ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پیوند نور

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــدامـان گــلــســتــانـی شــبــانـگــاهچــنـیـن مــیـکــرد بــلــبــل راز بــا مــاه
کــه ای امــیـد بــخــش دوســتــدارانفـــروغ مـــحـــفـــل شـــب زنــده داران
ز پــاکــیـت، آســمـان را فــر و پــاکـیز انـــوارت، زمـــیـــن را تـــابـــنـــاکـــی
شـبـی کـز چـهـره، بـرقـع بـرگـشـائیبـــرخـــســار گــل افــتـــد روشــنــائی
مـرا خـوشـتـر نبـاشـد زان دمـی چـندکـه بـر گـلـبـرگ، بـینم شـبـنمـی چـند
مـبـارک بـا تـو، هـر جـا نـوبـهـاریـسـتمصـفـا از تـو، هر جـا کشـتـزاری اسـت
نـکـوئی کـن چـو در بــالـا نـشـسـتـینــزیــبــد نــیـکــوان را خــودپــرســتــی
تــو نـوری، نـور بــا ظـلـمـت نـخــوابــدطــبـــیــب از دردمــنــدان رخ نــتـــابـــد
بـکـان اندر، تـو بـخـشـی لـعـل را فـامتــجــلــی از تــو گــیــرد بـــاده در جــام
فــروغ افــکــن بــهــر کــوتــاه بــامــیکـه هر بـامـی نـشـانـی شـد ز نـامـی
چـــراغ پــــیـــرزن بــــس زود مـــیـــردخـوشـسـت ار کلبـه اش نور از تـو گیرد
بـــدیــن پـــاکــیــزگــی و نــیــک رائیگــهـی پــیـدا و گــه پــنــهــان چــرائی
مــرو در حــصــن تــاریـکــی دگــر بــاردل صــاحـــبـــدلــان را تـــیــره مــگــذار
نــشــایـد رهـنــمــون را چــاه کــنــدنزمـانـی ســایـه، گــه پــرتــو فــکــنـدن
بـدین گـردنفـرازی، بـنـدگـی چـیسـتسـیه کـاری چـه و تـابـندگـی چـیسـت
بـــگــفــتـــا دیــده مــا را بـــرد خــواببــه پــیـش جــلــوه مــهـر جــهـانـتــاب
نه از خویش اینچـنین رخـشان و پـاکمز تـــاب چـــهـــره خـــور تـــابـــنـــاکـــم
هر آن نوری که بینی در من، اوراستمن اینجا خوشه چینم، خرمن اوراست
نـه تــنـهـا چــهـره تــاریـکـم افـروخــتهــنــرهــا و تــجــلــیـهــایــم آمــوخــت
جـــهــان افــروزی از اخـــگــر نــیــایــدبـــزرگــی خـــردســـالــان را نــشــایــد
دریـن بــازار هـم چــون و چــرائیـسـتمـرا نـیز ار بـپـرسـی رهـنـمـائی اسـت
چــرا بــالـم کـه در بــالـا نـشــســتــمچـو از خـود نیسـت هیچـم، زیردسـتـم
فـروغ مـن بـسـی بـیرنـگ و تـابـسـتکـجـا مـهـتــاب هـمـچـون آفـتــابــسـت
رخ افـــروزد چـــو مــهــر عـــالــم آرایهمان بـهتـر کـه من خـالـی کـنم جـای
مـــرا آگـــاه زیـــن آئیـــن نـــکـــردنـــدفــراتــر زیـن رهـم تــلــقــیـن نـکــردنــد
ز خــط خـویـش گـر بــیـرون نـهـم گـامبـــرانـــدازنـــدم از بـــالـــای ایـــن بـــام
مــن از نــور دگـــر گــشـــتـــم مــنــورســحــرگـه بــر تــو بــگـشــایـنـد آن در
چــو بــا نـور و صــفــا کــردیـم پــیـونـدنمی پـرسـیم این چـونسـت و آن چـند
دریـن درگـه، بـلـنـد او شـد کـه افـتـادکسـی اسـتـاد شد کاو داشت اسـتـاد
اگــر کــار آگــهــی آگــه ز کــاریـســتهــم از شـــاگــردی آمــوزگــاریــســـت
چـه خـوانـی بــنـدگـی را بــی نـیـازیچــه نــامــی عــجـــز را گــردنــفــرازی
دریـن شـطـرنـج، فـرزیـن دیـگـری بـودکـــجـــا مــانــنــد زر بـــاشـــد زرانــدود
بــبــایـد زیـن مـجـازی جـلـوه رسـتــنسـوی نـور حــقـیـقـت رخـت بــسـتــن
گــهـی پــیـدا شــویـم و گــاه پــنـهـانچــنـیـن بــودسـت حـکـم چــرخ گـردان
هـزاران نــکــتــه انــدر دل نـهـفــتــیـمیـکـی بـود از هـزار، اینـهـا کـه گـفـتـیـم
ز آغـــــاز، انــــده انـــــجـــــام داریــــمزمـــــانــــه وام ده، مــــا وامــــداریــــم
تـــوانــگــر چــون شــویــم از وام ایــامچـو فـردا بـاز خـواهد خـواسـت این وام
بـر آن قـوم آگـهـان، پـرویـن، بـخـنـدنـدکـه بـس بـی مـایه، امـا خـودپـسـنـدندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.