــو تــــاب ایـــن ســـودا نـــداره
***
بـــه کــس درد دل مــو واتـــنــی نــهکـه سـنـگ از آسـمـون انـداتـنـی نـه
بــمـو واجــن کــه تــرک یـار خــود کـهکـسـیس یارم کـه تـرکـش واتـنی نه
***
دل مــو غـــیــرتـــه دلــبـــر نــگـــیــرهبــجــای جــوهــری جــوهـر نــگــیـره
دل مـــو ســـوتـــه و مـــهـــر تـــه آذرنــبـــی نــاســـوتـــه آذر در نــگــیــره
***
نــذونــم لــوت و عــریـانـم کــه کــردهخـودم جــلـاد و بــیـجــونـم کـه کـرده
بـده خـنجـر کـه تـا سـینه کـنم چـاکبـبـینـم عـشـق بـر جـونـم چـه کـرده
***
دو چـشـمم را تـه خـون پـالا کنی تـهکــلـاه عــقــلـم از ســر وا کـنـی تــه
اگـر لـیـلـی بــپــرسـه حـال مـجــنـوننـظـر او را ســوی صـحــرا کـنـی تــه
***
مـو را نـه فـکـر سـودایـی نـه سـودینـه در دل فـکـر بـهـبــودی نـه بــودی
نخـواهم جـو کـنار و چـشـمه سـارونکـه هر چـشـمـم هزارون زنـده رودی
***
شــوم از شــام یـلـدا تــیـره تــر بــیدرد دلــــم ز بــــودردا بــــتــــر بــــی
هــمــه دردا رســـن آخـــر بـــدرمــوندرمــان درد مــا خــود بــی اثــر بــی
***
پـــی مــرگ نــکــویــان گــل نــرویــیدگـر رویی نـه رنـگـش بـی نـه بـویی
ز خــود رو هـیـچ حــاصـل بــرنـخــیـزدبـــجــز بـــدنــامــی و بــی آبــرویــی
***
بـــه جـــز ایـــن مـــو نـــدارم آرزویــیکـه بــاشــد هـمـدم مـو لـالـه رویـی
اگــر درد دلــم واجـــم بـــه کـــوهــاندگــر در کــوهــســاران گــل نــرویـی
***
دل بــی عـشــق را افـســردن اولـیهــر کـــه دردی نــداره مــردن اولــی
تـنی که نیسـت ثـابـت در ره عـشـقذره ذره بـــه آتـــش ســوتـــن اولــی
***
مــن دل ســوتــه را لــایــق نــدونــیکـه در دیـوان عــشــاقــت بــخــونـی
هــزارون بــارم از خــونــی بــبــو کــمز تــو زیــرا کــه بـــحــر بــیــکــرونــی
***
یـقــیـنـم حــاصــلـه کـه هـرزه گـردیازیـن گــردش کــه داری بــرنــگــردی
بــروی مـو بــبــســتــی هـر رهـی رابـدین عـادت کـه داری کی تـه مردی
***
نـپـنـداری کـه زنـدان خـوشـتـرم بــیسـرم بـو گوی میدان خـوشتـرم بـی
چـو گلخـن تـار و تـاریکـه بـه چـشـممگلستـان بـی ته زندان خوشترم بـی
***
ز بـــیــداد فــلــک یــارون امــان بـــیامـان جــســتــن روز آخــرزمـان بــی
اگــر پـــاره کـــرم یــخـــه بـــجـــا بـــوکـه وامـو آسـمـان پــرسـرگـران بــی
***
در اشــکــم بـــدامــان ریــتـــه اولــیخـون دلـم ز چــشـمـان ریـتــه اولـی
بــکــس حــرفــی ز جــورت وانـواجــمکـه حـرف جـور پــنـهـان ریـتــه اولـی
***
دل تــو کـی ز حــالـم بــا خــبــر بــیکـجـا رحـمت بـاین خـونین جـگـر بـی
تـو کـه خـونـیـن جـگـر هـرگـز نـبـودیکـی از خـونـین جـگـرها بـا خـبـر بـی
***
بــسـوی بــاغ و بـسـتـان لـالـه وابـیهـمــه مــوهــا مــثــال ژالــه وا بــی
وگــر ســـوی خـــراســـان کـــاروان رارهـانـم مـو ســوی بــنـگـالـه وا بــی
***
غــم انـدر ســیـنـه مــو خــانـه دیـریچــو ویـرانـه کـه بــوم آشــانـه دیـری
فــلــک انـدر دل مــســکــیـن مــو نـهازیـن غــم هـرچــه در انـبــانـه دیـری
***
هـر آن کــالـونـد دامـان مـو نـشــانـیدامـان از هـر دو عـالـم در کـشــانـی
اشــک خــونـیـن پــاشـم از راه الـونـدتـا کـه دلـبــر بــپــایـش بــرفـشـانـی
***
ز دل بــیـرون نـبــجــتــم نـالــه نـایـیز مـــژگـــان تـــر مـــو ژالـــه نـــایــی
شـوی نـایـه کـه مـو خـوابــت بـویـنـمبـه بـخـت مـو بـه چـشـم لـالـه نایی
***
چه واجم هر چه واجم واته شان بـیسخن از بیش و از کم واته شان بی
بـــدریــا مــو شـــدم گـــوهــر بـــرآرمهر آن گوهر که دیدم واتـه شان بـی
***
دلـم بــلـبــل صـفـت حـیـران گـل بـیدرونـم چـون درخـت پـی بــگـل بــی
خـــونـــابـــه بـــار دیـــرم ارغـــوان واردرخــت نـهـلـه بــارش خـون دل بــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.