ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
اگـر چــه در ره هـسـتــی هـزار دشـواریـسـتچـو پــر کـاه پـریـدن ز جـا سـبــکـسـاریـسـت
بــپــات رشــتــه فــکـنـدســت روزگـار و هـنـوزنـه آگـهـی تـو کـه این رشـتـه گـرفـتـاریـسـت
بـــگـــرگ مـــردمــی آمـــوزی و نــمــیــدانــیکـه گـرگ را ز ازل پــیـشــه مـردم آزاریـســت
بـپـرس راه ز عـلم، این نه جـای گـمراهیسـتبـخـواه چـاره ز عـقـل، این نه روز ناچـاریسـت
نـهـفـتــه در پــس ایـن لـاجــورد گـون خــیـمـههــزار شــعــبــده بــازی، هـزار عــیـاریـســت
ســلــام دزد مــگــیــر و مــتــاع دیــو مــخــواهچـرا کـه دوسـتــی دشـمـنـان ز مـکـاریـسـت
هـر آن مــریـض کــه پــنــد طــبــیـب نــپــذیـردســزاش تــاب و تــب روزگــار بــیـمــاریـســت
بــچــشـم عـقـل بــبــیـن پــرتــو حــقـیـقـت رامـگـوی نـور تــجــلـی فـسـون و طـراریـســت
اگـر کـه در دل شــب خــون نـمـیـکـنـد گـردونبـوقـت صـبـح چـرا کـوه و دشـت گـلـناریسـت
بــگــاهــوار تــو افــعــی نــهــفــت دایــه دهــرمبـرهن اسـت کـه بـیزار ازین پـرسـتـاریسـت
سـپــرده ای دل مـفـتـون خـود بــمـعـشـوقـیکه هر چـه در دل او هست، از تـو بـیزاریست
بـدار دست ز کشتـی که حـاصلش تـلخیستبــپــوش روی ز آئیـنـه ای کــه زنـگــاریـســت
بــخــیــره بــار گــران زمــانــه چــنــد کــشــیتــرا چـه مـزد بــپــاداش ایـن گـرانـبــاریـسـت
فـرشـتـه زان سـبـب از کید دیو بـیخـبـر اسـتکـه اقـتــضــای دل پــاک، پــاک انـگـاریـســت
بــلــنـد شــاخــه ایـن بــوســتــان روح افــزایاگـر ز مـیوه تـهـی شـد، ز پـسـت دیواریسـت
چــو هـیـچــگــاه بــه کــار نـکــو نـمــیـگــرویـمشـگفـت نیسـت گـر آئین ما سـیه کـاریسـت
بـرو کـه فـکـرت این سـودگـر مـعـاملـه نیسـتمــتــاع او هـمــه از بــهــر گــرم بــازاریـســت
بــخــر ز دکـه عــقـل آنـچــه روح مـی طــلـبــدهـزار ســود نــهــان انــدریـن خــریـداریـســت
زمانه گشت چو عطار و خون هر سگ و خوکفـروخـت بـر همه و گفـت مشـک تـاتـاریسـت
گلشن مبـو که نه شـغلیش غیر گلچـینیسـتغمش مخور که نه کاریش غیر خونخواریست
قضا چو قصد کند، صعوه ای چو ثـعبـانی استفلک چـو تـیغ کشد، زخـم سـوزنی کاریسـت
کدام شـمع که ایمن ز بـاد صـبـحـگهی اسـتکـدام نـقـطـه کـه بـیـرون ز خـط پـرگـاریـسـت
عمارت تـو شـد اسـت این چـنین خـراب ولیکبــخــانـه دگـران پــیـشـه تــو مـعـمـاریـســت
بـدان صـفـت کـه تـو هسـتـی دهند پـاداشـتســزای کــار در آخــر هـمـان ســزاواریـســت
بــهـل کـه عــاقــبــت کــار ســرنـگـونـت کــنـدبـلـنـدئی کـه سـرانـجـام آن نگـونـسـاریسـت
گــریــخــتــن ز کــژی و رمــیــدن از پــســتــینـخـسـت سـنـگ بـنـای بـلـنـد مـقـداریـسـت
ز روشــنـائی جــان، شــامــهـا ســحــر گــرددروان پـاک چـو خـورشید و تـن شب تـاریسـت
چـــراغ دزد ز مــخــزن پـــدیــد شــد، پـــرویــنزمان خـواب گـذشـتـسـت، وقـت بـیداریسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.