ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تهیدست

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
دخـــتـــری خـــرد، بـــمــهــمـــانــی رفـــتدر صـف دخــتــرکـی چــنـد، خـزیـد
آن یـــک افــــکــــنــــد بــــر ابــــروی گــــرهوین یکی جـامه بـیکـسـوی کشـید
ایــن یـــکـــی، وصـــلـــه زانـــوش نـــمـــودوان، بـه پـیـراهـن تـنـگـش خـنـدیـد
آن، ز ژولـــیـــدگــــی مـــویـــش گــــفــــتویـن، ز بــیـرنـگـی رویـش پـرسـیـد
گـر چــه آهـســتــه ســخــن مـیـگـفــتــنـدهـمـه را گــوش فــرا داد و شــنـیـد
گــفــت خــنــدیــد بــه افــتــاده، ســپــهــرزان شــمـا نـیـز بــمـن مـیـخــنـدیـد
ز کــــه رنــــجـــــد دل فــــرســـــوده مــــنبــایـد از گــردش گــیـتــی رنـجــیـد
چــه شــکــایـت کــنــم از طــعــنـه خــلــقبـمـن از دهـر رسـید، آنـچـه رسـید
نــیــســـتـــیــد آگــه ازیــن زخـــم، از آنــکمـــار ادبـــار شـــمـــا را نـــگـــزیــد
درزی مـفـلـس و مـنـعــم نـه یـکـی اســتفـقـر، از بـهـر مـن این جـامـه بـریـد
مــادرم دســت بــشــســت از هــســتــیدسـت شـفـقت بـسـر من نکشـید
شــانـه مـوی مـن، انـگــشــت مـن اســتهـیـچـکـس شـانـه بــرایـم نـخـریـد
هــیــمــه دســتــم بـــخــراشــیــد ســحــرخــون بــدامـانـم از آنـروی چــکــیـد
تــلــخ بـــود آنــچــه بـــمــن نــوشــانــدنــدمــی تــقــدیــر بــبــایــد نــوشــیــد
خـــوش بـــود بــــازی اطـــفـــال، ولـــیـــکهـیـچ طــفــلــیـم بــبــازی نـگــزیـد
بـــهــره از کــودکــی آن طــفــل چــه بـــردکه نه خندید و نه جست و نه دوید
تــــا پــــدیـــد آمـــدم، از صـــرصـــر فـــقـــرچـــون پـــر کـــاه، وجـــودم لــرزیــد
هـــر چـــه بــــر دوک امـــل پـــیـــچـــیـــدمرشـتـه ای گشـت و بـپـایم پـیچـید
چـشـمـه بــخـت، کـه جــز شـیـر نـداشـتما چـو رفتـیم، از آن خـون جـوشـید
بـــیــنـــوا هــر نـــفـــســـی صـــد ره مـــردلـیـک بـاز از غـم هـسـتـی نـرهـیـد
چشم چشم است، نخوانده است این رمزکــه هـمــه چــیـز نــمــیـبــایـد دیـد
یــاره ســـبـــز مـــرا بـــنـــد گـــســـســـتمـــوزه ســـرخ مـــرا رنـــگ پـــریـــد
جـــــامـــــه عـــــیــــد نــــکـــــردم در بـــــرسـوی گـرمـابـه نرفـتـم شـب عـید
شــاخــک عــمــر مــن، از بـــرق و تــگــرگسر نیفراشتـه، بـشکست و خـمید
هـــمـــه اوراق دل مـــن ســــیـــه اســــتیک ورق نیست از آن جـمله سفید
هـر چــه بــرزیـگـر طــالـع کـشــتــه اســتاز گـل و خــار، هـمـان بــایـد چــیـد
ایــن ره و رســـم قـــدیــم فـــلـــک اســـتکــه تــوانـگـر ز تــهـیـدســت بــریـد
خــــیـــره از مـــن نـــرمـــیـــدیـــد شـــمـــاهـر کــه آفــت زده ای دیـد، رمــیـد
بــه نـویـد و بــه نـوا طــفــل خــوش اســتمـــن چـــه دارم ز نـــوا و ز نـــویـــد
کـــس بــــرویـــم در شـــادی نـــگـــشـــودآنـکـه در بـسـت، نـهـان کـرد کـلـید
مــــن از ایـــن دائره بــــیـــرونــــم از آنــــکشـاهـد بــخـت ز مـن رخ پــوشـیـد
کـــس دریـــن ره نـــگـــرفـــت از دســـتـــمقــدمــی رفــتــم و پــایـم لــغــزیــد
دوش تــــا صــــبــــح، تــــوانـــگــــر بــــودمزان گـهرها کـه ز چـشـمم غـلطـید
مـــادری بــــوســـه بــــدخـــتــــر مـــیـــدادکـاش ایـن درد بـه دل مـیـگـنـجـیـد
مــــن کــــجــــا بــــوســــه مــــادر دیــــدماشـک بــود آنـکـه ز رویـم بــوسـیـد
خــــرم آن طــــفــــل کــــه بــــودش مـــادرروشـن آن دیـده کـه رویش مـیـدیـد
مـــــادرم گـــــوهــــر مــــن بـــــود ز دهــــرزاغ گـــیــتـــی، گـــهـــرم را دزدیــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.