ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
فـلـک، ای دوسـت، ز بـس بـیـحـد و بـیـمـر گـرددبـد و نـیک و غـم و شـادی هـمـه آخـر گـردد
ز قــفــای مــن و تــو، گــرد جــهــان را بــســیــاردی و اســفــنـد مــه و بــهـمــن و آذر گــردد
مـاه چـون شـب شـود، از جـای بــجـائی حـیـرانپــی کــیـخــســرو و دارا و ســکــنـدر گــردد
ایـن سـبــک خـنـگ بــی آسـایـش بــی پــا تــازدوین گـران کـشـتـی بـی رهبـر و لـنگـر گـردد
مــن و تـــو روزی از پـــای در افـــتـــیــم، ولــیــکتـا بـود روز و شـب، ایـن گـنـبـد اخـضـر گـردد
روز بـــگــذشــتـــه خــیــالــســت کــه از نــو آیــدفـرصـت رفـتـه مـحـالـسـت کـه از سـر گـردد
کــشــتــزار دل تــو کــوش کــه تــا ســبــز شــودپـیـش از آن کـاین رخ گـلـنـار مـعـصـفـر گـردد
زندگـی جـز نفـسـی نیسـت، غـنیمـت شـمرشنـیسـت امـیـد کـه هـمـواره نـفـس بـر گـردد
چــرخ بــر گـرد تــو دانـی کـه چـسـان مـی گـرددهـمـچـو شـهـبــاز کـه بــر گـرد کـبـوتـر گـردد
انــدریــن نــیــمــه ره، ایــن دیــو تــو را آخــر کــارسـر بــپــیـچــانـد و خــود بــر ره دیـگـر گـردد
خوش مکن دل که نکشتست نسیمت ای شمعبـس نـسـیـم فـرح انـگـیـز کـه صـرصـر گـردد
تـیره آن چـشـم کـه بـر ظـلـمـت و پـسـتـی بـیندمـرده آن روح کــه فــرمــانـبــر پــیـکــر گــردد
گـر دو صـد عـمـر شـود پــرده نـشـیـن در مـعـدنخـصلت سـنگ سـیه نیسـت که گوهر گردد
نـه هـر آنـرا کـه لـقـب بــوذر و ســلـمـان بــاشــدراسـت کـردار چـو سـلمان و چـو بـوذر گـردد
هـر نـفــس کــز تــو بــرآیـد، چــو نـکــو در نـگـریآز تــو بــیـشــتــر و عــمـر تــو کــمـتــر گـردد
عـلم سـرمایه هسـتـی اسـت، نه گـنج زر و مالروح بـــایــد کــه از ایــن راه تــوانــگــر گــردد
نــخــورد هـیـچ تــوانــگــر غــم درویـش و فــقــیـرمگـر آنروز کـه خـود مفـلـس و مضـطـر گـردد
قــیـمــت بــحــر در آن لــحــظــه بــدانـد مــاهـیکــه بــدام ســتــم انــداخــتــه در بــر گــردد
گـاه بــاشـد کـه دو صـد خــانـه کـنـد خـاکـسـتــرخـسـک خـشک چـو همصحـبـت اخـگر گردد
کـرکـسـان لـاشـه خــورانـنـد ز بــس تــیـره دلـیطـوطـیانـرا خـورش آن بـه کـه ز شـکـر گـردد
نـه هـر آنـکـو قـدمـی رفـت بــمـقـصــد بــرســیـدنـه هـر آنـکـو خـبــری گـفـت پــیـمـبــر گـردد
تـشـنـه سـوخـتـه در خـواب بــبــیـنـد کـه هـمـیبــه لــب دجــلــه و پــیــرامــن کــوثــر گــردد
آنـچــنـان کــن کــه بــنـیـکـیـت مـکــافــات دهـنـدچـــو گــه داوری و نــوبـــت کـــیــفـــر گــردد
مـــرو آزاد، چـــو در دام تـــو صـــیـــدی بــــاشـــدمـشــو ایـمـن چــو دلـی از تــو مـکـدر گـردد
تــوشــه بــخــل مـیـنـدوز کـه دو دســت و غـبــارسـوزن کـیـنـه مـپــرتــاب کـه خــنـجــر گـردد
نه هر آن غـنچـه کـه بـشـکـفـت گل سـرخ شـودنه هر آن شـاخـه کـه بـررسـت صـنوبـر گردد
ز درازا و ز پـــهــنــا چــه هــمــی پـــرســی از آنکــه چــو پــرگــار بـــیــک خــط مــدور گــردد
عــقــل اســتــاد و مــعــلــم بـــرود پــاک از ســرتا که بی عقل و هشی صاحب مشعر گردد
جــور مـرغـان کـشـد آن مـرز کـه پــر چـیـنـه بــودسـنگ طـفلان خـورد آن شـاخ که بـرور گردد
روسـبـی از کـم و بـیش آنـچـه کـنـد گـرد، هـمـهصــرف، گـلـگـونـه و عـطــر و زر و زیـور گـردد
گــر کــه کــار آگــهـی، از بــهـر دلـی کــاری کــنتـــا کــه کــار دل تــو نــیــز مــیــســر گــردد
رهــنــوردی کـــه بـــامـــیــد رهــی مـــیــپـــویــدتــیـره رائی اســت گـر از نـیـمـه ره بــرگـردد
هـیـچ درزی نـپــســنـدد کــه بــدیـن بــیـهـدگــیدلــق را آســتــر از دیـبــه شــشــتــر گــردد
چــرخ گـوش تــو بــپــیـچــانـد اگـر ســر پــیـچــیخـون چـو آلوده شـود، پـاک بـه نشـتـر گـردد
دیـــو را بــــر در دل دیـــدم و زان مـــیـــتـــرســـمکـه ز مـا بـیـخـبـر ایـن مـلـک مـسـخـر گـردد
دعــوت نــفــس پــذیـرفــتــی و رفــتــی یـکــبــاربــیـم آنـســت کــه ایـن وعــده مـکــرر گـردد
پــاکـی آمـوز بــچــشـم و دل خــود، گـر خـواهـیکــه ســراپـــای وجــود تـــو مــطــهــر گــردد
هـر کــه شــاگــردی ســوداگــر گــیـتــی نـکــنـدهـرگــز آگــاه نـه از نـفــع و نـه از ضــر گــردد
دامــن اوســت پـــر از لؤلؤ و مــرجـــان، پـــرویــنکـه بـی انـدیـشـه دریـن بـحـر شـنـاور گـرددپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.