ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
هـفـتـه هـا کـردیـم مـاه و سـالـهـا کـردیـم پــارنـور بــودیـم و شــدیـم از کــار نــاهـنــجــار نــار
یافتـیم ار یک گهر، همسـنگ شد بـا صد خـزفداشـتـیم ار یک هنـر، بـودش قـرین هفـتـاد عـار
گاه سلخ و غره بـشمردیم و گاهی روز و شبکـاش مـیـکـردیـم عـمـر رفـتــه را روزی شــمـار
شـمـع جــان پــاک را انـدر مـغـاک افـروخـتــیـمخـانـه روشـن گـشـت، امـا خـانـه دل مـانـد تـار
صـد حـقـیقـت را بـکشـتـیم از بـرای یک هوساز پـی یک سیب بـشکستـیم صدها شاخـسار
دام تـزویـری کـه گـسـتـردیم بـهـر صـیـد خـلـقکـرد مـا را پـایـبــنـد و خـود شـدیـم آخـر شـکـار
تــا بــپــرد، سـوزدش ایـام و خــاکـسـتــر کـنـدهـر کـه را پــروانـه آســانـیـســت پــروای شـرار
دام در ره نــه هــوی را تــا نــیــفــتــادی بــدامسنگ بـر سر زن هوس را تـا نگشتی سنگسار
نوگـلی پـژمرده از گلبـن بـخـاک افـتـاد و گـفـتخوار شد چون من هر آنکو همنشینش بود خار
کـار هـسـتـی گـاه بـردن شـد زمـانـی بـاخـتـنگـه بـپـیچـاننـد گـوشـت، گـه دهنـدت گـوشـوار
تا کنی محکم حصار جسم، فرسود است جانتـا بــتـابــی نـخ بــرای پــود، پـوسـیـداسـت تـار
سـالها شـاگردی عجـب و هوی کردی بـشـوقهیچ دانسـتـی در این مـکـتـب کـه بـود آموزگـار
ره نـمـودنـد و نـرفـتــی هـیـچــگـه جــز راه کـجپــنـد گـفــتــنـد و نـپــذرفـتــی یـکـی را از هـزار
جهل و حرص و خودپـسندی دشمن آسایشندزیـنـهـار از دشــمـنـان دوســت صـورت، زیـنـهـار
از شـبــانـی تـن مـزن تــا گـرگ مـانـد نـاشـتــازنـدگـانـی نـیـک کـن تــا دیـو گـردد شـرمـســار
بـاغبـان خـستـه چـون هنگام حـاصل شد غنودمـیـوه هـا بــردنـد دزدان زیـن درخــت مـیـوه دار
مـا دریـن گـلـزار کـشـتـیـم این مـبـارک سـرو راتــا کـه گـردد بــاغـبــان و تــا کـه بــاشـد آبــیـار
رهنـمـای راه مـعـنـی جـز چـراغ عـقـل نیسـتکوش، پـروین، تـا بـه تـاریکی نبـاشی رهسپـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.