ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»برگ گریزان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
شــنـیـدســتــم کـه وقـت بــرگـریـزانشـــد از بـــاد خـــزان، بـــرگــی گــریــزان
میان شـاخـه ها خـود را نهان داشـترخ از تـقـدیـر، پــنـهـان چـون تـوان داشـت
بــخـود گـفـتــا کـازیـن شـاخ تـنـومـنـدقــضــایـم هــیـچــگــه نــتــوانــد افــکــنــد
ســمــوم فــتــنـه کــرد آهـنـگ تــاراجز تــنــهــا ســر، ز ســرهــا دور شــد تــاج
قــبـــای ســرخ گــل دادنــد بـــر بـــادز مــرغــان چــمــن بـــرخــاســت فــریــاد
ز بــن بــرکـنـد گـردون بــس درخـتــانسـیـه گـشـت اخـتـر بــس نـیـکـبــخـتــان
بــه یـغــمـا رفـت گـیـتــی را جــوانـیکـــرا بـــود ایــن ســـعـــادت جـــاودانـــی
ز نرگس دل، ز نسرین سر شکستـندز قـمـری پــا، ز بــلـبــل پــر شـکـسـتــنـد
بـــرفــت از روی رونــق بــوســتــان راچــه دولـت بــی گـلـســتــان بــاغـبــان را
ز جـانسـوز اخـگری بـرخـاسـت دودینــه تــاری مــانــد زان دیــبـــا، نــه پــودی
بــخــود هـر شـاخــه ای لـرزیـد نـاگـاهفــتــاد آن بــرگ مـســکــیـن بــر ســر راه
از آن افــتــادن بــیــگــه، بـــرآشــفــتنـهـان بــا شـاخـک پـژمـان چـنـیـن گـفـت
کـــه پـــروردی مــرا روزی در آغـــوشبـــروز ســـخـــتـــیــم کـــردی فـــرامــوش
نشـاندی شـاد چـون طـفـلان بـمهدمزمـــانـــی شـــیــردادی، گـــاه شـــهـــدم
بـــخــاک افــتــادنــم روزی چــرا بـــودنـــه آخــــر دایـــه ام بــــاد صـــبــــا بــــود
هـنــوز از شــکــر نـیـکــیـهـات شــادمچــرا بـــی مــوجـــبـــی دادی بـــه بـــادم
هــنــرهــای تـــو نــیــرومــنــدیــم دادره و رســم خــوشـت، خــورســنـدیـم داد
گـــمــان مــیــکـــردم ای یــار دلــارایکـه از سـعـی تــو بــاشـم پــای بــر جـای
چـرا پـژمرده گشـت این چـهر شـادابچــه شــد کــز مـن گـرفــتــی رونـق و آب
بـــیـــاد رنـــج روز تـــنـــگـــدســـتـــیخـوشـسـت از زیـردسـتـان سـرپـرسـتـی
نـمــودی هـمــســر خــوبــان بــا غــمز طـــیــب گــل، بـــیــاکـــنــدی دمــاغـــم
کـنـون بــگـسـسـتــیـم پــیـونـد یـاریز خــــورشــــیــــد و ز بــــاران بــــهــــاری
دمـی کـاز بــاد فـروردیـن شــکـفــتــمبـــدامـــان تـــو روزی چـــنـــد خـــفـــتـــم
نسـیمی دلکـشـم آهسـتـه بـنشـاندمــرا بـــر تــن، حــریــر ســبــز پــوشــانــد
مــن آنــگـــه خـــرم و فـــیــروز بـــودمنـــخـــســـتــــیـــن مـــژده نـــوروز بــــودم
نـــویــدی داد هــر مـــرغـــی ز کـــارمگـــهـــرهـــا کـــرد هـــر ابــــری نـــثــــارم
گـرفــتــم داشــتــم فـرخــنـده نـامـیچـه حـاصل، زیسـتـم صـبـحـی و شـامی
بـگـفـتـا بــس نـمـانـد بــرگ بــر شـاخحــوادث را بــود ســر پــنـجــه گــســتــاخ
چـو شـاهـین قـضـا را تـیز شـد چـنـگنـه از صـلـحـت رسـد سـودی نه از چـنـگ
چـــو مـــانـــد شـــبـــرو ایــام بـــیــدارنـه مـسـت انـدر امـان بـاشـد، نه هشـیار
جـهـان را هر دم آئینـی و رائی اسـتچـمن را هم سـموم و هم صبـائی اسـت
تــرا از شــاخــکـی کـوتــه فــکــنـدنـدولـیـک از بــس درخــتــان ریـشـه کـنـدنـد
تــو از تــیـر سـپــهـر ار بــاخـتـی رنـگمـرا نـیـز افــکـنـد دســت جــهـان ســنـگ
نـخـواهـد مـانـد کـس دائم بـیک حـالگــل پــاریـن نــخــواهـد رســت امــســال
نــدارد عــهــد گــیــتـــی اســتـــواریچــه خــواهـی کــرد غــیـر از ســازگــاری
سـتـمکـاری، نخـسـت آئین گرگسـتچــه دانــد بــره کــوچــک یـا بــزرگــســت
تـو همچـون نقـطـه، درمانی درین کـارکــه چــون مـیـگـردد ایـن فــیـروزه پــرگــار
نـه تـنـهـا بـر تـو زد گـردون شـبـیخـونمــرا نــیــز از دل و دامــن چـــکـــد خـــون
جـهـانـی سـوخـت ز اسـیب تـگـرگـیچــه غـم کـاز شــاخــکـی افـتــاد بــرگـی
چــو تــیـغ مــهـرگــانـی بــر ســتــیـزدز شــــاخ و بـــــرگ، خــــون نــــاب ریــــزد
بـسـاط بـاغ را بـی گـل صـفـا نـیسـتتـو بـرگـی، بـرگ را چـنـدان بـهـا نـیـسـت
چـو گـل یکـهفـتـه مـاند و لـالـه یکـروزنــزیــبـــد چــون تـــوئی را نــالــه و ســوز
چو آن گنجینه گلشن را شد از دستچه غم گر برگ خشکی نیست یا هست
مــرا از خــویـشــتــن بــرتــر مــپــنـدارتـو بـشـکـسـتـی، مـرا بـشـکـسـت بــازار
کــجـــا گــردن فــرازد شــاخـــســاریکـه بــر سـر نـیـسـتــش بــرگـی و بــاری
نـمـانـد بــر بــلـنـدی هـیـچ خـودخـواهدرافــتـــد چـــون تـــو روزی بـــر گــذرگــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.