ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 10:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــسـوز انـدریـن تــیـه، ای دل نـهـانـیمـخـواه از درخـت جـهـان سـایـبــانـی
سـبــکـدانـه در مـزرع خـود بـیـفـشـانگـر ایـن بــرزگـر مـیـکـنـد ســرگـرانـی
چــو کـار آگـهـان کـار بــایـســت کـردنچـه رسـم و رهی بـهـتـر از کـاردانـی
زمـانـه بــه گـنـج تــو تــا چــشــم داردنــیــامــوزدت شــیــوه پــاســبـــانــی
سـیـاه و سـفـیـدنـد اوراق هـســتــییـکــی انـده و آن یـکــی شــادمـانـی
هـمــه صــیـد صــیـاد چــرخــیـم روزیبــرای کــه ایـن دام مـیـگـســتــرانـی
نـدوزد قـبــای تــو ایـن ســفــلـه درزیبــگـردانـدت ســر بــه چــیـره زبــانـی
چــو شــاگـردی مـکــتــب دیـو کــردیبـبــایـسـت لـوح و کـتـابـش بـخـوانـی
هـمــه دیـدنــیـهــا و دانــســتــنــیـهــابــبــیـن و بــدان تـا کـه روزی بــدانـی
چـــرا تـــوبـــه گــرگ را مــیــپـــذیــریچــرا تــحــفــه دیـو را مــیـســتــانــی
چـو نـیـروی بــازوت هـسـت، ای تـوانـابــدرمـانـدگـان رحــم کــن تــا تــوانـی
درین نیلگون نامه، ثـبـت اسـت بـا همحـــســـاب تـــوانـــائی و نــاتـــوانــی
جـــوانـــا، بـــروز جـــوانـــی ز پـــیــریبــیـنـدیـش، کــز پــیـر نــایـد جــوانـی
روانـــی کـــه ایـــزد تـــرا رایــگـــان دادبــگــیــرد یـکــی روز هــم رایـگــانــی
چــو کــار تــو ز امــروز مــانــد بـــفــرداچـه کـاری کـنی چـون بـفـردا نـمـانی
غرض کشتـن ماست، ورنه شب و روزبــخــیـره نـکــردنــد بــا هـم تــبــانـی
بــدزدد ز تــو بـــاز دهــر ایــن کــبــوتــرگــرش پــر بــبــنـدی و گـر بــرپــرانـی
بـود خـوابـهـای تـو بـیـگـاه و سـنـگـینبــود حــمـلـه هـای قـضــا نـاگـهـانـی
زیـان را تـو بــرداشـتـی، سـود را چـرخشـگفـتـی اسـت این گونه بـازارگانی
تـو خـود مـیروی از پـی نـفـس گـمـراهبـدین ورطه خود را تـو خود میکشانی
نـــــدارد ز کـــــس رهـــــزن آز پــــــرواز بـــام افــتـــد، گــرش از در بـــرانــی
چـه میدزدی از فـرصـت کار و کوشـشتــو خــود نـیـز کــالــای دزد جــهـانـی
تـــرازوی کــار تــو شــد چــرخ اخــضــرز کــردارهـا گـه ســبــک، گـه گـرانـی
بــتــدبــیـر، مــار هــوی را فــســونــیبــه تــمـیـیـز، تــیـغ خـرد را فـسـانـی
بـسـی عـیـبـهـای تـو پـوشـیـده مـانـداگـــر پــــرده جـــهـــل را بــــردرانـــی
ز گــرداب نــفــس ارتــوانــی رهــیــدنز گــردابـــهــا خــویــش را وارهــانــی
هــمــی گــرگ ایـام بــر تــو بــخــنــددکـه چـون بـره، این گـرگ مـیپـرورانـی
مـیان تـو و نیسـتـی جـز دمی نیسـتبـسیجی کن اکنون که خود در میانی
ز روز نـخـسـتـیـن هـمـین بـود گـیـتـیتـو نیز از نخـست آنچـه بـودی همانی
به سرچشمه جان، شکسته سبوئیبــه مـیـخـانـه تـن، ز دردی کـشـانـی
