ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
نــخــواســت هــیــچ خــردمــنــد وام از ایــامکـه بـا دسـیسـه و آشـوب بـاز خـواهـد وام
بــچـشـم عـقـل دریـن رهـگـذر تـیـره بــبـیـنکـه گـســتــرانـد قـضــا و قـدر بــراه تــو دام
هــزار بـــار بـــلـــغـــزانــدت بـــهــر قـــدمــیکه سخـت خـام فریبـست روزگار و تـو خـام
اگــر حــکــایـت بــهـرام گــور مــی پــرســیشـکار گور شـد ای دوسـت عـاقبـت بـهرام
ز غـم مـبـاش غـمین و مشـو ز شـادی شـادکـه شـادی و غـم گـیـتـی نـمـیکـنـنـد دوام
ز تـخـم تـلـخ نـخـورد اسـت کـس بـر شـیرینز شـاخ بـید نـچـید اسـت هـیچـکـس بـادام
از آن سـبـب نـشـدی هـمـعـنـان هـشـیـارانکه بـیهشانه سـپـردی بـدسـت نفس زمام
تــو آرمــیـدی و ایـن زاغ مــیـوه بــرد هــمــیتـو اوفـتــادی و ایـن کـاروان گـذشـت مـدام
چـو پـای هـسـت، چـرا بــاز مـانـده ای از راهچـو نور هست، چـرا گشتـه ای قرین ضلام
تــو بــرج و بــاروی مـلـک وجـود مـحـکـم کـنبــهـل کـه دیـو بــد آئیـن تــرا دهـد دشـنـام
تــرا کـه خــانـه دل خــلـوت خــدا بــود اسـتچـرا بـمعـبـد شـیطـان کنی سـجـود و قیام
جـفـای گـیـتـی و کـجـگـردی سـپـهـر بــلـنـداگـر چــه تــوســنـی، آخــر تــرا نـمـایـد رام
بــحــرص و آز مــبــر فــرصــت عــزیـز بــســربـجـهل و عـجـب مکن عمر بـی بـدیل تـمام
زمـان رنـج شــد، ای کــرده ســالـهـا راحــتدم رحـیـل شـد، ای جـسـتـه عـمـرهـا آرام
بــمـقـصــدی نـرســی تــا رهـی نـپــیـمـائیمـدار بـیـم ازیـن اسـب بـی فـسـار و لـگـام
هـر آن فـروغ کـه از جـسـم تـیـره مـیطـلـبـیز جـان طـلـب کـه بـارواح زنـده اند اجـسـام
مگوی هر که کهن جامه شد ز علم تهیستکه خـاص نیز بـسـی هسـت در میان عوام
بـه نیک جـامه چـو بـیدانشـی مناز که خـلقتــرا، نـه جــامــه نـیـک تــرا، کــنـنـد اکــرام
چـو گـرگ حـیله گـر اندر لـبـاس چـوپـان شـدشـبـان بـگوی که تـا چـشم پـوشد از اغنام
چـو وقـت کـار شـود، بــاش چـابـک انـدر کـارچـو نوبـت سـخـن آید، سـتـوده گـوی کـلام
ز جــام عــلـم مـی صــاف زیـرکــان خــوردنـدهر آنکه خامش بنشست گشت درد آشام
بـشـوق گـنـج یکـی تـیـشـه بـر زمـین نـزدیمهـمـی بـخـیره بـه ویرانـه سـاخـتـیم مـقـام
اگـر بــلـنـد تـبــاری، چـه جـوئی از پــسـتـیاگر خـدای پـرستـی، چـه خـواهی از اصنام
کـدام تــشـنـه بــنـوشـیـد از سـبــوی تـو آبکـدام گـرسـنـه در سـفـره تـو خـورد طـعـام
چــگـونـه راهـنـمـائی، کـه خـود گـمـی از راهچـگونه حـاکم شرعی، که فارغی ز احـکام
بـسـی اسـت پـرتـگـه انـدر ره هـوی، پـرویـنمـپـوی جـز ره پـرهـیـز و بـاش نـیـک انـجـامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.