ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ای دوست، دزد حاجـب و دربـان نمی شودگـرگ سـیه درون، سـگ چـوپـان نـمـی شـود
ویــرانــه تـــن از چـــه ره آبـــاد مــیــکــنــیمــعــمـوره دلــســت کــه ویـران نـمـی شــود
درزی شــو و بــدوز ز پــرهـیـز پــوشــشـیکاین جامه جامه ایست که خلقان نمی شود
دانش چـو گوهریسـت که عـمرش بـود بـهابــایــد گــران خــریـد کــه ارزان نــمــی شــود
روشـنـدل آنـکـه بـیم پـراکـنـدگـیش نیسـتوز گــردش زمــانــه پــریـشــان نــمــی شــود
دریاسـت دهر، کشتـی خـویش استـوار داردریـا تــهـی ز فــتــنـه طــوفــان نـمــی شــود
دشـواری حـوادث هـسـتــی چــو بــنـگـریجــز در نـقـاب نـیـسـتــی آسـان نـمـی شـود
آن مـکـتـبـی کـه اهرمـن بـد مـنش گـشـوداز بــهـر طــفـل روح دبــســتــان نـمـی شــود
هـمـت کـن و بـه کـاری ازین نـیـکـتـر گـرایدکـــان آز بـــهــر تـــو دکـــان نـــمـــی شـــود
تــا زاتـش عـنـاد تـو گـرمـسـت دیـگ جـهـلهـرگـز خـرد بـخـوان تـو مـهـمـان نـمـی شـود
گر شـمع صد هزار بـود، شـمع تـن دلسـتتــن گـر هـزار جــلـوه کـنـد جــان نـمـی شـود
تـا دیـده ات ز پــرتـو اخـلـاص روشـن اسـتانـوار حـق ز چـشـم تــو پــنـهـان نـمـی شـود
دزد طــمــع چــو خــاتــم تــدبــیـر مــا ربــودخـنـدیـد و گـفـت: دیو سـلـیمـان نـمـی شـود
افـسـانه ای کـه دسـت هوی مینویسـدشدیــبـــاچـــه رســـالــه ایــمــان نــمــی شــود
سرسبـز آن درخت که از تـیشه ایمن استفـرخــنـده آن امـیـد کـه حــرمـان نـمـی شـود
هــر رهــنــورد را نـــبـــود پـــای راه شـــوقهر دسـت دسـت موسـی عمران نمی شـود
کــشــت دروغ، بــار حــقــیـقــت نـمـیـدهـداین خـشـک رود، چـشـمه حـیوان نمی شـود
جـز در نخـیل خـوشـه خـرما کسـی نیافـتجـز بـر خـلیل، شـعـله گـلـسـتـان نمی شـود
کـار آگـهـی کـه نـور مـعـانـیـش رهـبـرسـتبـــازرگــان رســـتـــه عــنــوان نــمــی شـــود
آز و هوی کـه راه بـهـر خـانـه کـرد سـوخـتاز بــهـر خــانـه تــو نــگــهـبــان نــمــی شــود
انــدرز کــرد مــورچـــه فــرزنــد خـــویــشــراگفـت این بـدان که مور تـن آسـان نمی شـود
آنکس که همنشین خـرد شد، ز هر نسـیمچـون پـر کـاه بـی سـر و سـامـان نمـی شـود
دین از تـو کـار خـواهد و کـار از تـو راسـتـیایـن درد بــا مـبــاحــثــه درمــان نـمـی شــود
آن کو شناخت کعبـه تـحقیق را که چیستدر راه خــلــق خــار مــغــیـلــان نـمــی شــود
ظلمی که عجب کرد و زیانی که تن رساندجـز بــا صـفـای روح تــو جــبــران نـمـی شـود
مـــــا آدمـــــی نئیــــم، از ایــــراک آدمــــیدردی کــش پــیـالـه شــیـطــان نـمـی شــود
پـروین، خیال عشرت و آرام و خـورد و خواباز بــهـر عـمـر گـمـشــده تــاوان نـمـی شــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.