ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ای مرغک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ای مــرغــک خــرد، ز اشــیـانـهپـــرواز کـــن و پـــریــدن آمـــوز
تـــا کــی حــرکــات کــودکــانــهدر بـاغ و چـمـن چـمـیدن آمـوز
رام تـــو نــمــی شــود زمــانــهرام از چـه شـدی، رمیدن آموز
مـنـدیش کـه دام هـسـت یا نـهبـر مـردم چـشـم، دیـدن آمـوز
شـــو روز بـــفـــکـــر آب و دانــههـنـگـام شــب، آرمـیـدن آمـوز
از لـانـه بــرون مـخـسـب زنـهـار
ایـن لــانــه ایـمــنــی کــه داریدانی که چسان شدست آباد
کـــردنـــد هـــزار اســــتــــواریتـا گـشـت چـنین بـلـنـد بـنیاد
دادنــــد بــــاوســــتــــادکــــاریدوریـش ز دســتــبــرد صــیــاد
تـا عـمر تـو بـا خـوشـی گـذاریوز عـهد گذشـتـگـان کـنی یاد
یــک روز، تــو هــم پـــدیــد آریآســـایــش کـــودکـــان نـــوزاد
گـه دایه شـوی، گهی پـرسـتـار
این خانه پـاک، پیش از این بـودآرامــگــه دو مــرغ خــرســنــد
کــرده بــه گـل آشــیـانـه انـدودیکدل شـده از دو عهد و پـیوند
یکرنگ چـه در زیان چـه در سودهـم رنـجــبــر و هـم آرزومــنـد
از گــردش روزگــار خـــشـــنــودآورده پــدیـد بــیـضـه ای چـنـد
آن یــک، پــدر هــزار مــقــصــودوین مـادر بـس نهفـتـه فـرزنـد
بـس رنج کـشـید و خـورد تـیمار
گــاهـی نــگــران بــبــام و روزنبـنـشـسـت بـرای پـاسـبـانـی
روزی بــپــریـد ســوی گـلـشـندر فــکــرت قــوت زنــدگــانــی
خـاشاک بـسـی ز کوی و بـرزنآورد بــــرای ســـایـــبــــانـــی
یک چـند بـه لـانه کـرد مسـکـنآمـوخـت حــدیـث مـهـربــانـی
آنـقــدر پــرش بــریـخــت از تــنآنـقـدر نـمـود جــانـفــشــانـی
تــا راز نــهـفــتــه شــد پــدیـدار
آن بـیضه بـهم شکسـت و مادردر دامـــن مـــهــر پـــرورانــدت
چـون دید تـرا ضـعـیف و بـی پـرزیـر پـر خـویـشـتـن نـشـانـدت
بس رفت کوه و دشت و کهسرتـا دانـه و مـیـوه ای رسـانـدت
چون گشت هوای دهر خوشتـربــر بــامـک آشـیـانـه خـوانـدت
بـــســیــار پــریــد تــا کــه آخــراز شاخته بـشاخه ای پـراندت
آموخـت بـسـیت رسـم و رفـتـار
داد آگـهـیسـت چـنـانـکـه دانـیاز زحـمت حـبـس و فـتـنه دام
آمـوخـت هـمـی کـه تــا تـوانـیبــیـگــاه مـپــر بــبــرزن و بــام
هــنــگـــام بـــهــار زنــدگــانــیسرمسـت بـراغ و بـاغ مخـرام
کـوشـید بـسـی کـه در نـمـانیروز عـــــمـــــل و زمـــــان آرام
بــرد ایـنـهـمــه رنــج رایـگــانـیچون تـجربـه یافتـی سرانجـام
رفـت و بـتـو واگذاشـت این کـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.