ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بی آرزو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 18:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـغـاری تـیـره، درویشـی دمـی خـفـتدران خـفـتـن، بـاو گنجـی چـنین گـفـت
که من گنجم، چو خاکم پست مشمارمـــرا زیـــن خـــاکـــدان تـــیـــره بــــردار
بــس اسـت ایـن انـزوا و خــاکـســاریکــشـــیــدن رنــج و کــردن بـــردبـــاری
شکسـتـن خـاطری در سـینه ای تـنگنـهـادن گــوهـر و بــرداشــتــن ســنــگ
فــشــردن در تــنـی، پــاکـیـزه جــانـیهـمــائی را فــکــنــدن اســتــخــوانــی
بــنــام زنــدگــی هـر لــحــظــه مــردنبــجــای آب و نــان، خــونــابــه خــوردن
بــخـشـت آسـودن و بـر خـاک خـفـتـنشــدن خــاکـســتــر و آتــش نـهـفـتــن
تــرا زیـن پــس نـخـواهـد بــود رنـجــیکــه دادت آســمـان، بــیـرنـج گــنـجــی
بــبــر زیـن گــوهـر و زر، دامـنـی چــنـدبــخــر پــاتــابــه و پــیــراهــنــی چــنــد
بـــرای خـــود مــهــیــا کـــن ســـرائیچــراغـی، مـوزه ای، فـرشـی، قـبــائی
بـگفت ای دوست، ما را حـاصل از گنجنـخــواهـد بــود غـیـر از مـحــنـت و رنـج
چـو میبـاید فکند این پـشـتـه از پـشتزر و گـوهر چـه یکـدامن چـه یکـمـشـت
تــرا بــهــتــر کــه جــویــد نــام جــوئیکـــه مـــا را نـــیـــســــت در دل آرزوئی
مــــرا افـــــتـــــادگـــــی آزادگــــی دادنـیـفــتــاد آنــکــه مــانـنــد مــن افــتــاد
چــو مــا بــســتــیــم دیـو آز را دســتچـه غم گر دیو گردون دسـت ما بـست
چــو شــد هـر گـنـج را مـاری نـگـهـدارنـه این گـنـجـینـه مـیخـواهم، نه آن مـار
نــهــان در خـــانــه دل، رهــزنـــانــنـــدکــه دائم در کــمـیـن عــقــل و جــانـنـد
چــو زر گــردیـد انــدر خــانــه بــســیـارگــــهـــی دزد از در آیـــد، گـــه ز دیـــوار
سـبـکـبـاران سـبـک رفـتـند ازین کـوینــکــردنــد ایــن گــل پـــر خــار را بـــوی
ز تـن زان کـاسـتــم کـاز جـان نـکـاهـمچو هیچم نیست، هیچ از کس نخواهم
فـســون دیـو، بــی تــاثــیـر خــوشـتــرعــدوی نـفـس، در زنـجــیـر خــوشــتــر
هــراس راه و بــیـم رهـزنــم نــیـســتکـه دینـاری بـدسـت و دامـنـم نـیـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.