ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ای شــده ســوخــتــه آتـــش نــفــســانــیســالـهـا کـرده تــبــاهـی و هـوسـرانـی
دزد ایـــام گـــرفـــتـــســـت گـــریـــبــــانـــتبـس کـن ای بـیخـودی و سـربـگـریبـانی
صـبــح رحــمـت نـگـشــایـد هـمـه تــاریـکـییـوســف مــصــر نـگــردد هـمـه زنـدانـی
راه پـــر خـــار مــغــیــلــان وتـــو بـــی مــوزهسفره بـی تـوشه و شب تـیره و بـارانی
ای بــخـود دیـده چـو شـداد، خـدابــیـن شـوجــز خــدا را نــســزد رتــبـــت یــزدانــی
تــو ســلــیـمــان شــدن آمـوزی اگــر، دیـواننــتـــوانــنــد زدن لــاف ســـلــیــمــانــی
تــا بــکـی کـودنـی و مـسـتــی و خــودرائیتــا بــکــی کــودکــی و بــازی و نـادانـی
تـــو دریـــن خـــاک ســـیـــه زر دل افـــروزیتـو درین دشـت و چـمـن لـالـه نعـمـانی
پـــیــش دیــوان مــبـــر انــدوه دل و مــگــریکـه بـخـنـدنـد چـو بـیـنـنـد کـه گـریـانـی
عـــقــل آمــوخـــت بـــهــر کــارگــری کــاریاو چـو اسـتـاد شـد و ما چـو دبـسـتـانی
خــود نـمـیـدانـی و از خــلـق نـمـیـپــرســیفـارغ از مـشـکـل و بــیـگـانـه ز آسـانـی
کــه بــرد بــار تــو امــروز کــه مـســکــیـنـیکـه تـرا نـان دهـد امـروز کـه بــی نـانـی
دسـت تـقـوی بــگـشـا، پـای هـوی بــربــنـدتـا بــبــیـنـنـد کـه از کـرده پــشـیـمـانـی
گــهــریــهــای حـــقــیــقــت گــهــر خـــود رانـفــروشــنـد بــدیـن هـیـچــی و ارزانـی
دیـده خـویـش نـهـان بـیـن کـن و بـیـن آنـگـهدامــهـائی کــه نـهـادنــد بــه پــنـهـانـی
حـیـوان گـشـتــن و تــن پــروری آسـانـسـتروح پــرورده کــن از لــقــمــه روحــانــی
بـــا خــرد جــان خــود آن بــه کــه بــیــارائیبـا هنر عـیب خـود آن بـه که بـپـوشـانی
بـا خـبـر بـاش کـه بـی مصـلـحـت و قـصـدیآدمــی را نــبــرد دیــو بــه مــهــمــانــی
نـفـس جــو داد کـه گـنـدم ز تــو بــســتــانـدبـه کـه هرگز ندهی رشـوت و نسـتـانی
دشـــمــنــانــنــد تـــرا زرق و فــســـاد، امــابــه گـمـان تــو کــه در حــلـقــه یـارانـی
تـــا زبـــون طـــمـــعـــی هــیــچ نــمــیــارزیتــا اســیـر هـوســی هـیـچ نـمــیـدانـی
خــوشــتــر از دولـت جــم، دولـت درویـشـیبـهتـر از قـصـر شـهی، کـلـبـه دهقـانـی
خــانـگـی بــاشــد اگــر دزد، بــصــد تــدبــیـرنــتــوان کــرد از آن خــانـه نــگــهـبــانـی
بـــــرو از مــــاه فـــــراگــــیــــر دل افــــروزیبــرو از مــهــره بــیــامــوز درخــشــانــی
پــیــش زاغــان مــفــکــن گــوهــر یـکــدانــهپـیش خـربـنـده مـبـر لـعـل بـدخـشـانـی
گـر کـه هـمـصـحـبــت تــو دیـو نـبــودسـتـیز کـه آمـوخـتـی ایـن شـیوه شـیـطـانـی
صــفــتــی جــوی کــه گــویـنــد نـکــوکــاریسـخـنـی گـوی کـه گـوینـد سـخـنـدانی
بــگـذر از بــحــر و ز فـرعـون هـوی مـنـدیـشدهـر دریا و تـو چـون مـوسـی عـمـرانـی
اژدهــای طـــمـــع و گـــرگ طـــبـــیــعـــت راگـر بـتـرسـی، نـتـوانـی کـه بـتـرسـانـی
