ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»باد بروت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
عــالــمــی طــعــنــه زد بــه نــادانـیکـه بـهـر مـوی مـن دو صـد هـنـر اسـت
چـون تــوئی را بــه نـیـم جــو نـخـرنـدمـــرد نـــادان ز چـــارپـــا بـــتـــر اســـت
نـه تـن ایـن، بــر دل تـو بــار بـلـاسـتنـه سـر ایـن، بـر تـن تـو درد سـر اسـت
بـــر شــاخ هــنــر چـــگــونــه خــوریتـو که کارت همیشه خـواب و خور است
نــشــود هــیــچــگــاه پــیــرو جــهــلهـر کـه در راه عـلـم، رهـســپــر اســت
نــســـزد زنــدگــی و بـــی خـــبـــریمرده اسـت آنکه چـون تـو بـیخـبـر است
ره آزادگــــان، دگــــر راهـــی اســــتمـــردمــی را اشـــارتـــی دگـــر اســـت
راحـــت آنــرا رســـد کـــه رنـــج بـــردخــرمــن آنــرا بــود کــه بـــرزگــر اســت
هــنــر و فــضــل در ســپـــهــر وجــودعـالـم افـروز چــون خــور و قـمـر اســت
گــر تــو هـفــتــاد قــرن عــمـر کــنـیهـسـتـیت هیچ و فـرصـتـت هـدر اسـت
سـر مـا را بــسـر بـسـی سـوداسـتره مــــا را هــــزار رهــــگـــــذر اســـــت
نـه شـمـا را از دهـر مـنـظـوری اسـتنه کـسـی را سـوی شـمـا نـظـر اسـت
هــمــه خــلــق، دوســتـــان مــنــنــدمـگـســانـنـد هـر کــجــا شــکــر اســت
هــمــچــو مــرغ هـوا ســبــک بــپــرمکـه مـرا عـلـم، هـمـچـو بـال و پـر اسـت
وقــت تــدبــیـر، دانــشــم یــار اســتروز مـیـدان، فـضــیـلـتــم ســپــر اســت
بــاغ حــکـمـت، خــزان نـخـواهـد دیـدهـر زمـان جــلـوه ایـش تــازه تــر اســت
هـمـتــراز وی گـنـج عـرفـان نـیـســتهـر چـه در کـان دهـر، سـیم و زر اسـت
عــقــل، مـرغ اســت و فــکــر دانـه اوجـــســم راهــی و روح راهــبـــر اســت
هـم ز جـهـل تـو سـوخـت حـاصـل تـوعمر چـون پـنبـه، جـهل چون شرر است
صـبـح مـا شـامـگـه نـخـواهـد داشـتآفــتـــاب شــمــا بـــه بـــاخــتــر اســت
تــو ز گــفــتــار مــن بــســی بــتــریآنـچــه گـفـتــم هـنـوز مـخــتــصـر اسـت
گـفـت مـا را سـر مـنـاقـشـه نـیـسـتاین چه پر گوئی و چه شور و شر است
بـی سـبـب گـرد جـنگ و کـینه مـگـردکـه نـه هـر جــنـگـجــوی را ظـفـر اسـت
فضل، خود همچو مشک، غماز استعلم، خـود همچـو صبـح، پـرده در است
چـون بـنائی است پـست، خود بـینیکـه نـه اش پــایـه و نـه بــام و در اسـت
گـفـتـه بـی عـمـل چـو بــاد هـواسـتابـــره را مــحــکــمــی ز آســتــر اســت
هیچـگه شـمع بـی فـتـیله نسـوخـتتـا عـمـل نیسـت، عـلـم بـی اثـر اسـت
خــویـش را خــیـره بــی نـظـیـر مـدانمــادر دهــر را بـــســی پـــســر اســت
اگــرت دیــده ایــســت، راهــی پــویچـنـد خـنـدی بـر آنکـه بـی بـصـر اسـت
نــیــکـــنـــامـــی ز نــیــک کـــاری زادنـه ز هـر نـام، شــخــص نـامــور اســت
خـویشـتـن خـواه را چـه معـرفـتـسـتشـاخـه عـجـب را چـه بـرگ و بـر اسـت
از ســخــن گــفــتــن تــو دانــســتــمکه نه خشک اندرین سبـد، نه تـر است
در تــو بــرقـی ز نـور دانـش نـیـســتهــمــه بـــاد بـــروت بــی ثــمــر اســت
اگــر ایـن اســت فــضــل اهــل هــنــرخـنـکـا آن کـسـی کـه بـی هـنـر اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.