ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ای دل، فـلک سـفـله کجـمدار اسـتصـد بـیـم خـزانـش بــهـر بــهـار اسـت
بــاغــی کــه در آن آشــیـانـه کــردیمـنـزلـگـه صــیـاد جــانـشــکـار اســت
از بــــدســـری روزگـــار بــــی بــــاکغمگین مشـو ایدوسـت، روزگار اسـت
یـغـمـاگـر افـلـاک، سـخـت بـازوسـتدردی کــش ایــام، هــوشــیـار اســت
افـــســــانـــه نـــوشــــیـــروان و داراورد ســحـــر قــمــری و هــزار اســـت
ز ایـــوان مــــدائن هـــنــــوز پــــیـــدابــس قـصـه پــنـهـان و آشـکـار اســت
اورنـگ شـهـی بـین کـه پـاسـبـانـشزاغ و زغـن و گـور و سـوسـمـار اسـت
بــیـغــولـه غـولـان چــرا بــدیـنـســانآن کـــاخ هــمــایــون زرنــگــار اســـت
از نــالــه نــی قــصـــه ای فـــراگــیــربـس نکـتـه در آن نـالـه های زار اسـت
در مــوســـم گــل، ابـــر نــوبـــهــاریبـر سـرو و گـل و لـاله اشـکـبـار اسـت
آورده ز فـــصـــل بــــهـــار پـــیـــغـــاماین سـبـزه که بـر طرف جـویبـار اسـت
در رهــگــذر ســیــل، خـــانــه کــردنبــیـرون شـدن از خـط اعـتــبــار اسـت
تـــعــویــذ بـــجــوی از درســتــکــاریاهـــریــمـــن ایــام نـــابـــکـــار اســـت
آشـفـتــه و مـسـتــیـم و بــر گـذرگـاهسـنگ و چـه و دریا و کـوهسـار اسـت
دل گـرسـنـه مـانـدسـت و روح نـاهارتــن را غــم تــدبــیـر احــتــکـار اســت
آن شـحـنه کـه کـالـا ربـود دزد اسـتآن نور که کاشـانه سـوخـت نار اسـت
خـوش آنکه ز حـصن جـهان بـرونستشـاد آنکه بـچـشـم زمانه خـوار اسـت
از قــلــه ایـن بــیـمــنــاک کــهــســارخـونـابــه روان هـمـچـو آبــشـار اسـت
بــار جــســد از دوش جــان فــرو نــهآزاده روان تـــــو زیـــــر بـــــار اســـــت
ایـن گــوهــر یـکــتــای عــالــم افــروزدر خـاک بـدیـنـگـونـه خـاکـسـار اسـت
فــــردا ز تــــو نـــایـــد تــــوان امـــروزرو کـار کـن اکـنون که وقـت کـار اسـت
هــمــت گــهــر وقــت را تــرازوســتطـاعـت شـتــر نـفـس را مـهـار اسـت
در دوک امــل ریــســـمـــان نــگـــرددآن پـنـبـه کـه هـمـسـایه شـرار اسـت
کــالــا مــبــر ای ســودگــر بــهـمـراهکـاین راه نـه ایـمـن ز گـیـر و دار اسـت
ای روح ســبــک بــر ســپــهـر بــرپــرکاین جـسم گران عاقبـت غبـار اسـت
بـس کن بـه فـراز و نشـیب جـسـتـناین رسم و ره اسب بـی فسـار است
طــوطـی نـکـنـد مـیـل ســوی مـردارایـن عـادت مـرغـان لـاشـخــوار اســت
هـرچــنـد کـه مـاهـر بــود فـسـونـگـرفـرجـام هـلـاکـش ز نـیـش مـار اسـت
عـــمــر گـــذران را تـــبـــه مــگـــردانبـعد از تـو مه و هفتـه بـیشـمار اسـت
زنــــدانـــی وقــــت عــــزیـــز، ای دلهــمــواره در انــدیــشــه فــرار اســت
از جــهــل مــســوزش بــروز روشــنای بـیخـبـر، این شمع شام تـار اسـت
کـفـتــار گـرسـنـه چــه مـیـشـنـاسـدکآهـــو بـــره پـــروار یـــا نـــزار اســـت
بــیـهـوده مـکـوش ای طـبـیـب دیـگـربــیـمـار تــو در حــال احــتــضـار اسـت
بــایـد کـه چــراغــی بــدســت گـیـرددر نیمه شب آنکس که رهگذار اسـت
امـسـال چـنـان کـن کـه سـود یـابـیانــدوهــت اگـــر از زیــان پـــار اســـت
آســـایــش صــد ســـال زنــدگــانــیخـوشـنودی روزی سـه و چـهار اسـت
بـــار و بـــنــه مــردمــی هــنــر شــدبـار تـو گـهـی عـیـب و گـاه عـار اسـت
انـدیشـه کـن از فـقـر و تـنگـدسـتـیای آنـکـه فــقــیـریـت در جــوار اســت
گلچـین مشـو ایدوسـت کاندرین بـاغیک غـنـچـه جـلـیـس هـزار خـار اسـت
بــیـچـاره در افـتــد، زبــون دهـد جـانصـیدی کـه در این دامگـه دچـار اسـت
بـیش از همـه بـا خـویشـتـن کـند بـدآنکـس کـه بـدخـلـق خـواسـتـار اسـت
ای راهــــنــــورد ره حــــقــــیـــقــــتهـشــدار کــه دیـوت رکــابــدار اســت
ای دوسـت، مجـازات مسـتـی شـبهنگام سـحـر، سسـتـی خـمار اسـت
آنـکــس کــه از ایـن چــاه ژرف تــیـرهبا سعی و عمل رست، رستگار است
یـک گـوهـر مـعـنـی ز کـان حــکـمـتدر گوش، چـو فرخـنده گوشـوار اسـت
هـرجــا کــه هـنـرمــنـد رفــت گــو روگـر کـابـل و گـر چـین و قـندهار اسـت
فضل است که سرمایه بزرگی استعـلـم اسـت کـه بـنیاد افـتـخـار اسـت
کــس را نــرســانــد چـــرا بـــمــنــزلگــر تـــوســن افــلــاک راهــوار اســت
یـکـدل نـشــود ای فــقــیـه بــا کـسآنـرا کــه دل و دیـده صــد هـزار اســت
چـون بـا دگـران نـیسـت سـازگـاریشبـا تـو مـشـو ایمن کـه سـازگـار اسـت
از ســاحــل تــن گــر کــنــاره گــیـریسـود تـو دریـن بـحـر بـی کـنـار اسـت
از بــنـده جــز آلــودگــی چــه خــیـزدپـــاکــی صــفــت آفــریــدگــار اســـت
از خــون جـــگــر، نــافــه پـــرورانــدنتــنــهــا هــنــر آهــوی تـــتـــار اســت
ز ابــلـیـس ره خــود مـپــرس گـرچــهدر بــادیـه کـعــبــه رهـســپــار اســت
پـــیــراهــن یــوســف چــرا نــیــارنــدیـعـقـوب بــکـنـعـان در انـتــظـار اســت
بـیدار شـو ای گـوهری کـه انـکـشـتدر جـــایــگـــاه در شـــاهـــوار اســـت
گـفــتــار تــو هـمـواره از تــو، پــرویـندر صـــفـــحـــه ایــام یــادگــار اســـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.