ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»آشیان ویران

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
از ســـاحـــت پـــاک آشـــیـــانـــیمـرغــی بــپــریـد ســوی گـلـزار
در فـــکــرت تـــوشـــی و تـــوانــیافتـاد بـسـی و جـسـت بـسـیار
رفـت از چـمـنـی بــه بــوسـتــانـیبـر هر گـل و مـیوه سـود مـنقـار
تــا خــفـت ز خــسـتــگـی زمـانـییـغــمـاگــر دهـر گـشــت بــیـدار
تـــیــری بـــجــهــیــد از کــمــانــیچــون بـــرق جــهــان ز ابـــر آذار
گــردیــد نــژنــد خـــاطـــری شـــاد
چـون بــال و پــرش تـپــیـد در خـوناز یــاد بـــرون شــدش پـــریــدن
افــــتـــــاد ز گــــیــــرودار گــــردوننــومــیــد ز آشــیــان رســـیــدن
از پــر ســر خــویـش کــرد بــیــروننــالــیــد ز درد ســر کــشــیــدن
دانست که نیست دشت و هامونشــایــســـتـــه فــارغ آرمــیــدن
شــد چــهــره زنــدگــی دگــرگــوندر دیــدن نــمــانــد تـــاب دیــدن
مــانــا کــه دل از تــپــیــدن افــتــاد
مــجـــروح ز رنــج زنــدگــی رســتاز قـلـب بـریـده گـشـت شـریـان
آن بــال و پـر لـطـیـف بــشـکـسـتوان سـینه خـرد خـسـت پـیکـان
صـیـاد سـیه دل از کـمـین جـسـتتـا صـید ضـعـیف گشـت بـیجـان
در پـهـلـوی آن فـتـاده بــنـشـسـتآلـــوده بــــخـــون مـــرغ دامـــان
بــنـهـاد بــه پــشـتــواره و بــســتآمـد سـوی خـانـه شـامـگـاهـان
وان صــیـد بــدســت کــودکــان داد
چـون صـبـح دمـید، مـرغـکـی خـردافـــتـــاد ز آشـــیـــانـــه در جـــر
چـون دانـه نـیافـت، خـون دل خـوردتــقـدیـر، پــرش بــکـنـد یـکـسـر
شــاهــیــن حــوادثــش فــرو بـــردنــشــنـیـد حــدیـث مــهـر مــادر
دور فــلــکــش بــهــیـچ نــشــمــردنفـکـند کـسـیش سـایه بـر سـر
نــادیـده ســپــهــر زنــدگــی، مــردپــرواز نـکـرده، ســوخــتــش پــر
رفــت آن هــوس و امــیــد بــر بــاد
آمـد شــب و تــیـره گــشــت لـانـهوان رفـتــه نـیـامـد از سـفـر بــاز
کــوشـــیــد فــســـونــگــر زمــانــهکـاز پـرده بــرون نـیـفـتـد ایـن راز
طـــفـــلــان بـــخـــیــال آب و دانــهخـفـتـنـد و نـخـاسـت دیـگـر آواز
از بــــامـــک آن بـــلـــنـــد خـــانـــهکــس روز عــمــل نــکــرد پــرواز
یــکـــبـــاره بـــرفـــت از مـــیـــانـــهآن شادی و شوق و نعمت و ناز
زان گـمـشــدگـان نـکــرد کـس یـاد
آن مــســکــن خــرد پـــاک ایــمــنخــالـی و خــراب مـانـد فـرجــام
افــتـــاد گــلــش ز ســقــف و روزنخـار و خـسـکش بـریخـت از بـام
آرامــگــهــی نــه بـــهــر خــفــتـــنبــامــی نــه بــرای ســیـر و آرام
بـــر بـــاد شــد آن بــنــای روشــننــابــود شــد آن نـشــانـه و نـام
از گــــردش روزگـــــار تـــــوســـــنوز بــدسـری ســپــهـر و اجــرام
دیــگــر نــشــد آن خــرابـــی آبـــاد
شـد سـاقـی چـرخ پــیـر خـرسـنـدپــردیـد ز خـون چــو سـاغـری را
دســتــی ســر راه دامـی افــکـنـدپـیچـانید بـه رشتـه ای سـری را
جــمــعــیــت ایــمــنــی پـــراکــنــدشـــیـــرازه دریـــد دفـــتــــری را
بــا تـیـشـه ظـلـم ریـشـه ای کـنـدبــر بــسـت ز فـتــنـه ای دری را
خـون ریـخـت بـکـام کـودکـی چـنـدبـــرچـــیــد بـــســـاط مــادری را
فــرزنــد مــگــر نــداشــت صــیــاد؟پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.