ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»آرزوی مادر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
جــهـانـدیـده کـشــاورزی بــدشـتــیبـعـمری داشـتـی زرعـی و کـشـتـی
بــوقـت غــلـه، خــرمـن تــوده کـردیدل از تـــیــمــار کــار آســـوده کــردی
سـتـمـها میکـشـید از بـاد و از خـاککـه تـا از کـاه مـیشـد گـنـدمـش پـاک
جــفــا از آب و گـل مـیـدیـد بــســیـارکـه تـا یـک روز مـی انـبــاشـت انـبـار
سـخـنها داشت بـا هر خـاک و بـادیبـــهــنــگــام شـــیــاری و حـــصــاری
سـحـرگاهی هوا شد سـرد زانسـانکـه از سـرمـا بــخــود لـرزیـد دهـقـان
پـــدیــد آورد خـــاشــاکــی و خـــاریشکسـت از تـاک پـیری شاخـسـاری
نـهـاد آن هـیـمـه را نـزدیـک خــرمــنفـــروزیــنــه زد، آتـــش کــرد روشـــن
چـو آتـش دود کرد و شـعـله سـر دادبــــــنـــــاگـــــه طــــــائری آواز در داد
که ای برداشته سود از یکی شصتدرین خـرمن مرا هم حـاصلی هسـت
نـشــایـد کآتــش ایـنـجــا بــرفــروزیمــبـــادا خـــانــمــانــی را بـــســوزی
بــســوزد گـر کـســی ایـن آشـیـانـراچـنـان دانـم کـه مـیـسـوزد جــهـان را
اگــر بـــرقــی بــمــا زیــن آذر افــتــدحـسـاب مـا بــرون زیـن دفـتــر افـتــد
بـسی جستم بـشوق از حلقه و بندکه خواهم داشت روزی مرغکی چند
هنوز آن سـاعـت فرخـنده دور اسـتهنوز این لانه بـی بـانگ سرور اسـت
تـــرا زیــن شـــاخ آنــکـــو داد بـــاریمــرا آمــوخـــت شـــوق انــتـــظــاری
بـهر گامی کـه پـوئی کـامجـوئیسـتنــهـفــتــه، هـر دلــی را آرزوئیـســت
تــوانــی بـــخــش، جــان نــاتــوان راکــه بــیـم نـاتــوانـیـهـاســت جــان راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.