ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»امید و نومیدی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــه نـومـیـدی، ســحــرگـه گــفــت امـیـدکه کس ناسازگاری چـون تـو نشنید
بـهـر سـو دسـت شـوقـی بـود بــسـتـیبـهر جـا خـاطری دیدی شـکسـتـی
کــشــیــدی بـــر در هــر دل ســپــاهــیز سـوزی، ناله ای، اشـکـی و آهی
زبـونـی هـر چـه هـسـت و بـود از تـسـتبــسـاط دیـده اشـک آلـود از تـسـت
بــس اسـت ایـن کـار بــی تـدبــیـر کـردنجــوانـان را بــحــســرت پــیـر کـردن
بـــدیــن تـــلــخــی نــدیــدم زنــدگــانــیبــدیـن بــی مــایـگــی بــازارگــانـی
نـــهـــی بــــر پـــای هـــر آزاده بـــنـــدیرســانــی هـر وجــودی را گــزنــدی
بـــانــدوهــی بـــســـوزی خـــرمــنــی راکـشـی از دسـت مـهری دامـنـی را
غــبــارت چــشــم را تــاریـکــی آمـوخــتشـرارت ریشـه اندیشـه را سـوخـت
دو صـــــد راه هــــوس را چـــــاه کــــردیهــــــــــزاران آرزو را آه کـــــــــــردی
ز امـواج تــو ایـمـن، ســاحــلـی نـیـسـتز تـاراج تـو فـارغ، حـاصـلـی نـیسـت
مـرا در هـر دلـی، خـوش جـایگـاهـیسـتبــسـوی هـر ره تــاریـک راهـیـسـت
دهــــم آزردگـــــانـــــرا مـــــومـــــیــــائیشــوم در تــیــرگــیـهــا روشــنــائی
دلــــی را شــــاد دارم بــــا پــــیـــامــــینـشــانـم پــرتــوی را بــا ظــلــامـی
عـــروس وقـــت را آرایـــش از مـــاســـتبـنای عـشـق را پـیدایش از ماسـت
غـــمـــی را ره بـــبـــنـــدم بـــا ســـروریســلــیـمــانــی پــدیـد آرم ز مــوری
بــهـر آتــش، گــلــســتــانـی فــرســتــمبـهر سر گشتـه، سـامانی فرسـتـم
خوش آن رمزی که عشقی را نوید استخوش آن دل کاندران نور امید است
بــگـفــت ایـدوســت، گـردشــهـای دورانشـمـا را هم کـند چـون ما پـریشـان
مــرا بـــا روشـــنــائی نــیــســـت کــاریکــه مـانـدم در ســیـاهـی روزگـاری
نــه یــکــســانــنــد نــومــیــدی و امــیــدجهان بگریست بـر من، بـر تو خندید
در آن مـــدت کــــه مـــن امـــیـــد بــــودمبــکـردار تــو خــود را مـی ســتــودم
مــرا هــم بـــود شــادیــهــا، هــوســـهــاچـمـنـهـا، مـرغـها، گـلـها، قـفـسـها
مـــرا دلـــســـردی ایـــام بــــگـــداخــــتهمان ناسـازگاری، کار من سـاخـت
چـــراغ شــب ز بـــاد صــبـــحـــگــه مــردگـل دوشـینه یکـشـب ماند و پـژمرد
ســیـاهـیـهـای مـحــنـت جــلــوه ام بــرددرشتـی دیدم و گشتـم چـنین خرد
شــبـــانــگــه در دلــی تـــنــگ آرمــیــدمشدم اشکی و از چـشمی چـکیدم
نــدیــدم نــالــه ای بـــودم ســـحـــرگـــاهشـکـنجـی دیدم و گشـتـم یکـی آه
تـو بــنـشـیـن در دلـی کـاز غـم بـود پـاکخـوشـنـد آری مـرا دلـهای غـمـنـاک
چــو گـوی از دســت مـا بــردنـد فــرجــامچـه فرق ار اسب تـوسن بـود یا رام
گـذشـت امـیـد و چـون بـرقـی درخـشـیدهـمـاره کـی درخـشـیـد بـرق امـیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.