ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ای دل، بـقـا دوام و بـقـائی چـنـان نداشـتایـام عــمـر، فـرصــت بــرق جــهـان نـداشــت
روشـن ضـمـیر آنـکـه ازین خـوان گـونه گـونقـسـمت همای وار بـجـز اسـتـخـوان نداشـت
سـرمسـت پـر گشـود و سـبـکسـار بـرپـریدمـرغـی کـه آشـیـانـه درین خـاکـدان نـداشـت
هـشــیـار آنـکــه انـده نـیـک و بــدش نـبــودبــیـدار آنـکـه دیـده بــمـلـک جــهـان نـداشـت
کـو عـارفـی کـز آفـت ایـن چــار دیـو رســتکو سالکی که زحـمت این هفتـخـوان نداشت
گـشـتـیـم بـی شـمـار و نـدیـدیـم عـاقـبــتیـک نـیـکـروز کــاو گـلـه از آســمـان نـداشــت
آنکـس کـه بـود کـام طـلـب، کـام دل نیافـتوانکـس کـه کـام یافـت، دل کـامـران نـداشـت
کـس در جـهان مقـیم بـجـز یک نفـس نبـودکـس بـهره از زمـانـه بـجـز یک زمـان نـداشـت
زین کوچـگاه، دولت جـاوید هر که خـواسـتالــحــق خــبــر ز زنـدگــی جــاودان نـداشــت
دام فــریـب و کـیـد دریـن دشــت گـر نـبــوداین قصر کهنه، سـقف جـواهر نشـان نداشت
صـاحـب نظر کسـیکه درین پـسـت خـاکداندسـت از سـر نـیاز، سـوی این و آن نـداشـت
صیدی کزین شکسته قفس رخت برنبستیـا بــود بــال بــســتــه و یـا آشـیـان نـداشـت
روز جـوانـی آنـکـه بــه مـسـتـی تـبــاه کـردپـیرانه سـر شناخـت که بـخـت جـوان نداشت
آگـه چـگـونه گـشـت ز سـود و زیان خـویشسـوداگـری کـه فـکـرت سـود و زیان نـداشـت
روگــوهـر هـنــر طــلــب از کــان مــعــرفــتکـاینسـان جـهانفـروز گهر، هیچ کـان نداشـت
غـواص عـقـل، چـون صـدف عـمر بـرگـشـوددری گـرانـبـهـاتـر و خـوشـتـر ز جـان نـداشـت
آنکـو بـه کـشـتـزار عـمـل گـندمـی نکـشـتانــدر تــنــور روشــن پــرهـیـز نــان نــداشــت
گـر مـا نـمـیـشــدیـم خــریـدار رنـگ و بــویدیــو هــوی بـــرهــگــذر مــا دکــان نــداشــت
هر جـا که گستـرانده شد این سفره فسادجـز گرگ و غول و دزد و دغل میهمان نداشت
کاش این شـرار دامن هسـتـی نمی گرفتکاش این سـموم راه سوی بـوسـتـان نداشت
چــون زنـگ بــســت آیـنـه دل، تــبــاه شــدچون کند گشت خنجر فرصت، فسان نداشت
آذوقـــه تـــو از چـــه در انـــبــــار آز مـــانـــدگـنجـینه تـو از چـه سـبـب پـاسـبـان نداشـت
دیـوارهـای قــلــعــه جــان گــر بــلــنـد بــودروبــاه دهـر چـشـم بــدیـن مـاکـیـان نـداشـت
گـر در کــمـان زهـد زهـی مـیـگـذاشــتــیـمامــروز چــرخ پــیـر زه انــدر کــمــان نـداشــت
دل را بــدســت نـفــس نـمـیـبــود گـر زمـامراه فــریـب هــیـچ گــهــی کــاروان نــداشــت
خــوش بــود نـزهـت چــمـن و دولـت بــهـارگــر بــیــم تــرکــتــازی بــاد خــزان نــداشــت
از دام تـن بــنـام و نـشـانـی تـوان گـریـخـتدام زمـانـه بــود کــه نـام و نـشــان نـداشــت
هـشــدار ای گـرســنـه کــه طــبــاخ روزگـارنـامـیـخـتـه بـه زهـر، نـوالـی بـخـوان نـداشـت
گـر بـد بـعـدل سـیـر فـلـک، پـشـه ضـعـیـفقـدرت بــگـوشــمـالـی پــیـل دمـان نـداشــت
از دل ســفــیـنـه بــایـد و از دیـده نـاخــدایدر بــحــر روزگـار، کـه کـنـه و کــران نـداشــت
آســوده خــاطــر ایــن ره بــی اعــتــبـــار راپـروین، کـسـی سـپـرد کـه بـار گران نداشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.