ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ای شــده شــیـفــتــه گــیــتــی و دورانــشدهـر دریـاسـت، بـینـدیـش ز طـوفـانـش
نـفــس دیـویـســت فــریـبــنـده از او بــگـریـزسـر بــتـدبـیـر بــپـیـچ از خـط فـرمـانـش
حــلــه دل نــشــود اطــلــس و دیــبـــایــشیــاره جــان نــشــود لؤلؤ و مــرجــانــش
نــامــه دیـو تــبــاهـیـســت هـمــان بــهــتــرکـه نه این نامـه بـخـوانیم و نه عـنوانش
گـفــتــگـوهـاســت بــهـر کـوی ز تــاراجــشداسـتـانهاسـت بـهر گوشه ز دستـانش
مــخــور ای یـار نــه لــوزیـنـه ونـه شــهـدشمخـر ای دوست نه کربـاس ونه کتـانش
نه یکـی حـرف مـتـینی اسـت در اسـنـادشنه یکی سنگ درستـی است بـمیزانش
رنـگـهـا کــرده در ایـن خــم کــف رنـگـیـنـشخـنـده ها کـرده بـمـردم لـب خـنـدانـش
خـواندنی نیسـت نه تـقـویم و نه طـومـارشمـانـدنی نیسـت نه بـنیاد و نه بـنیانـش
شـد سـیـه روزی نـیـکـان شـرف و جـاهـششـد پـریشـانی پـاکـان سـرو سـامانش
گــلــه نــفــس چــو درنــده پـــلــنــگــانــنــدبــر حـذر بــاش ازیـن گـلـه و چـوپــانـش
عــلــم، پـــیــونــد روان تــو هــمــی جــویــدتـو همـی پـاره کـنـی رشـتـه پـیمـانـش
از کــمــال و هـنـر جــان، تــو شــوی کــامـلعیب و نقص تو شود پستی و نقصانش
جهل چو شب پره و علم چو خورشید استنـکــنـد هـیـچ جــز ایـن نـور، گــریـزانـش
نــشـــود نــاخـــن و دنــدان طــمــع کــوتـــهگر کـه هر لحـظـه نسـائیم بـسـوهانش
مــیـزبــانـی نــکــنــد چــرخ ســیـه کــاســهمـنـشـیـن بـیـهـده بــر سـفـره الـوانـش
حــلـقــه صــدق و صــفــا بــر در دیـن مـیـزنتــا کـه در بــاز کـنـد بــهـر تــو دربــانـش
دل اگـــر پــــرده شــــک را نـــدرد، هـــرگـــزنـــبـــود راه ســـوی درگـــه ایــقـــانــش
کعـبـه مان عجـب شـد و لاشـه در آن قربـانوای و صـد وای بـرین کـعـبـه و قـربـانش
گـــرگ ایــام نـــفـــرســـود بـــدیــن پـــیــریهیچـگـه کـنـد نـشـد پـنـجـه و دنـدانش
نیست جـز خـار و خـسک هیچ درین گلشنشـوره زاریسـت کـه نامند گـلـسـتـانش
چــشـم نـیـکـی نـتــوان داشـت از آن مـردمکـه بـود راه سـوی مسـکـن شـیطـانش
هـمــه یـغــمــا گــر و دزدنــد دریـن مــعــبــرکـیـسـت آنـکـو نـگـرفـتــنـد گـریـبــانـش
راه دور اســت بــســی مـلـک حــقـیـقـت راکـوش کـاز پـای نـیـفـتـی بـه بـیـابـانـش
آنـــکـــه انـــدر ظــــلـــمـــات فــــرو مـــانـــدچـه نصـیبـی بـود از چـشـمـه حـیوانـش
دامـــن عـــمـــر تـــو ایــام هــمـــی ســـوزدمــزن از آتــش دل، دســت بــدامــانـش
ره مـخــوفـســت، بــپــرهـیـز ازیـن خــفـتــنابــر تـیـره اسـت، بـیـنـدیـش ز بــارانـش
شــیـر خــواری کــه ســپــردنـد بــدیـن دایـهشیر یک قطره نخـوردسـت ز پـستـانش
شــخــصـی از بــحــر ســعـادت گـهـری آوردخـفـت از خـسـتــگـی و داد بــزاغـانـش
چـه هـمـی هـیـمـه بـرافـروزی و نـان بـنـدیبـه تـنوری کـه ندیدسـت کـسـی نـانش
خــرلــنــگ تــو ز بــس بــار کــشــیـدن مــردچــه بــری رنـج پــی وصــلـه پــالــانـش
گــر کــه آبــادی ایـن دهـکــده مـیـخــواهـیبــایـد آبــاد کــنــی خــانــه دهـقــانــش
پــر ایـن مـرغ سـعـادت تــو چـنـان بــسـتـیکـه گـرفــتــنـد و فــکــنـدنـد بــزنـدانـش
تــن بــدخــواه ز تــو لـقـمـه هـمـی خـواهـدچـه همی یاد دهی حـکـمت لـقـمـانش
پــســت انـدیـشــه بــزرگـی نـکــنـد هـرگــزگـر چـه یک عـمر دهی جـای بـزرگـانش
اگـــــرت آرزوی کـــــعـــــبـــــه بــــــود در دلچـه شـکـایت کـنـی از خـار مـغـیلـانـش