بـفـکـن این لـاشـه خـونـین، تـو نـه نـاهـاریبـرکن این جـامه چـرکین، تـو نه عـریانی
گــر تــوانـی، بــه دلــی تــوش و تــوانـی دهکــه مــبــادا رســد آنـروز کــه نــتــوانـی
خـون دل چـند خـوری در دل سـنگ، ای لعلمـشــتــریـهـاســت بــرای گـهـر کــانـی
گـر چـه یـونـان وطـن بـس حـکـمـا بـودسـتنـیسـت آگـاه ز حـکـمـت هـمـه یونـانـی
کـلبـه ای را که نه فـرشـی و نه کـالائیسـتبــر درش مـی نـبــود حــاجــت دربــانـی
زنــده بـــا گــفــتــن پــنــدم نــتــوانــی کــردکه تـو خـود نیز چـو من کشتـه عصیانی
کـــیـــنـــه مـــی ورزی و در دائره صـــدقـــیرهــزنــی مــیـکــنــی و در ره ایـمــانــی
تـا کـی این خـام فـریـبـی، تـو نـه یـاجـوجـیچـنـد بـلـعـیـدن مـردم، تـو نـه ثـعـبـانـی
مـقـصـد عـافـیـت از گـمـشــدگـان پــرســیرو که بـر گمشدگان خـویش تـو بـرهانی
گـوسـفـنـدان تــو ایـمـن ز تـو چـون بــاشـنـدکـه شـبـانـگـاه تـو در مـکـمـن گـرگـانـی
گـــــاه از رنـــــگـــــرزان خـــــم تـــــزویــــریگـاه بــر پـشـت خـر وسـوسـه پــالـانـی
تشنه خون خورد و تو خودبـین بـه لب جوئیگـرسـنه مـرد و تـو گـمـره بـسـر خـوانی
دود آهــســت بــنــائی کــه تــو مــیـســازیچـاه راهسـت کـتـابـی که تـو میخـوانی
دیـده بـگـشـای، نـه اینـسـت جـهـان بـینـیکفر بس کن، نه چنین است مسلمانی
چــو نــهــالــیـســت روان و تــو کــشــاورزیچـو جـهانیسـت وجـود و تـو جـهانـبـانی
تــو چــراغــی، ز چــه رو هـمـنـفــس بــادیتـو امـیـدی، ز چـه هـمـخـانـه حـرمـانـی
تــو دریـن بــزم، چــو افــروخــتــه قــنـدیـلـیتــو دریـن قـصـر، چــو آراســتــه ایـوانـی
تــو ز خــود رفــتــه و وادی شــده پـــر آفــتتـو بـخـواب اندر و کشتـی شده طوفانی
تــو رســیــدن نــتــوانــی بـــســبــکــبـــارانکــه بــرفــتــار نـه مــانــنــده ایـشــانـی
فــکــر فــردا نــتـــوانــی کــه کــنــی دیــگــرمـگــر امــروز کــه در کــشــور امـکــانـی
عـاقـبـت کـشـتـه شـمـشـیـر مـه و سـالـیآخــــر کــــار شــــکـــار دی و آبــــانـــی
هــوشــیــاری و شــب و روز بـــمــیــخــانــههمـدم درد کـشـان همـسـر مـسـتـانی
هـمــچــو بــرزیـگــر آفــت زده مـحــصــولــیهمچـو رزم آور و غـارت شـده خـفـتـانی
مــار در لــانــه، ولــی مــور بـــافـــســـونــیگــرد در خــانـه، ولــی گــرد بــمـیـدانـی
دل بــیـچــاره و مـســکــیـن مـخــراش امـروزرســد آنـروز کـه بــی نـاخــن و دنـدانـی
داسـتـانـت کـنـد این چـرخ کـهـن، هـر چـنـدنـامـجـویـنـده تــر از رسـتــم دسـتــانـی
روز بـــر مــســـنــد پـــاکـــیــزه انــصـــافـــیشـــام در خــــلـــوت آلـــوده دیـــوانـــی
دســت مـســکــیـن نـگـرفــتــی و تــوانـائیمـیـوه ای گـرد نـکـردی و بـه بـسـتـانـی
ظاهرست این که بد افتی چو شوی بدخواهروشنست این که بـرنجی چو بـرنجـانی
دیـــو بــــســـیـــار بـــود در ره دل، پـــرویـــنکـوش تــا سـر ز ره راسـت نـپــیـچـانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.