ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
دگــر بــاره شــد از تــاراج بــهــمــنتـهی از سـبـزه و گـل راغ و گـلشـن
پـــریــرویـــان ز طـــرف مـــرغـــزارانهـمـه یـکــبــاره بــر چــیـدنـد دامــن
خـزان کـرد آنـچـنـان آشـوب بـر پـایکـه هـنـگـام جـدل شـمـشـیـر قـارن
ز بــس گـردیـد هـر دم تــیـره ابــریحـجـاب چـهـره خـورشـیـدی روشـن
هوا مسـموم شـد چـون نیش کژدمجـهـان تـاریک شـد چـون چـاه بـیـژن
بـنفـشـه بـر سـمـن بـگـرفـت مـاتـمشــقـایـق در غـم گـل کـرد شــیـون
ســتــرده شـد فـروغ روی نـسـریـنپـریشان گشت چـین زلف سـوسـن
بــبــاغ افـتــاد عــالـم ســوز بــرقـیبـیکـدم بـاغـبـان را سـوخـت خـرمـن
خـسک در خـانه گل جـسـت راحـتزغـن در جـای بــلـبـل کـرد مـسـکـن
بسختی گشت همچون سنگ خارابـبــاغ آن فـرش هـمـچـون خـزاد کـن
سـیه بـادی چـو پـر آفـت سـمـومیگــرفــت انـدر چــمــن نــاگــه وزیـدن
بـه بـیـبـاکـی بـسـان مـردم مـسـتبــه بـــدکــاری بـــکــردار هــریــمــن
شــهــان را تــاج زر بـــربــود از ســربــتــان را پــیـرهــن بــدریــد بــر تــن
تـو گـوئی فـتـنـه ای بــد روح فـرسـاتـو گوئی تـیشـه ای بـد بـیخ بـر کـن
ز پـای افـکـنـد بـس سـرو سـهی رابــیـک نـیـرو چــو دیـو مــردم افــکــن
بـهر سـوئی، فسـرده شاخ و بـرگیبــپــرتــابــیـد چــون سـنـگ فـلـاخـن
کـسـی بـر خـیره جـز گـردون گرداننشـد بـا دوسـتـدار خـویش دشـمـن
به پستی کشت بـس همت بلندانچـنـان اسـفـنـدیـار و چـون تـهـمـتـن
نـمــود آنـقــدر خــون انــدر دل کــوهکه تـا یاقوت شـد سـنگی بـه معدن
در آغـوش ز مـی بـنـهـفـت بـسـیـارسر و بـازو و چـشم و دست و گردن
در این نـاوردگـاه آن بـه کـه پـوشـیز دانـش مـغـفـر و از صـبــر جــوشـن
چــگــونــه بــر مــن و تــو رام گــرددچو رام کس نگشت این چرخ توسن
مــرو فــارغ کــه نـبــود رفــتــگــان رادگـــر بـــاره امــیــد بـــازگــشـــتـــن
مشـو دلبـسـتـه هسـتـی که دورانهـر آنــرا زاد، زاد از بــهـر کــشــتــن
بـغـیـر از گـلـشـن تـحـقـیـق، پـروینچـه بـاغـی از خـزان بـودسـت ایمـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.