ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 10:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ای سـیـه مـار جــهـان را شـده افـســونـگـرنـــرهـــد مـــار فـــســـای از بـــد مـــار آخـــر
نـیـش این مـار هـر آنـکـس کـه خـورد مـیـردو آنــکــه او مــرد کــجــا زنــده شــود دیــگــر
بــنـه ایـن کـیـسـه و ایـن مـهـره افـسـون رابـه فـسـون سـازی گـیـتـی نـفـسـی بــنـگـر
بــکــن ایــن پــایــه و بــنــیــاد دگــر بــر نــهبــــگــــذار ایــــن ره و از راه دگــــر بــــگــــذر
تــو خــداونــد پــرســتــی، نــســزد هــرگــزکــار بــتــخــانــه گــزیـنـی و شــوی بــتــگــر
از تـن خـویش بـسـائی، چـو شوی سوهاندامـن خـویـش بــسـوزی، چــو شـوی اخـگـر
تــو بــدیــن بــی پــری و خــردی اگــر روزیبـــپـــری، بـــگـــذری از مـــهــر و مـــه انـــور
ز تــو حــیـف ای گــل شــاداب کــه روئیـدیبــا چــنــیـن پــرتــو رخــســار بــه خــار انــدر
تـو چـنـان بـیـخـودی از خـود کـه نـمـیـدانـیکـه تــرا مـیـبــرد ایـن کـشــتــی بــی لـنـگـر
جـهـد کـن تـا خـرد و فـکـرت ورائی هـسـتآنــچـــه دادنــد بـــگــیــرنــد ز مــا یــکــســـر
نــفــس بــدخــواه ز کــس روی نـمــیـتــابــدگـر تــو زان روی بــتــابــی چــه ازیـن بــهـتــر
زنـدگـی پــر خـطـر و کـار تــو سـرمـسـتــیاهـــرمـــن گـــرســـنـــه و بـــاغ تـــو بـــار آور
عـــاقــبـــت زار بـــســـوزانــدت ایــن آتـــشآخـــر کـــار کـــنــد گــمــرهــت ایــن رهــبـــر
سـیب را غـیر خـورد، بـهـر تـو مـانـد سـنـگنــفــع را غــیــر بـــرد، بــهــر تــو مــانــد ضــر
تــو اگـر شـعـبــده از مـعـجـزه بــشـنـاسـینــکــنــد شــعــبــده ایـن ســاحــر جــادوگــر
زخــم خــنـجــر نـزنـد هـیـچــگـهـی ســوزنکــار ســوزن نـکــنـد هـیـچــگــهـی خــنـجــر
دامــــــن روح ز کـــــــردار بـــــــد آلـــــــودیجــامـه را گـاه زدی مـشـک و گـهـی عـنـبــر
انـدر آندل کـه خـدا حـاکـم و سـلـطـان شـددیــگــر آنــدل نــشـــود جـــای کــس دیــگــر
روح زد خــیــمــه دانــش، نــه تــن خــاکــیخــضــر شــد زنــده جــاویـد، نـه اســکــنــدر
ز ادب پـــرس، مــپــرس از نــســب و ثــروتز هـــنـــر گـــوی، مـــگـــوی از پـــدر و مـــادر
مــکــن ایـنـگــونـه تــبــه، جــان گــرامــی راکـه بــتـن هـیـچ نـداری تـو ز جـان خـوشـتــر
پـــنــجـــه بـــاز قــضــا بـــاز و تـــو در بـــازیوقـت چــون بــرق گـریـزان و تــو در بــســتــر
تـیره رائی چـه ز جـهـل و چـه ز خـود بـینـیغـرق گـشـتـن چـه بـرود و چـه بــبــحـر انـدر
تــو زیـان کــرده ای و بــاز هــمــیـخــواهــیمشکت از چـین رسـد و دیبـه ات از ششـتـر
رو که در دست تو سرمایه و سودی نیستســـود بـــایــد کــه کــنــد مــردم ســـوداگــر
تــو نـه ای مــور کــه مــرغــان بــزنـنــدت رهتــو نـه ای مـرغ کـه طــفـلـان بــکـنـنـدت پــر
ســـالــکــان پـــا نــنــهــادنــد بـــهــر بـــرزنعــاقــلــان بــاده نــخــوردنــد ز هــر ســاغــر
چــه بــری نــام ره خــویـش بــر شــیـطــانچــه نـهـی شـمـع شــب خــود بــره صـرصـر
عــقــل را خــوار کــنــد دیـده ظــاهــر بــیـنروح را زار کـــــشـــــد مــــردم تـــــن پـــــرور