گــر چـــه دشــوار بـــود کــار و بـــرومــنــدیهـمـت و کـارشـنـاسـی کـنـد آسـانـش
ســـزد ار پـــر کـــنـــد از در و گـــهــر دامـــنآنـکـه انـدیـشـه نـبــودسـت ز عـمـانـش
گـــهــری گـــر نــرود خـــود بـــســـوی دریــابـــبـــرد روشـــنــی لؤلؤ رخـــشـــانــش
آنـکـه عـمـری پــی آســایـش تــن کـوشـیـدکـاش یک لحـظـه بـدل بـود غـم جـانش
گـوی عـلـم و هنر اینـجـاسـت، ولـی بـیرنـجدسـت هـرگـز نـتـوان بــرد بــچـوگـانـش
وقـت فـرخـنـده درخـتـی اسـت، هـنـر مـیوهشـب و روز و مه و سـالند چـو اغصانش
روح را زیـــب تــــن ســـفـــلـــه نـــیـــارایـــدرو بــیــارای بـــه پــیــرایــه عــرفــانــش
نــشــود کــان حــقــیـقــت ز گــهـر خــالــیبـرو ای دوسـت گـهر میطـلـب از کـانش
بـــگــشـــا قــفـــل در بـــاغ فـــضـــیــلــت رابــخــور از مــیـوه شــیــریــن فــراوانــش
ریـم وســواس بــصــابــون حــقـایـق شــوینـبــری فــایـده زیـن گــازر و اشــنــانـش
جـهـل پـای تـو بــبــنـدد چـو بــیـابــد دسـتفرصـتـت هسـت، مده فرصـت جـولانش
تـنگ میدان شدن عقل ز سـسـتـی نیسـتمــا نــدادیـم گــه تــجــربــه مــیـدانــش
بــره هـا گـرگ کــنـد مـکــتــب خــودبــیـنـیگـر بــتــدبــیـر نـبــنـدیـم دبــســتــانـش
نـفـس بـا هـیچ جـهـانـدیده نـخـواهـد گـفـتراز سـر بـسـتـه و رسـم و ره پـنـهانـش
ره اهـریـمـن از آن شــد هـمـه پــیـچ و خــمتـا نـپـرسـنـد ز سـر گـشـتـه حـیـرانـش
دهـر هـر تــلــه نــهــد، بــگــذر و بــگــذارشچـرخ هر تـحـفه دهد، منگر و مستـانش
تـــیــره روزیــســت هــمــه روز دل افــروزشسـنگریزه اسـت همه لعل بـدخـشانش
آهـن عـمـر تــو شــمـشـیـر نـخــواهـد شــدنـبــری تــا بــسـوی کـوره و سـنـدانـش
مـعـبــد آنـجــا بــگـشـودی کـه زر آنـجـا بــودسـجـده کـردی گه و بـیگـاه چـو یزدانش
پــاســبــانـی نـکــنــد بــنـده چــو ایـمــان رادیـو زان بـنـده چـه دزدد بـجـز ایـمـانـش
جـز تـو کس نیست درین داد و ستـد مغبـوندین گـران بـود، تـو بـفـروخـتـی ارزانـش
گــرگ آســود، نــجــســتـــیــم چــو آثــارشدرد افــزود، نــکــردیــم چـــو درمــانــش
ســالـهـا عــقــل دکــان داشــت بــکـوی مـابــهـچ تــوشــی نـخــریـدیـم ز دکــانـش
خــیـره ســر گــر نــپــذیـرفــت ادب، بــگــذارتــا کــه تــادیـب کــنـد گــردش دورانـش
طـبــع دون زان نـشــد آگـه ز پــشــیـمـانـیکـه چـو بـد کـرد، نـکـردیم پـشـیمـانـش
دل پــریـشــان نــبــد آنــروز کــه تــنـهـا بــودکـرد جــمـعــیـت نـا اهـل پــریـشــانـش
شـیـر و روبــاه شـکـاری چــو بــدســت آرنـدروبـهش پـوسـت بـرد، شیر خـورد رانش
کــشــور ایــمــن جــان خــانــه دیــوان شــدکـس ندانسـت چـه آمد بـه سـلـیمانش
نـفـس گـه بـیت نـمـیگـفـت و گـهـی چـامـهگـر نمـیخـوانـد کـسـی دفـتـر و دیوانـش
روح عــریـان و تــو هـم درزی و هـم نـســاججـامـه کـن زین دو هنر بـر تـن عـریانش
لـشــکـر عــقـل پــی فـتــح تــو مـیـکـوشــدچـه همی کـند کنی خـنجـر و پـیکـانش
خــرد از دام تـــو بـــگــریــخــتـــه، بـــاز آرشهنـر از نـزد تـو بـرخـاسـتـه، بـنـشـانـش
کــــار را کــــارگــــر نــــیـــک دهــــد رونــــقچــه کـنـد کــاهـل نـادان تــن آســانـش
هـمـه دود اســت کـبــاب حــسـد و نـخــوتنـخـورد کـس نـه ز خـام و نـه ز بـریانـش
ســـود دلــال وجـــود تـــو خـــســـارت شــدتــاجــر وقــت بـــگــیــرد ز تــو تــاوانــش
گـنـج هـسـتــی بــسـتــانـنـد ز مـا، پــرویـنمـا نـبــودیـم، قــضــا بــود نـگــهـبــانـشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.