ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»آرزوی پرواز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
کـبــوتــر بــچــه ای بــا شــوق پــروازبـــجــرأت کــرد روزی بـــال و پــر بـــاز
پـریـد از شـاخـکـی بــر شـاخـسـاریگـذشـت از بــامـکـی بــر جـو کـنـاری
نـمـودش بــسـکـه دور آن راه نـزدیـکشدش گیتی بـه پـیش چشم تـاریک
ز وحشت سست شد بـر جـای ناگاهز رنــج خــســتــگــی درمــانـد در راه
گـه از انـدیشـه بـر هر سـو نظـر کـردگـه از تـشـویـش سـر در زیـر پـر کـرد
نه فـکـرش بـا قـضـا دمسـاز گـشـتـننـه اش نـیـروی زان ره بــازگــشــتــن
نه گفتـی کان حوادث را چـه نامستنـه راه لـانـه دانـســتــی کـدامـسـت
نـه چـون هر شـب حـدیث آب و دانینه از خـواب خـوشـی نـام و نـشـانی
فـتــاد از پــای و کـرد از عـجــز فـریـادز شـــــاخـــــی مــــادرش آواز در داد
کزینسـان اسـت رسـم خـودپـسندیچـنـیـن افـتـنـد مـسـتــان از بــلـنـدی
بـــدن خــردی نــیــایــد از تـــو کــاریبــه پــشــت عــقـل بــایـد بــردبــاری
تــرا پــرواز بـــس زودســت و دشــوارز نـو کـاران کـه خـواهـد کـار بــسـیـار
بــیـامـوزنـدت ایـن جـرأت مـه و سـالهـمـت نـیـرو فـزایـنـد، هـم پـر و بــال
هنوزت دل ضعیف و جـثـه خـرد استهـنـوز از چـرخ، بـیم دسـتـبـرد اسـت
هـنـوزت نـیـســت پــای بــرزن و بــامهـنـوزت نـوبــت خــواب اســت و آرام
هـنـوزت انـده بـنـد و قـفـس نـیـسـتبـجـز بـازیچه، طفلان را هوس نیست
نـگـردد پـخـتـه کـس بـا فـکـر خـامـینـپــویـد راه هـســتــی را بــه گـامـی
تــرا تــوش هـنـر مـیـبــایـد انـدوخــتحــدیـث زنـدگــی مـیـبــایـد آمـوخــت
بــبــایـد هـر دو پــا مــحــکــم نـهـادناز آن پـس، فـکـر بــر پــای ایـسـتـادن
پـریدن بـی پـر تـدبـیر، مستـی استجهان را گه بلندی، گاه پستی است
بــه پــسـتـی در، دچـار گـیـر و داریـمبـبـالـا، چـنـگ شـاهـیـن را شـکـاریـم
من اینجا چون نگهبانم و تو چون گنجتـــرا آســـودگـــی بـــایــد، مــرا رنــج
تـو هـم روزی روی زین خـانـه بـیـرونبــبــیـنــی ســحــربــازیـهـای گــردون
از ایـن آرامــگــه وقــتــی کــنــی یـادکـه آبــش بــرده خــاک و بــاد بــنـیـاد
نـه ای تــا زاشــیـان امــن دلــتــنــگنـه از چـوبـت گـزنـد آید، نه از سـنـگ
مــرا در دامــهـا بــســیـار بــســتــنـدز بــالـم کـودکـان پــرهـا شـکـسـتـنـد
گــه از دیـوار ســنــگ آمــد گــه از درگهم سرپـنجـه خـونین شد گهی سر
نگشت آسـایشم یک لحـظه دمسـازگـهـی از گـربـه تـرسـیـدم، گـه از بـاز
هـجــوم فــتــنــه هــای آســمــانــیمــرا آمــوخـــت عـــلــم زنــدگـــانــی
نـگـردد شـاخــک بــی بــن بــرومـنـدز تـو سـعـی و عـمـل بـاید، ز من پـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.