ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ای گربه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ای گـربـه، تـرا چـه شـد کـه ناگـاهرفــتـــی و نــیــامــدی دگــر بـــار
بـس روز گـذشـت و هفـتـه و مـاهمعلوم نشد که چون شد این کار
جـای تــو شـبــانـگـه و سـحـرگـاهدر دامـن مـن تـهـیـسـت بـسـیـار
در راه تـــو کــنــد آســمــان چـــاهکـــار تـــو زمــانــه کـــرد دشـــوار
پــیـدا نـه بــخـانـه ای نـه بــر بــام
ای گـــمـــشـــده عـــزیــز، دانــیکــز یـاد نـمــیـشــوی فــرامــوش
بــرد آنــکــه تــرا بــمــیـهـمــانــیدسـتـیت کشـید بـر سـر و گوش
بــنــواخــت تــو را بــمــهــربــانــیبــنـشـانـد تـو را دمـی در آغـوش
مـیـگـویـمـت این سـخـن نـهـانـیدر خـــانـــه مـــا ز آفـــت مـــوش
نه پـخـتـه بـجـای مـانـد و نه خـام
آن پـــنــجــه تـــیــز در شــب تـــارکـردسـت گـهـی شـکـار مـاهـی
گشـتـه اسـت بـحـیله ای گرفـتـاردر چـنـگ تـو مـرغ صـبـحـگـاهـی
افــتـــد گــذرت بـــســـوی انــبـــاربـانـو دهـدت هـر آنـچـه خـواهـی
در دیـگ طــمـع، ســرت دگــر بــارآلـــود بـــروغـــن و ســـیـــاهـــی
چــونــی بـــه زمــان خــواب و آرام
آنـروز تــو داشــتــی ســه فــرزنـداز خــنـده صـبــحــگـاه خــوشـتــر
خــفــتــنــد نـژنــد روزکــی چــنــددر دامــن گـــربـــه هــای دیــگــر
فــرزنــد ز مــادرســت خــرســنــدبــیـگــانــه کــجــا و مــهــر مــادر
چـون عهد شـد و شکسـت پـیوندگــشــتــنـد بــســان دوک لـاغــر
مــردنـد و بــرون شــدنـد زیـن دام
از بــــازی خــــویــــش یــــاد داریبـر بـام، شـبـی کـه بـود مـهتـاب
گـشـتـی چـو ز دسـت من فـراریافــتـــاد و شــکــســت کــوزه آب
ژولــیــد، چــو آب گــشــت جــاریآن موی بـه از سـمور و سـنجـاب
زان آشــتـــی و ســتــیــزه کــاریماندی تو ز شبـروی، من از خواب
بـا آن هـمـه تـوسـنـی شـدی رام
آنـجـا کـه طـبـیـب شـد بـدانـدیشافـــزوده شـــود بـــه دردمــنــدی
این مـار هـمـیـشـه مـیـزنـد نـیشزنـهـار بــه زخــم کـس نـخــنـدی
هشدار، بسیست در پس و پیشبــیـغـولـه و پــسـتـی و بــلـنـدی
بـا حـمـلـه قـضـا نـرانی از خـویشبــا حــیـلــه ره فــلــک نــبــنــدی
یـغــمــا گــر زنـدگــی اســت ایـامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.