ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ای عـجــب! ایـن راه نـه راه خــداســتزانـکـه در آن اهـرمـنـی رهـنـمـاســت
قــافــلــه بــس رفــت از ایـن راه، لـیـککس نشـد آگاه که مقـصـد کجـاسـت
راهــروانــی کـــه دریــن مـــعـــبـــرنـــدفـکـرتــشـان یـکـسـره آز و هـواســت
ای رمــه، ایـن دره چــراگــاه نــیـســتای بـره، این گرگ بـسی ناشتـاسـت
تــا تــو ز بــیــغــولــه گــذر مــیــکــنــیرهــزن طـــرار تـــو را در قــفـــاســـت
دیــده بـــبـــنــدی و درافــتــی بـــچــاهاین گنه تـسـت، نه حـکـم قـضـاسـت
لــقــمــه ســالــوس کــرا ســیــر کــردچـند بـر این لقـمه تـو را اشـتـهاسـت
نــفــس، بــســی وام گــرفــت و نــدادوام تــو چـون بــاز دهـد؟ بــیـنـواسـت
خــانــه جــان هـرچــه تــوانـی بــســازهرچه تـوان ساخت درین یک بـناست
کـعـبــه دل مـســکـن شــیـطـان مـکـنپـاک کن این خـانه که جـای خـداست
پــیـرو دیـوانـه شـدن ز ابــلـهـی اسـتمـوعـظـت دیـو شـنـیـدن خــطـاســت
تــا بــودت شـمـع حــقـیـقـت بــدسـتراه تــو هـرجــا کـه روی روشـنـاسـت
تــا تــو قـفـس ســازی و شـکـر خــریطــوطــیـک وقــت ز دامــت رهـاســت
حــمــلــه نــیـارد بــتــو ثــعــبــان دهــرتـا چـو کـلیمی تـو و دینت عـصـاسـت
ای گـــل نـــوزاد فـــســـرده مـــبــــاشزانـکــه تــو را اول نـشــو و نـمـاســت
طــائر جــانـرا چــه کــنـی لــاشــخــوارنزد کـلاغـش چـه نشـانی؟ هماسـت
کــاهـلــیـت خــســتــه و رنـجــور کــرددرد تـو دردیسـت کـه کـارش دواسـت
چـــــــــاره کـــــــــن آزردگـــــــــی آز راتــا کـه بــدکــان عــمـل مـومـیـاســت
روی و ریــا را مـــکـــن آئیــن خـــویــشهرچـه فسـاد اسـت ز روی و ریاسـت
شـوخ تـن و جـامـه چـه شـوئی همـیایــن دل آلــوده بــه کــارت گــواســت
پـــای تــو هــمــواره بـــراه کــج اســتدست تو هر شام و سحر بر دعاست
چـشـم تـو بــر دفـتـر تــحـقـیـق، لـیـکگـوش تــو بــر بــیـهـده و نـاسـزاسـت
بـــار خـــود از دوش بـــرافـــکـــنــده ایپـشت تـو از پـشته شیطان دوتـاست
نــان تــو گــه ســنـگ بــود گــاه خــاکتــا بــه تــنــور تــو هـوی نــانــواســت
ورطــه و ســیـلــاب نــداری بــه پــیـشتـا خـردت کشتـی و جـان ناخـداسـت
قــصــر دل افــروز روان مـحــکـم اســتکـلـبـه تـن را چـه ثـبــات و بــقـاسـت
جـان بـتـو هرچـنـد دهـد مـنـعـم اسـتتـن ز تـو هـرچـنـد سـتــانـد گـداسـت
روغــن قــنــدیــل تــو آبــســت و بــستـیـرگـی بــزم تـو بـیـش از ضـیـاسـت
مــنـزل غــولــان ز چــه شــد مــنـزلــتگــر ره تــو از ره ایــشــان جــداســت
جـهـل بــلـنـدی نـپـسـنـدد، چـه اسـتعـجـب سـلـامـت نـپـذیـرد، بــلـاسـت
آنـچــه کـه دوران نـخــرد یـکـدلـیـســتآنــچـــه کــه ایــام نــدارد وفـــاســـت
دزد شـد این شـحـنـه بـی نـام و نـنـگدزد کــی از دزد کــنــد بــازخــواســت
نزد تـو چـون سـرد شـود؟ آتـش اسـتاز تـــو چـــرا درگـــذرد؟ اژدهـــاســـت
وقـــت گــرانــمــایــه و عـــمــر عـــزیــزطعمه سـال و مه و صبـح و مساست
از چــه هـمـی کــاهـدمـان روز و شــبگـر کـه نه ما گندم و چـرخ آسـیاسـت
گر که یمی هست، در آخر نمی استگر که بـنائی اسـت، در آخـر هبـاست
مــــا بــــره آز و هــــوی ســــائلــــیـــممـورچــه در خـانـه خـود پــادشـاسـت
خـیـمـه ز دسـتـیـم و گـه رفـتـن اسـتغـرق شـدسـتـیم و زمـان شـنـاسـت
گــلــبــن مــعــنـی نــتــوانـی نـشــانـدتـا کـه درین بـاغـچـه خـار و گـیـاسـت
کـشـور جــان تــو چــو ویـرانـه ایـســتملک دلـت چـون ده بـی روسـتـاسـت
شـــعـــر مــن آیئنــه کـــردار تـــســـتنــایـد از آئیـنــه بــجــز حــرف راســت
روشـنی اندوز که دلرا خـوشـی اسـتمـعــرفـت آمـوز کـه جــانـرا غـذاســت
پــــایـــه قـــصـــر هـــنـــر و فـــضـــل راعــقــل نــدانــد ز کــجــا ابــتــداســت
پـــــــرده الـــــــوان هــــــوی را بـــــــدرتـا بــپـس پـرده بــبــیـنـی چـهـاسـت
بـــه کــه بـــجــوی و جــر دانــش چــردآهـوی جــانـسـت کـه انـدر چـراسـت
خـــیــره ز هــر پـــویــه ز مــیــدان مــروبـــا فــلــک پـــیــر تـــرا کــارهــاســت
اطـــلـــس نـــســـاج هـــوی و هـــوسچـون گـه تـحـقـیـق رسـد بـوریـاسـت
بـــیــهــده، پـــرویــن در دانـــش مـــزنبـا تـو درین خـانه چـه کس آشناسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.