ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
آنکس که چو سیمرغ بی نشانستاز رهــــزن ایــــام در امــــانــــســـــت
ایـمـن نـشـد از دزد جــز سـبــکـبــاربـر دوش تـو ایـن بــار بـس گـرانـسـت
اسـبـی کـه تـو را مـیبـرد بـیک عـمـربـنگر کـه بـدسـت کـه اش عـنانسـت
مردم کشی دهر، بـی سلاح اسـتغــارتــگــری چــرخ، نــاگــهــانــســت
خــودکـامـی افـلـاک آشــکـار اســتاز دیـده مــا خــفــتــگــان نـهـانـســت
افـسـانـه گـیتـی نـگـفـتـه پـیداسـتافـسـونـگـریـش روشـن و عـیـانـسـت
هـر غــار و شــکـافــی بــدامـن کـوهبــا عـبــرت اگـر بــنـگـری دهـانـســت
بـازیـچـه این پـرده، سـحـربـازیـسـتبـی بـاکی این دسـت، داسـتـانسـت
دی جـغـد بــه ویـرانـه ای بــخـنـدیـدکـاین قـصـر ز شـاهان بـاسـتـانـسـت
تــو از پــی گــوری دوان چــو بــهـرامآگـه نـه کــه گـور از پــیـت دوانـســت
شـمـشـیـر جــهـان کـنـد مـیـنـمـانـدتا مستی و خواب تواش فسان است
بـس قافله گم گشتـه اسـت از آنروزکـاین گـمـشـده، سـالـار کـاروانـسـت
بـــس آدمــیــان پــای بــنــد دیــونــدبـسـیـار سـر ایـنـجـا بـر آسـتـانـسـت
از پـــای در افــتـــد بـــه نــیــمــه راهآن رفـتـه کـه بـی تـوشـه و تـوانسـت
زین تـیره تـن، امید روشـنی نیسـتجــانـسـت چــراغ وجــود، جــانـسـت
شـادابــی شـاخ و شـکـوفـه در بــاغهـنـگـام گـل از سـعـی بـاغـبـانـسـت
دل را ز چــــه رو شـــوره زار کـــردیخـارش بـکن ایدوسـت، بـوسـتـانست
خـون خـورده و رخـسـار کـرده رنگینایـن لـعـل کـه انـدر حــصـار کـانـسـت
آری، ســمـن و لــالـه رویـد از خــاکتــا ابــر بــهـاری گـهـر فــشــانـســت
در کیسه خـود بـین که تـا چـه داریگـیـرم کـه فـلـان گـنـج از فـلـانـســت
ز اسـرار حـقـیـقـت مـپـرس کـاین رازبــالــاتــر از انـدیـشــه و گــمـانـســت
ای چـشـمه کوچـک بـچـشـم فکرتبـحریست که بـی کنه و بی کرانست
ایـنـجــا نـرسـد کـشـتئی بــسـاحـلگــر زانـکــه هـزارانـش بــادبــانـســت
بـــر پــر کــه نــگــردد بــلــنــد پــروازمـرغـیکـه درین پـسـت خـاکـدانـسـت
گــرگ فــلــک آهـوی وقــت را خــورددر مطبـخ ما مشتـی اسـتـخـوانسـت
انـدیـشــه کــن از بــاز، ای کــبــوتــرهـر چـنـد تـو را عـرصـه آسـمـانـسـت
جــز گــرد نــکــوئی مــگــرد هــرگــزنیکی اسـت که پـاینده در جـهانسـت
گــر عــمـر گــذاری بــه نـیـکــنـامـیآنــگــاه تـــو را عــمــر جــاودانــســت
در مـلـک سـلـیمـان چـرا شـب و روزدیـوت بــسـر سـفـره مـیـهـمـانـسـت
پـیوند کسی جـوی کاشنائی اسـتانـدوه کـسـی خـور کـه مـهربـانـسـت
مــگــذار کــه مــیــرد ز نــاشــتـــائیجـان را هنـر و عـلـم همـچـو نـانسـت
