ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
انــدر ســمــوم طــیـبــت بــاد بــهـار نــیـســتآن نـکـهـت خــوش از نـفـس خــرم صــبــاســت
آن را کــه دیـبــه هــنــر و عــلــم در بــر اســتفـرش ســرای او چــه غـم ارزانـکـه بــوریـاســت
آزاده کــس نــگــفــت تـــرا، تـــا کــه خــاطــرتگـاهـی اســیـر آز و گـهـی بــســتــه هـواســت
مــزدور دیـو و هــیــمــه کــش او شــدیـم از آنکـاین سـفـله تـن گرسـنه و در فـکرت غـذاسـت
تــو دیـو بــیـن کـه پــیـش رو راه آدمـی اســتتـو آدمـی نـگـر کـه چـو دسـتـیش رهـنـمـاسـت
بــیـگــانـه دزد را بــکــمــیـن مـیـتــوان گــرفــتنــتــوان رهــیـد ز آفــت دزدی کــه آشــنــاســت
بـشناس فرق دوسـت ز دشـمن بـچـشم عقلمفتـون مشو که در پـس هر چهره چهره هاست
جـمشید سـاخـت جـام جـهان بـین از آنسبـبکآگـه نـبـود ازین کـه جـهان جـام خـودنـمـاسـت
زنـــگــــارهـــاســــت در دل آلـــودگــــان دهـــرهـر پــاک جــامـه را نـتــوان گـفـت پــارسـاسـت
ایدل، غـرور و حـرص زبـونی و سـفـلگی اسـتای دیــــده، راه دیــــو ز راه خــــدا جــــداســــت
گـر فــکـر بــرتــری کـنـی و بــر پــری بــشــوقبـیـنـی کـه در کـجـائی و انـدر سـرت چـهـاسـت
جان شاخه ایست، میوه آن علم و فضل و رایدر شاخه ای نگر که چه خوشرنگ میوه هاست
ای شـاخ تــازه رس کـه بــگـلـشـن دمـیـده ایآن گـلـبـنـی کـه گـل نـدهـد کـمـتـر از گـیـاسـت
اعـمـی اسـت گـر بــدیـده مـعـنـیـش بــنـگـریآن کـو خـطـا نمـود و نـدانـسـت کـان خـطـاسـت
زان گـنـج شـایگـان کـه بـکـنـج قـنـاعـت اسـتمـور ضـعـیـف گـر چــو سـلـیـمـان شـود رواسـت
دهـقـان تــوئی بــمـزرع مـلـک وجــود خــویـشکــار تــو هــمــچــو غــلــه و ایــام آســیــاســت
سـر، بـی چـراغ عـقـل گـرفـتـار تـیرگـی اسـتتـن بــی وجـود روح، پــراکـنـده چـون هـبــاسـت
هـمـنـیروی چـنـار نـگـشـتـه اسـت شـاخـکـیکـز هـر نـسـیم، بـیدصـفـت قـامـتـش دوتـاسـت
گـر پــنـد تــلـخ مـیـدهـمـت، تــرشــرو مـبــاشتـــلــخـــی بـــیــاد آر کــه خـــاصــیــت دواســت
در پــیــش پــای بـــنــگــر و آنــگــه گــذار پــایدر راه چــاه و چـشـم تــو هـمـواره در قـفـاسـت
چـون روشـنی رسـد ز چـراغی که مرده اسـتچـون درد بـه شـود ز طـبـیبـی کـه مـبـتـلـاسـت
گـنـدم نـکـاشــتــیـم گـه کـشـت، زان ســبــبمــا را بـــجـــای آرد در انــبـــار، لـــوبـــیــاســـت
در آســمـان عـلـم، عـمـل بــرتــریـن پــراســتدر کـشــور وجــود، هـنـر بــهـتــریـن غــنـاســت
میجـوی گرچـه عـزم تـو ز اندیشـه بـرتـر اسـتمــیــپــوی گــرچــه راه تــو در کــام اژدهــاســت
در پـیـچ و تـابــهـای ره عـشـق مـقـصـدیـسـتدر مـوجـهـای بـحـر سـعـادت سـفـیـنـه هـاسـت
قــصـــر رفـــیــع مــعـــرفـــت و کــاخ مــردمــیدر خـاکـدان پــسـت جـهـان بــرتــریـن بــنـاسـت
عـاقـل کـســیـکـه رنـجــبــر دشـت آرزو اســتخــرم کــســیــکــه درده امــیــد روســتـــاســت
بـازارگـان شـدسـتـی و کـالـات هـیـچ نـیـسـتدر حــیـرتــم کــه نــام تــو بــازارگــان چــراســت
بــا دانـش اسـت فـخــر، نـه بــا ثــروت و عـقـارتــنـهـا هـنــر تــفــاوت انــســان و چــارپــاســت
زاشــوبـــهــای ســیــل و ز فــریــادهــای مــوجننـدیشـد ای فـقـیه هر آنـکـس کـه نـاخـداسـت
دیوانـگـی اسـت قـصـه تـقـدیر و بـخـت نیسـتاز بـام سـرنگون شـدن و گـفـتـن این قـضـاسـت
آن سـفله ای که مفتـی و قاضـی اسـت نام اوتــا پــود و تــار جــامـه اش از رشـوه و ربــاسـت
گـر درهـمـی دهـنـد، بـهـشـتـی طـمـع کـنـنـدکـو آنـچــنـان عـبــادت و زهـدی کـه بــیـریـاسـت
جـانرا هر آنکـه مـعـرفـت آمـوخـت مـردم اسـتدل را هـر آنـکـه نـیک نـگـهـداشـت پـادشـاسـت
گـویـنـد عــارفــان هـنـر و عــلـم کـیـمـیـاســتوان مس که گشـت همسـر این کیمیا طلاسـت
فــرخــنـده طــائری کـه بــدیـن بــال و پــر پــردهـمـدوش مـرغ دولـت و هـمـعـرصـه هـمـاسـت
وقــت گــذشــتـــه را نــتـــوانــی خـــریــد بـــازمـفـروش خـیره، کـاین گـهـر پـاک بـی بـهـاسـت
گــر زنـده ای و مـرده نـه ای، کــار جــان گـزیـنتـن پـروری چـه سـود، چـو جـان تـو ناشتـاسـت
تــو مـردمـی و دولـت مـردم فــضــیـلـت اســتتـنها وظـیفه تـو همی نیسـت خـواب و خـاسـت
زان راه بــاز گـرد کــه از رهـروان تــهـی اســتزان آدمــی بــتــرس کــه بـــا دیــو آشــنــاســت
سـالک نخـواسـتـه اسـت ز گمگشـتـه رهبـریعــاقــل نـکــرده اســت ز دیـوانـه بــازخــواســت
چــون مـعــدنـســت عــلـم و در آن روح کــارگـرپـیـونـد عـلـم و جـان سـخـن کـاه و کـهـربـاسـت
خوشتـر شوی بـفضل زلعلی که در زمی استبــرتــر پــری بــعـلـم ز مـرغـی کـه در هـواســت
گـر لـاغـری تـو، جـرم شـبـان تـو نـیسـت هـیچزیـرا کـه وقـت خــواب تــو در مـوسـم چــراسـت
دانی مـلـخ چـه گـفـت چـو سـرمـا و بـرف دید:تـا گـرم جـسـت و خـیز شـدم نوبـت شـتـاسـت
جــان را بــلــنــد دار کــه ایــن اســت بــرتــریپـسـتـی نه از زمـین و بـلـندی نه از سـمـاسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.