ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بلبل و مور

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــلــبــلــی از جــلــوه گــل بــی قــرارگـشــت طــربــنـاک بــفـصــل بــهـار
در چــمـن آمـد غــزلــی نـغــز خــوانـدرقـص کـنـان بــال و پـری بـرفـشـانـد
بـیـخـود از ایـن سـوی بـدانـسـو پـریـدتــا کــه بــشــاخ گــل ســرخ آرمـیـد
پـهـلـوی جـانـان چـو بــیـفـکـنـد رخـتمــورچـــه ای دیــد بـــپـــای درخــت
بـا هـمـه هیچـی، هـمـه تـدبـیر و کـاربــا هـمـه خـردی، قـدمـش اسـتـوار
ز انـــــده ایـــــام نـــــگـــــردد زبـــــونرایــت ســعــیــش نــشــود واژگــون
قـــصـــه نـــرانـــد ز بـــتـــان چـــمـــنپــا نــنــهــد جــز بــره خــویـشــتــن
مــرغــک دلــداده بـــعــجـــب و غــرورکـرد یـکـی لـحـظـه تــمـاشـای مـور
خـنـده کـنـان گـفـت کـه ای بــیـخـبــرمــور نــدیـدم چــو تــو کــوتــه نـظــر
روز نـشـاط اســت، گـه کـار نـیـســتوقـت غـم و تــوشـه انـبــار نـیـسـت
هــمـــرهــی طـــالـــع فـــیــروزبـــیــندولـــت جـــان پـــرور نـــوروز بـــیـــن
هان مکش این زحـمت و مشـکن کمرهین بـنشـین، می شـنو و می نگـر
نــغــمــه مــرغـــان ســـحـــرخـــیــز رامــــعــــجــــزه ابــــر گــــهـــرریـــز را
مـور بــدو گـفــت بــدیـنـســان جــوابغـافلی، ای عـاشـق بـیصـبـر و تـاب
نـغـمـه مـرغ سـحـری هـفـتـه ایـسـتقـهـقـه کـبــک دری هـفـتـه ایـسـت
روز تـــو یـــکـــروز بــــپــــایـــان رســـدنـوبــت سـرمـای زمـســتــان رســد
همچـو من ای دوست، سرائی بـسازجــایــگــه تـــوش و نــوائی بـــســاز
بـــر نـــشـــد از روزن کـــس، دود مـــانـیـسـت جــز از مـایـه مـا، سـود مـا
ســاخــتــه ام بـــام و در و خــانــه ایتـــا نـــروم بـــر در بـــیـــگـــانـــه ای
تـو بــسـخـن تـکـیـه کـنـی، مـن بـکـارمـا هـنـر انـدوخــتــه ایـم و تــو عــار
کــــارگــــر خــــاکــــم و مـــزدور بــــادمــزد مــرا هــر چــه فــلــک داد، داد
لـانه بـسـی تـنگ و دلـم تـنگ نیسـتبس هنرم هست، ولی ننگ نیست
کـار خــود، ای دوســت نـکـو مـیـکـنـمپـــارگـــی وقـــت رفـــو مــیــکـــنــم
شـبــچـره داریـم شـب و روز چـاشـتروزی مـا کـرد سـپـهر آنـچـه داشـت
ســر نــنــهــادیــم بـــبـــالــیــن کــسبــالــش مــا هـمـت مـا بــود و بــس
رنـجـه کـن امـروز چـو مـا پـای خـویشگــرد کــن آذوقــه فــردای خــویــش
خــیــز و بــیــنــدای بــه گــل، بـــام رابـــنــگـــر از آغـــاز، ســـرانــجـــام را
لــانــه دل افــروزتــر اســت از چــمــنکـار، گـرانـسـنگـتـر اسـت از سـخـن
گــر نـروی راســت در ایـن راه راســتچـرخ بـلـنـد از تـو کـنـد بـازخـواسـت
گــر نـشــوی پــخــتــه در ایـن کــارهـادهــر بـــدوش تـــو نـــهــد بـــارهـــا
گـل دو سـه روزیـسـت تــرا مـیـهـمـانمــیــبـــردش فـــتـــنــه بـــاد خـــزان
