ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»آتش دل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـه لاله نرگـس مخـمور گـفـت وقـت سـحـرکـه هر کـه در صـف بـاغ اسـت صـاحـب هنریسـت
بــنــفــشــه مــژده نــوروز مــیـدهــد مــا راشــکــوفــه را ز خــزان وز مـهـرگــان خــبــریـســت
بـجز رخ تو که زیب و فرش ز خون دل استبـهر رخـی کـه درین مـنظـر اسـت زیب و فـریسـت
جــواب داد کــه مــن نـیـز صــاحــب هـنــرمدریـن صـحـیـفـه ز مـن نـیـز نـقـشـی و اثــریـسـت
مــیـان آتــشــم و هـیـچــگــاه نـمـیـســوزمهـمـان بــر ســرم از جــور آســمـان شــرریـســت
عـلـامت خـطـر اسـت این قـبـای خـون آلودهر آنـکـه در ره هسـتـی اسـت در ره خـطـریسـت
بــریـخـت خـون مـن و نـوبــت تـو نـیـز رسـدبــدسـت رهـزن گـیـتــی هـمـاره نـیـشـتــریـسـت
خـوش اسـت اگر گل امروز خـوش بـود فرداولـی مـیـان ز شـب تــا سـحــر گـهـان اگـریـســت
از آن، زمـانـه بــمـا ایـسـتــادگـی آمـوخــتکـه تــا ز پــای نـیـفـتـیـم، تــا کـه پــا و سـریـسـت
یکـی نظـر بـه گـل افـکـنـد و دیگـری بـگـیاهز خـوب و ز شـب چـه منظـور، هر که را نظـریسـت
نه هر نسـیم کـه اینجـاسـت بـر تـو میگذردصـبـا صـبـاسـت، بـهر سـبـزه و گلشـن گـذریسـت
میان لاله و نرگس چه فرق، هر دو خوشندکه گل بطرف چمن هر چه هست عشوه گریست
تـو غـرق سـیم و زر و من ز خـون دل رنگینبـفقر خـلق چـه خـندی، تـو را که سیم و زریسـت
ز آب چـشـمه و بـاران نمی شـود خـاموشکـه آتـشـی کـه در اینـجـاسـت آتـش جـگـریـسـت
هـنـر نـمــای نــبــودم بــدیـن هـنـرمــنــدیســخــن حــدیــث دگــر، کــار قــصــه دگــریـســت
گـل از بـسـاط چـمن تـنگـدل نخـواهد رفـتبـدان دلـیـل کـه مـهـمـان شـامـی و سـحـریـسـت
تــو روی سـخـت قـضـا و قـدر نـدیـدسـتــیهـنــوز آنــچــه تــو را مــیـنــمــایـد آســتــریـســت
از آن، دراز نـکــردم ســخــن دریـن مـعــنـیکــه کــار زنـدگــی لــالــه کــار مـخــتــصــریـســت
خـوش آنکـه نـام نکـوئی بـیادگـار گـذاشـتکـه عـمـر بــی ثـمـر نـیـک، عـمـر بـی ثـمـریـسـت
کـسـیکـه در طـلـب نـام نـیک رنـج کـشـیـداگـر چـه نـام و نـشـانـیش نـیـسـت، نـامـوریـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.