ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
یکی پـرسـید از سـقـراط کـز مردن چـه خـواندسـتـیبـگفـت ای بـیخـبـر، مرگ از چـه نامی زندگانی را
اگــر زیـن خــاکــدان پــســت روزی بــر پــری بــیـنـیکـه گـردونها و گیتـی هاسـت ملک آن جـهانی را
چــراغ روشـن جــانـرا مـکـن در حــصـن تــن پــنـهـانمـپـیـچ انـدر مـیـان خـرقـه، ایـن یـاقـوت کـانـی را
مـخــســب آسـوده ای بــرنـا کـه انـدر نـوبــت پــیـریبــه حــسـرت یـاد خـواهـی کـرد ایـام جــوانـی را
بـه چـشـم مـعـرفـت در راه بـیـن آنـگـاه سـالـک شـوکـه خـواب آلـوده نـتـوان یافـت عـمـر جـاودانـی را
ز بــس مــدهـوش افــتــادی تــو در ویـرانــه گــیـتــیبــحـیـلـت دیـو بــرد ایـن گـنـجــهـای رایـگـانـی را
دلـت هـرگـز نـمـیـگـشـت ایـن چـنـیـن آلـوده و تــیـرهاگـر چـشـم تـو مـیدانـسـت شـرط پـاسـبـانـی را
مــتــاع راســتــی پـــیــش آر و کــالــای نــکــوکــاریمـن از هـر کــار بــهـتــر دیـدم ایـن بــازارگـانـی را
بــهـل صــبــاغ گـیـتــی را کــه در یـک خــم زنـد آخــرسـپـیـد و زرد و مـشـکـیـن و کـبـود و ارغـوانـی را
حــقـیـقـت را نـخــواهـی دیـد جــز بــا دیـده مـعــنـینـخـواهـی یـافـتـن در دفـتــر دیـو ایـن مـعـانـی را
بــزرگـانـی کـه بــر شـالـوده جــان سـاخــتــنـد ایـوانخــریـداری نـکـردنـد ایـن سـرای اسـتــخـوانـی را
اگـر صـد قـرن شــاگـردی کـنـی در مـکـتــب گـیـتــینـیـامــوزی ازیـن بــی مــهـر درس مــهـربــانـی را
بـمـهمـانـخـانـه آز و هوی جـز لـاشـه چـیزی نـیسـتبــرای لــاشــخــواران واگــذار ایـن مـیـهـمـانـی را
بــسـی پـوسـیـده و ارزان گـران بـفـروخـت اهـریـمـندلـیـل بــهـتــری نـتــوان شــمـردن هـر گـرانـی را
ز شـیطـان بـدگـمـان بـودن نـویـد نـیک فـرجـامـیسـتچـو خـون در هر رگی بـاید دواند این بـدگـمانی را
نـهـفـتــه نـفـس سـوی مـخـزن هـسـتـی رهـی داردنـهـانـی شـحـنـه ای مـیـبـاید این دزد نـهـانـی را
چـو دیوان هـر نـشـان و نـام مـیـپـرسـنـد و مـیجـوینـدهمـان بـهتـر کـه بـگـزینـیم بـی نـام و نـشـانی را
تـــمـــام کـــارهــای مـــا نــمــیــبـــودنــد بـــیــهــودهاگــر در کــار مــی بــســتــیـم روزی کــاردانـی را
هزاران دانه افـشـاندیم و یک گـل زانمـیان نشـکـفـتبــشـورسـتــان تــبــه کـردیـم رنـج بــاغـبــانـی را
بـگـردانـدیـم روی از نـور و بـنـشـسـتـیـم بــا ظـلـمـترهـا کــردیـم بــاقــی را و بــگـرفــتــیـم فــانـی را
شــبــان آز را بــا گــلــه پــرهـیـز انــســی نــیـســتبـگـرگـی نـاگـهان خـواهد بـدل کـردن شـبـانی را
هـمـه بــاد بــروت اســت انـدریـن طــبــع نـکـوهـیـدهبــسـیـلـی سـرخ کـردسـتـیـم روی زعـفـرانـی را
بــجــای پــرده تــقـوی کـه عـیـب جــان بــپــوشــانـدز جـسـم آویـخـتـیـم این پـرده هـای پـرنـیـانـی را
چــراغ آســمــانـی بــود عــقــل انــدر ســر خــاکــیز بــاد عـجـب کـشـتـیـم ایـن چـراغ آسـمـانـی را
بـیـفـشـانـدیـم جـان! امـا بـه قـربــانـگـاه خـودبـیـنـیچه حاصل بود جز ننگ و فساد این جانفشانی را
چــرا بــایـســت در هــر پــرتــگــه مــرکــب دوانــیـدنچـه فرجـامی اسـت غـیر از اوفتـادن بـدعـنانی را
شـراب گـمـرهـی را مـیشـکـسـتـیم ار خـم و سـاغـربـپـایـان مـیـرسـانـدیم این خـمـار و سـرگـرانـی را
نــشــان پــای روبـــاه اســت انــدر قــلــعــه امــکــانبــپــر چــون طــائر دولـت، رهـا کـن مـاکـیـانـی را
تـو گه سـرگـشـتـه جـهلی و گه گم گـشـتـه غـفـلتسر و سامان که خـواهد داد این بـی خـانمانی را
ز تـیغ حـرص، جـان هـر لـحـظـه ای صـد بـار مـیمـیـردتـو عـلـت گـشـتـه ای این مـرگـهای نـاگـهانـی را
رحـــیــل کـــاروان وقـــت مــی بـــیــنــنــد بـــیــدارانبـــرای خـــفــتـــگــان مــیــزن درای کــاروانــی را
در آن دیوان که حق حاکم شد و دست و زبان شاهدنــخــواهــد بــود بــازار و بــهــا چــیـره زبــانــی را
نــبـــایــد تـــاخــت بـــر بـــیــچــارگــان روز تـــوانــائیبـــخــاطــر داشــت بـــایــد روزگــار نــاتــوانــی را
تــو نــیـز از قــصــه هــای روزگــار بــاســتــان گــردیبـخـوان از بـهر عـبـرت قـصـه هـای بـاسـتـانـی را
پــرنـد عــمـر یـک ابــریـشــم و صــد ریـســمــان داردز انــده تـــار بـــایــد کـــرد پـــود شـــادمــانــی را
یکـی زین سـفـره نـان خـشـک بـرد آن دیگـری حـلـواقـضـا گـوئی نـمـیـدانـســت رســم مـیـزبــانـی را
مــعــایـب را نـمــیـشــوئی، مــکــارم را نـمــیـجــوئیفـضـیلـت میشـمـاری سـرخـوشـی و کـامرانی را
مــکــن روشــن روان را خــیــره انــبـــاز ســیــه رائیکه نسـبـت نیسـت بـاتـیره دلی روشـن روانی را
درافـتـادی چـو بــا شـمـشـیـر نـفـس و در نـیـفـتـادیبـمـیـدانـهـا تـوانـی کـار بـسـت این پـهـلـوانـی را
بــبــایـد کـاشـتـن در بــاغ جـان از هـر گـلـی، پـرویـنبـر ایـن گـلـزار راهـی نـیـسـت بـاد مـهـرگـانـی راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.