ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
سـوخــت اوراق دل از اخــگـر پــنـداری چــنـدمـانـد خـاکـسـتــری از دفـتــر و طـومـاری چـنـد
روح زان کاستـه گردید و تـن افزونی خواستکـه نـکـردیـم حــسـاب کـم و بــسـیـاری چــنـد
زاغـکـی شـامـگـهـی دعـوی طـاوســی کـردصـبــحـدم فـاش شـد ایـن راز ز رفـتــاری چـنـد
خـفـتـگـان بـا تـو نگـوینـد کـه دزد تـو کـه بـودبــایـد ایـن مـسئلـه پــرسـیـد ز بــیـداری چــنـد
گـر کـه مـا دیده بـبـنـدیم و بـمـقـصـد نرسـیمچــه کــنــد راحــلــه و مــرکــب رهـواری چــنـد
دل و جــان هـر دو بــمـردنـد ز رنـجـوری و مـاداروی درد نــهــفــتـــیــم ز بـــیــمــاری چـــنــد
سودمان عجب و طمع، دکه و سرمایه فسادآه از آن لــحــظــه کــه آیـنــد خــریـداری چــنــد
چـه نـصـیـبـت رسـد از کـشـت دوروئی و ریـاچــه بــود بــهـره ات از کـیـســه طــراری چــنـد
جــامـه عـقـل ز بــس در گـرو حـرص بــمـانـدپـود پـوسـیـد و بــهـم ریـخـتـه شـد تـاری چـنـد
پـایه بـشـکـسـت و بـدیدیم و نـکـردیم هراسبـام بـنـشـسـت و نـگـفـتـیم بـمـعـمـاری چـنـد
آز تــن گــر کــه نــمــیــبــود، بــزنــدان هــویهـر دم افـزوده نـمـیـگـشــت گـرفـتــاری چــنـد
حـرص و خـودبـینی و غـفـلـت ز تـو ناهارتـرندچــه روی از پــی نــان بــر در نــاهــاری چــنــد
دیـد چــون خــامـی مـا، اهـرمـن خـام فـریـبریـخــت در دامــن مــا درهـم و دیـنــاری چــنــد
چــو ره مــخــفــی ارشــاد نـمـیـدانـســتــیـمبـــنــمــودنــد بـــمــا خــانــه خــمــاری چـــنــد
دیـو را گـر نـشــنـاســیـم ز دیـدار نـخــســتوای بــر مـا سـپــس صـحـبــت و دیـداری چـنـد
دفـع موشـان کن از آن پـیش که آذوقـه بـرند،نه در آن لـحـظـه کـه خـالی شـود انبـاری چـند
تـو گـرانسـنگـی و پـاکـیزگـی آمـوز، چـه بـاکگــر نـپــویـنـد بــراه تــو ســبــکــســاری چــنـد
بــه کـه از خــنـده ابــلـیـس تــرش داری رویتــا نــخــنــدنــد بــکــار تــو نــکــوکــاری چــنــد
چـو گـشـودنـد بــروی تــو در طـاعـت و عـلـمچـه کـمـنـد افـکـنـی از جـهـل بـه دیواری چـنـد
دل روشـن ز ســیـه کـاری نـفـس ایـمـن کـنتــا نـیـفــتــاده بــر ایـن آیـنــه زنــگــاری چــنــد
دفــتــر روح چــه خــوانـنــد زبــونـی و نـفــاقکــرم نــخــل چــه دانــنــد ســپــیـداری چــنــد
هـیـچـکـس تـکـیـه بـه کـار آگـهـی مـا نـکـنـدمـسـتـی مـا چـو بـگـوینـد بـه هـشـیاری چـنـد
تــیـغ تــدبــیـر فــکـنـدیـم بــه هـنـگـام نـبــردســپــر عـقـل شـکـسـتــیـم ز پــیـکـاری چــنـد
روز روشـــن نــســـپـــردیــم ره مــعـــنــی راچـه تـوان یـافـت در ایـن ره بــشـب تـاری چـنـد
بــســکـه در مـزرع جــان دانـه آز افــکــنـدیـمعــاقــبــت رســت بــبــاغ دل مـا خــاری چــنـد
شـوره زار تـن خـاکـی گـل تـحـقـیق نداشـتخــرد ایـن تــخــم پــراکــنـد بــه گـلـزاری چــنـد
تــو بــدیـن کـارگـه انـدر، چــو یـکـی کـارگـریهـنـر و عـلـم بــدســت تــو چــو افـزاری چــنـد
تـو تـوانا شـدی ایدوسـت که بـاری بـکـشـینـه کــه بــر دوش گـرانـبــار نـهـی بــاری چــنـد
افـسـرت گـر دهـد اهریمـن بـدخـواه، مـخـواهسـر مـنـه تــا نـزنـنـدت بــسـر افـسـاری چــنـد
دیـبــه مـعـرفـت و عـلـم چـنـان بــایـد بــافـتکــه تـــوانــیــم فــرســتـــاد بـــبـــازاری چــنــد
گـفـتـه آز چـه یک حـرف، چـه هـفـتـاد کـتـابحاصل عجب، چه یک خوشه، چه خرواری چند
اگــرت مـوعــظــه عــقــل بــمــانـد در گــوشنــبـــرنــدت ز ره راســت بـــگــفــتـــاری چــنــد
چـه کـنـی پــرسـش تـاریـخ حـوادث، پــرویـنورقـی چــنـد ســیـه گـشـتــه ز کـرداری چــنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.