بــدوک وجــود آنـچــنـان کــار مــیـکــنکـه سـر رشـتـه عـقـل را نگـسـلـانی
دفـینه اسـت عـقل و تـو گنجـور عـاقلسـفینه اسـت عمر و تـواش بـادبـانی
بـصـد چـشـم می بـیندت چـرخ گـردانمـپـنـدار کـاز چـشـم گـیـتـی نـهـانـی
درین دائره هـر چـه هـسـتـی پـدیـدیدرین آینـه هـر کـه هـسـتـی عـیـانـی
تــو چــون ذره ایـن بــاد را در کـمـنـدیتـو چـو صـعـوه ایـن مـار را در دهـانـی
شـنیدی چـو انـدرز مـن، از تـو خـواهمکـه بـشـنـیـده خـویش را بـشـنـوانـی
تـــرا ســـفـــره آمـــاده و دیــو نــاهــاربـر این سـفـره بـنگـر کـرا مـینـشـانی
از آن روز بـــرنــان گــرمــی رســیــدیکـه گـر نـاشـتـائیسـت نانش رسـانی
زمـانـه بــســی بــیـشـتــر از تــو دانـدچه خوش میکنی دل که بسیار دانی
کـشـد کـام و ناکـام، چـرخـت بـمـیدانکـشـد گـر جـبــانـی و گـر پــهـلـوانـی
کــمــان ســپـــهــرت بـــیــنــدازد آخــرتــو مـانـنـد تــیـری کـه انـدر کــمـانـی
مه و سـال چـون کاروانیسـت خـامشتــو یـکــچــنـد هـمـراه ایـن کــاروانـی
حــکــایـت کــنـد رشــتــه کــارگــاهـتاگــر دیـبــه، گـر بــوریـا، گـر کــتــانـی
هـنــرهــا گــهـرهــای پــاک وجــودنــدتــو یـکــروز بــحــری و یـکــروز کــانـی
نـکـو خـانـه ای سـاخـتـی ای کـبــوتـرنــدیـدی کــه بــا بــاز هـم آشــیـانـی
بـما جـهل زان کـرد دسـتـان کـه هرگزنـکـردیـم بــا عــقـل هـمـداســتــانـی
بــرآنــســت دیـو هــوی تــا بــســوزیتــو نــیـز از ســیـه روزگــاری بــرآنــی
در این بـاغ دلکش که گیتیش نامستقــضــا و قــدر مــیـکــنـد بــاغــبــانـی
بـگـلـزار، گـل یک نـفـس بـود مـهـمـانفــلــک زود رنــجــیــد از مــیــزبــانــی
بــیـا تــا خــرامـیـم سـوی گـلـسـتــانبـــنـــظـــاره دولـــت بـــوســـتـــانــی
ســــحــــر ابــــر آذاری آمــــد ز دریــــابــطـرف چـمـن کـرد گـوهـر فـشـانـی
زمــیــن از صــفــای ریــاحــیــن الــوانزنـد طـعـنـه بــر نـقـش ارژنـگ مـانـی
نـهـاده بــســر نـرگـس از زر کــلـاهـیبـــبــر کــرده پــیــراهــن پــرنــیــانــی
ازیـن کـوچــکـه کـوچ بــایـســت کـردنکـه کـردسـت بــر روی پـل زنـدگـانـی
قـفـس بـشـکـن ای روح، پـرواز مـیکـنچــرا پــایـبــنــد انــدریـن خــاکــدانـی
هـمـائی تـو و سـدره ات آشـیـانـسـتمـکـن خـیره بـر کـرکـسـان میهمـانی
دلــیــران گــرفــتـــنــد اقــطــار عــالــمبــشـمـشـیـر هـنـدی و تـیـغ یـمـانـی
از آن نـــامــــداران و گــــردنـــفــــرازاننشـانی نمـاندسـت جـز بـی نشـانی
بـبـین تـا چـه کـردسـت گـردون گـردانبـه جـمـشـید و طـهمورث بـاسـتـانی
گـشـوده دهان طـاق کـسـری و گـویدچـه شـد تـاج و تـخـت انـوشـیـروانـی
چـنـین اسـت رسـم و ره دهـر، پـروینبــدیـنـگـونـه شـد گـردش آســمـانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.