ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»برف و بوستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــه مـاه دی، گـلـســتــان گـفـت بــا بــرفکـه مـا را چــنـد حــیـران مـیـگـذاری
بــســی بــاریــده ای بــر گــلــشــن و راغچـه خـواهد بـود گر زین پـس نبـاری
بــســی گـلـبــن، کــفــن پــوشــیـد از تــوبـسـی کـردی بـخـوبـان سـوگـواری
شـکـسـتـی هـر چـه را، دیـگـر نـپـیوسـتزدی هر زخـم، گشت آن زخم کاری
هــزاران غــنــچــه نــشــکــفــتـــه بـــردینــویـد بــرگ ســبــزی هــم نــیـاری
چــو گــســتــردی بــســاط دشــمــنـی راهــزاران دوســـت را کــردی فــراری
بـگفـت ای دوسـت، مهر از کینه بـشـناسز مــا نــایــد بــجــز تــیـمــارخــواری
هـــــزاران راز بــــــود انــــــدر دل خــــــاکچــه کــردســتــیـم مـا جــز رازداری
بـــهــر بـــی تـــوشــه ســاز و بـــرگ دادمنــکــردم هـیـچــگــه نــاســازگــاری
بــــهـــار از دکــــه مـــن حــــلـــه گـــیـــردشــکـوفـه بــاشــد از مـن یـادگـاری
مــــن آمــــوزم درخـــــتـــــان کـــــهــــن راگـهی سـرسـبـزی و گـه میوه داری
مــرا هــر ســال، گــردون مــیــفــرســتـــدبـــه گـــلـــزار از پـــی آمـــوزگـــاری
چــمـن یـکـسـر نـگـارســتــان شـد از مـنچــرا نـقــش بــد از مـن مـیـنـگـاری
بـــه گــل گــفـــتـــم رمــوز دلــفـــریــبـــیبــه بــلـبــل، داســتــان دوسـتــاری
ز مـــن، گـــلـــهــای نــوروزی شـــب و روزفـــرا گـــیــرنــد درس کـــامــکـــاری
چــو مــن گــنــجــور بـــاغ و بـــوســتــانــمدرین گـنـجـینـه داری هـر چـه داری
مــرا بــا خــود ودیـعــتــهــاســت پــنــهـانز دوران بـــدیــن بـــی اعــتـــبـــاری
هــزاران گــنــج را گــشــتــم نــگــهــبـــانبـــدیــن بــی پــائی و نــاپــایــداری
دل و دامــن نــیــالـــودم بـــه پـــســـتـــیبــری بــودم ز نـنــگ بــد شــعــاری
ســـپـــیــدم زان ســـبـــب کـــردن در بـــرکــه بــاشــد جــامـه پــرهـیـزکــاری
قــضــا بــس کــار بــشــمــرد و بــمــن دادهــزاران کــار کــردم گــر شــمــاری
بــــرای خــــواب ســــرو و لـــالـــه و گــــلچـه شبـها کرده ام شب زنده داری
بــه خــیـری گــفــتــم انـدر وقــت ســرمــاکـه مـیـل خــواب داری؟ گـفـت آری
بــه بــلـبــل گـفـتــم انـدر لـانـه بــنـشـیـنکـه ایـمـن بــاشـی از بـاز شـکـاری
چــو نـســریـن اوفــتــاد از پــای، گــفــتــمکــه بــایـد صــبــر کــرد و بــردبــاری
شــکـســتــم لـالـه را ســاغــر، کـه دیـگـرنـنـوشــد مـی بــوقـت هـوشــیـاری
فــشـــردم نــرگــس مــخـــمــور را گــوشکـه تـا بـیـرون کـنـد از سـر خـمـاری
چو سوسن خسته شد گفتم چه خواهیبـگـفـت ار راسـت بـاید گفـت، یاری
ز بـــــرف آمــــاده گـــــشـــــت آب گــــواراگـــوارائی رســـد زیـــن نـــاگـــواری
بـــهــار از ســـردی مــن یــافــت گــرمــیمــنــش دادم کــلــاه شـــهــریــاری
نـه گــنـدم داشــت بــرزیـگــر، نـه خــرمـننــمــیــکــردیـم گــر مــا پــرده داری
اگــر یـکــســال گــردد خــشــک ســالــیزبـــونــی بـــاشــد و بـــد روزگــاری
از ایـن پــس، بــاغــبــان آیـد بــه گـلـشــنمــرا بـــگــذشـــت وقـــت آبـــیــاری
روان آیــد بـــه جــســم، ایــن مــردگــانــراز بــــاران و ز بــــاد نــــو بــــهــــاری
درخـــتـــان، بـــرگ و گــل آرنــد یــکــســـربـــدل بـــر فــربــهــی گــردد نــزاری
بــچـهـر سـرخ گـل، روشـن کـنـی چـشـمنه بیهوده است این چشم انتظاری
نـــثــــارم گـــل، ره آوردم بــــهـــار اســـتره آورد مــــرا هــــرگــــز نــــیــــاری
عــروس هــســتــی از مــن یــافــت زیــورتـو اکنون از منش کن خـواستـگاری
خـــبــــر ده بـــر خـــداونـــدان نـــعـــمـــتکـه مـا کـردیـم ایـن خــدمـتــگـذاریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.