ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
کــارهــا بـــود در ایــن کــارگــه اخــضــرلــیــک دوک تــو نــگــردیــد ازیـن بــهــتــر
سـر این رشـتـه گـرفـتـی و نـدانسـتـیکـه هـریـمـنـش گـرفـتــســت سـر دیـگـر
مـوجــهـا کـرده مـکــان در لـب ایـن دریـاشـعله ها گشـتـه نهان در دل این مجـمر
تــو نـدانـم بــه چـه امـیـد نـهـادسـتــیکـاله خـویش در این کـشـتـی بـی لـنگـر
پـای غـفـلت چـه نهی بـر دم این کـژدمدست شفقت چه کشی بر سر این اژدر
بـــه نــگــردد دگــر آزرده ایــن پــیــکــانبــرنــخــیـزد دگــر افــتــاده ایـن خــنــجــر
در شـیطان در ننگسـت، بـر آن منشـینره عـصـیـان ره مـرگـسـت، بــر آن مـگـذر
آشـیـانـهـا بـه نـمـی ریـخـتـه ایـن بـارانخـانمـانها بـه دمـی سـوخـتـه این اخـگـر
آسـیای تـو شـد افـلاک و همی تـرسـمکه ز گشتـنش تـو چون سرمه شوی آخر
مـیـروی مــســت ز بــیـغــولــه و مـیآیـدبـــا تــو ایــن دزد فــریــبــنــده غــارتــگــر
سبک آنمرغ که ننشست بـدین پستیخـنـک آن دیـده کـه نـغـنـود درین بـسـتـر
شـو و بـر طـوطی جـان شـکر عرفان دهورنـه بــر پــرد و گـردد تــبــه ایـن شــکــر
بـی خـبــر مـیـرود ایـن شـبـرو بـی پـروانـاگـهـان مـیکـشـد این گـیـتـی دون پـرور
هـوشـیـاری نـبـود در پـی این مـسـتـیجـهد کـن تـا نـخـوری بـاده از این سـاغـر
تـو چـنین بـیخـود و فکر تـو چـنین بـاطلکــور را کــور نـشــد هـیـچــگـهـی رهـبــر
چـند چون پـشه ز هر دست قفا خوردنچـنـد چـون مـور بـهر پـای فـشـاندن سـر
هـمـچـو طـاوس بـگـلـزار حـقـیقـت شـوهـمـچـو سـیـمـرغ سـوی قـاف ارادت پــر
کــشــتــه حــرص نــیــاورد بـــر تــقــویلـشـکـر جـهل نشـد بـهر کـسـی لشـکـر
چــنـد بــا اهـرمـن تــیـره دلــی هـمــرهنـفـسـی نـیـز ره صـدق و صـفـا بــسـپــر
مـردم پــاک شـو، آنـگـاه بــپـاکـان بــیـندیده حـق بـین کـن و آنـگـاه بـحـق بـنگـر
چـشـم را بــه ز حـقـیـقـت نـبــود پــرتـوروح را بـــه ز فـــضـــیــلـــت نــبـــود زیــور
سـخـن از عـلـم سـمـاوات چـه مـیرانیایـکـه نـشـنـاخــتــه ای بــاخـتــر از خــاور
هـــر کـــه آزار روا داشـــت، شـــد آزردههـر کـه چــه کـنـد در افـتــاد بــچــاه انـدر
گـر نـخـواهـی کـه رسـد بــر دلـت آزاریبـر دل خـلـق مـزن بـی سـبــبـی نـشـتـر
مـطـلـب روزی نـنـهاده کـه بـا کـوشـشنخـوری قسـمت کس، گر شوی اسـکندر
بــهـر گـلـزار در آتــش مـفــکــن خــود راکـه گـلـسـتـان نشـود بـر همـه کـس آذر
از نکـو خـصـلـتـی و بـد گـهری زینـسـاننـخــل پــر مــیـوه ونــاچــیـز بــود عــرعــر
تو هم ای شاخ، بری آر که خوشتر شدز دو صـد ســرو، یـکـی شـاخــک بــار آور
چه شدی بـسته این محبـس بـی روزنچـه شـدی سـاکـن ایـن کـنـگـره بــی در
سـر خـود گـیـر و از این دام گـریزان شـودل خـود جـوی و ازین مـرحـلـه بـیـرون بـر
نسـزد تـشـنه همی عـمـر بـسـر بـردنبــامــیـدی کــه نــمــک زار شــود کــوثــر
طـلـب مـلـک سـلـیـمـان مـکـن از دیوانکـه چـو طـفـلـت بـفـریبـنـد بـه انـگـشـتـر
زنــگ خــودبــیــنــی از آئیــنــه دل بــزداگــر آلــودگــی از چــهـره جــان بــســتــر
ایــکــه پـــوئی ره امــیــد شــب تـــیــرهبــاش چـون رهـروی، آگـاه ز جـوی و جــر
چــو رود غـیـبــت و هـنـگـام حـضـور آیـدتـو چـه داری کـه تـوان بـرد بـدان محـضـر
سـود و سـرمـایـه بـیـک بـار تـبـه کـردینــشــدی بــاز هــم آگــاه ز نــفــع و ضــر
چـو تـو خود صاعقه خرمن خود گشتـیچـه هـمـی نـالـی ازیـن تـوده خـاکـسـتـر
نـبـرد هـیـچ بـغـیـر از سـیـهـی بــا خـودهر کـه زانکـشـت فـروشـان طـلبـد عـنبـر
بــیـد خـرمـا و تــبــر خـون نـدهـد مـیـوهدیـــو طـــه و تـــبـــارک نـــکـــنـــد از بـــر
خـواجـه آنـسـت کـه آزاده بــود، پــرویـنبــانـو آنـســت کـه بــاشــد هـنـرش زیـورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.