فضل اسـت چـراغی که دلفروزسـتعلم اسـت بـهاری که بـی خـزانسـت
چــوگـان زن، تــا بــدســتــت افــتــداین گـوی سـعـادت کـه در مـیانـسـت
چــون چـیـره بــدیـن چــار دیـو گـرددآنکـس کـه چـنین بـیدل و جـبـانـسـت
گر پـنبـه شوی، آتـشت زمین اسـتور مـرغ شــوی، روبــهـت زمـانـســت
بــس تـیـرزنـان را نـشـانـه کـردسـتایـن تــیـر کــه در چــلـه کــمـانـســت
در لـقـمـه هر کـس نهفـتـه سـنگـیبــر خــوان قـضـا آنـکـه مـیـزبــانـسـت
یــکـــرنـــگـــی نـــاپـــایــدار گـــردونکـم عـمـرتــر از صـرصـر و دخــانـسـت
فرصت چـو یکی قلعه ایست ستـوارعـقـل تـو بـر این قـلـعـه مـرزبـانـسـت
کـــالـــا مــخـــر از اهــرمــن ازیــراکهـر چــنـد کــه ارزان بــود گـرانـســت
آن زنـده کـه دانسـت و زنـدگـی کـرددر پــیـش خــردمــنــد، زنـده آنـســت
آن کــو بـــره راســت مــیــزنــد گــامهـر جـا کـه بــرد رخـت، کـامـرانـسـت
بـــازیــچــه طــفــلــان خــانــه گــرددآن مـرغ کـه بـی پـر چـو مـاکـیانـسـت
آلـــوده کـــنــی خـــاطـــر و نــدانــیکــالــایـش دل، پــســتــی روانـســت
هـیزم کـش دیوان شـد، زبـونـیسـتروزی خــور دونـان شـدن هـوانـســت
نـنـگ اسـت بـخـواری طـفـیـل بـودنمـانند مگـس هر کـجـا کـه خـوانسـت
این سـیل کـه بـا کـوه مـی سـتـیـزدبــیـغ افـکـن بــسـیـار خــانـمـانـســت
بـنـدیـش ز دیوی کـه آدمـی روسـتبـگـریز ز نقـشـی کـه دلـسـتـانـسـت
در نــیـمــه شــب، نــالــه شــبــاویـزکی چـون نفس مرغ صبـح خـوانسـت
از مــنــقــبــت و عــلــم، نــیــم ارزنارزنـده تــر از گــنــج شــایـگــانـســت
کـردار تــو را سـعـی رهـنـمـونـسـتگـفـتــار تــو را عـقـل تــرجــمـانـسـت
عــطــار ســپــهـرت زریـر بــفـروخــتبـگرفـتـی و گفـتـی کـه زعـفـرانسـت
در قـیـمـت جـان از تـو کـار خـواهـنـدایـن گــنــج مــپــنــدار رایـگــانــســت
اطــلــس نـتــوان کــرد ریـســمـان رااین پـنبـه که رشتی تـو، ریسمانست
ز انـدام خـود این تـیرگـی فـروشـویدر جــوی تــو ایــن آب تـــا روانــســت
پـــژمــان نــشــود ز آفــتــاب هــرگــزتـا بـر سـر این غـنـچـه سـایبـانـسـت
بــرزیـگـری آمـوخــتــی و کــشــتــیایـن دانـه زمـانـی کـه مـهـرگـانـســت
مـسـپــار بــه تــن کـارهـای جــان راایـن بــی هـنـر از دور پــهـلــوانـســت
یـاری نـکـنـد بــا تــو خــســرو عـقـلتـا جـهـل بــمـلـک تـو حـکـمـرانـسـت
مـزروع تـو، گـر تـلـخ یـا کـه شـیـریـنهـنـگـام درو، حــاصـلـت هـمـانـســت
هـر نـکـتـه کـه دانـی بـگـوی، پـروینتــا نــیــروی گــفــتــار در زبــانــســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.