چـون تـو، بـس طائر بـی تـجـربـه خوشخوانصید گشتـه اسـت درین گلشن خـوش منظر
دامــهــا بـــنــگـــری ای مـــرغـــک آســـودهاگـــــر از روزنــــه لــــانــــه بـــــر آری ســـــر
این کـبـوتـر کـه تـو بـینـیـش چـنـین بـیـخـودشــاهـبــازیـش گـرفــتــســت بــچــنـگ انـدر
آخــر ای شـیـر ژیـان، بــنـد ز پــا بــگـســل،آخــر ای مــرغ ســعــادت، ز قــفــس بـــرپــر
بــــه چـــراغ دل اگـــر روشـــنـــی افـــزائیجــلــوه فــکــر تــو از خــور شــود افــزونــتـــر
دامـــنـــت را نـــتـــوانـــد کـــه بـــیـــالـــایــدهــیــچ آلـــوده، گـــرت پـــاک بـــود گـــوهـــر
کــلــه از رتـــبـــت ســـر مــرتـــبـــه ای داردچـو سـر افـتــاد، چـه سـود از کـلـه و افـسـر
سـوخـت پــروانـه و دانـسـت در آن سـاعـتکـه شـد انـدام ضـعـیفـش هـمـه خـاکـسـتـر
هـر چـه کـشـتـی، مـلـخ و مـور بـیغـمـا بـردوین چـنین خـشـک شـد این مـزرعـه اخـضـر
بــه تـن سـوخـتــگـان چـنـد شـوی پــیـکـانبــه دل خــسـتــه دلـان چــنـد زنـی نـشـتــر
تـــو دگــر هــیــچ نــداری ز ســلــیــمــانــیاگــر ایــن دیــو ز دســتــت بــرد انــگــشــتــر
دلــت از روشــنــی جـــانــت شــود روشــنزانــکــه ایـن هــر دو قــریـنــنــد بــیـکــدیـگــر
در گـلـسـتــان دلـی، گـلـبــنـی از حـکـمـتبــه ز صــد بــاغ گــل و یـاســمــن و عــبــهـر
چــه کــشــی مــنـت دونــان بــســر هـر رهچــه روی در طــلــب نــان بـــســوی هــر در
آنـکــه زر هـنـر انـدوخــت، نـشــد مـفــلـسآنـکـه کـار دل و جــان کـرد، نـشــد مـضــطــر
پـــر طــاوس چـــه بـــنــدی بـــدم کــرکــسچــو دم آراســتــه گـردد، چــه کــنـی بــا پــر
آنـچـه آمـوخـت بـمـا چـرخ، سـیه کـاریسـتگـر چــه کــردیـم ســیـه بــس ورق و دفــتــر
اوســتــادی نــکــنــد کــودک بـــی اســتــاددرس دانــش نــدهــد مــردم بــی مــشــعــر
جــسـم چـون کـودک و جــانـسـت ورا دایـهعـقـل چــون مـادر و عـلـم اسـت ورا دخــتــر
علم نیکوسـت، چـه در خـانه چـه در غربـتعود خوشبوست، چه در کاسه چه در مجمر
کــاخ دل جــوئی از کــوی تــن مــســکــیـنشـــمــش زر خـــواهــی از کـــوره آهــنــگــر
کـــاردانـــان نـــگـــزیــنــنـــد تـــبـــه کـــارینــامــجــویـان نـنــشــیـنـنــد بــهـر مــحــضــر
آغل از خـانه بـسـی دور و شـبـان در خـوابگــرگ بـــددل بـــکــمــیــن و رمــه انــدر چــر
جـــای آســـایـــش دزدان بــــود ایـــن وادیمـســکــن غــول بــیـابــان بــود ایـن مـعــبــر
خـون دلـهـاسـت دریـن جـام شـقـایـق گـونتــیــرگــیـهــاســت دریــن نــیــلــپــری چــادر
بـهـر وارون شـدن افـراشـت سـر ایـن رایـتبــهـر ویـران شــدن آبــاد شــد ایـن کــشــور
خـانه ای را که نه سـقفی و نه بـنیادیسـتاین چـنین خـانه چـه از خشت و چـه از مرمر
سـور مـوش اسـت اگـر گـربـه شـود بـیـمـارعــیـد گـرگ اســت اگـر شــیـر شــود لـاغــر
پـــاک شــو تـــا نــخــوری انــده نــاپـــاکــینــیـک شــو تــا نــدهـنــدت بــبــدی کــیـفــر
هـمـه کــردار تــو از تــســت چــنـیـن تــیـرهچــه کــنـی شــکـوه ز مـاه و گـلـه از اخــتــر
وقــت مــانــنــد گــلــوبـــنــد بـــود، پــرویــنچــو شــود پــاره، پــراکــنــده شــود گــوهــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.