گــفــت ز ســرمـا و زمـســتــان مـگــومـسئلـه تـوبــه بــه مـسـتــان مـگـو
نـو گــل مـا را ز خــزان بــاک نـیـســتبــاد چـرا مـیـبــردش خـاک نـیـسـت
مـــا ز گـــل انـــدود نـــکـــردیـــم بـــامدامـن گـل بــســتــر مـا شــد مـدام
عــاشــق دلــســوخــتــه آگــه نـشــدآگــه ازیـن فــرصــت کــوتــه نــشــد
شب همه شب بر سر آنشاخه خفتهر سـحـرش چـشم بـدت دور گفت
کــاش بــدانـگـونـه کــه امـیـد داشــتبــاغ و چـمـن رونـق جــاویـد داشـت
چـونکه مهی چـند بـدینسـان گذشـتگشـت خـریف و گه جـولان گـذشـت
چــهـر چــمــن زرد شــد از تــنــد بــادبـرگ ز گـل، غـنچـه ز گـلشـن فـتـاد
دولــت گــلــزار بـــیــکـــجـــا بـــرفـــتوان گـل صـد بــرگ بــیـغـمـا بــرفـت
در رخ دلـــدار جـــمـــالـــی نــمـــانـــدشـام خـوشـی، روز وصـالـی نمـانـد
طـرح چـمن طـیب و صـفـائی نداشـتگـلـبــن پــژمـرده بــهـائی نـداشــت
دزد خـــــزان آمــــد و کــــالــــا ربـــــودراحــت از آن عـاشــق شــیـدا ربــود
دیـد کــه هـنـگــام زمــســتــان شــدهمـوسـم هـشـیـاری مـسـتـان شـده
خــرمـنـش از بــرق هـوی ســوخــتــهدانـــه و آذوقـــه نـــیـــنـــدوخـــتــــه
انـــدهـــش از دیـــده و دل نـــور بـــرددســت طـلـب نـزد هـمـان مـور بــرد
گـفـت چـنـیـن خـانـه و مـهـمـان کـجـامـور کــجــا، مـرغ ســلـیـمـان کـجــا
گـــفـــت یـــکـــی روز مـــرا دیـــده اینــیـک بــیـنــدیـش کــجــا دیــده ای
گـفـت حـدیث تـو بـگـوش آشـنـاسـتمـنـعـم دوشـینـه چـرا بـی نـواسـت
در صـف گـلـشــن نـه چــنـان دیـدمـترقـص کـنـان، نـغــمـه زنـان دیـدمـت
لــقــمــه بــی دود و دمـی داشــتــیصـحــبــت زیـبــا صـنـمـی داشـتــی
بــر لــب هــر جــوی، صــلــا مــیــزدیطــعـنـه بــخــامـوشــی مـا مـیـزدی
بـــســـتـــرت آنــروز گـــل آمـــود بـــودخــاطـرت آســوده و خــشــنـود بــود
ریـــخـــتــــه بــــال و پــــر زریـــن تــــوچــونـی و چــونـســت نـگــاریـن تــو
گـــفـــت نـــگـــاریــن مـــرا بـــاد بـــردمــیــشــنــوی؟ آن گــل نــوزاد مــرد
مــرحــمــتــی مــیــکــن و جــائیـم دهگــرســنــه ام، بـــرگ و نــوائیــم ده
گـفـت کـه در خـانـه مـرا سـور نیسـتریـزه خــور مـور بــجــز مـور نـیـسـت
رو کــه در خــانـه خــود بــســتــه ایـمنیسـت گه کار، بـسی خـسـتـه ایم
دانـه و قـوتــی کـه در انـبــان مـاسـتتـوشـه سـرمـای زمسـتـان مـاسـت
رو بـــنــشــیــن تــا کــه بــهــار آیــدتشـــاهـــد دولـــت بـــکـــنـــار آیــدت
چــــرخ بــــکــــار تــــو قــــراری دهـــدشــاخ گــلــی رویــد و بـــاری دهــد
مــا نــگــرفـــتـــیــم ز بـــیــگــانــه وامپــخــتــه نــدادیــم بــســودای خــام
مـورچــه گـر وام دهـد، خـود گـداسـتچـون تـو در ایام شـتـا، ناشـتـاسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.