ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تیر و کمان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــیــم آن دارم کــازیــن جــور و عــنــادبــر مـن افـتــد آنـچــه بــر آنـان فـتــاد
تــرســم آخــر بــگــذرد بــر جــان مــنآنـچـه بــگـذشـتـسـت بــر یـاران مـن
زان هــمــی لــرزد دل مــن در نــهــانکــه در انــدازی مــرا هــم نــاگــهــان
از تـو مـیخـواهم کـه بـا مـن خـو کـنیبــعــد ازیـن کـردار خــود نـیـکـو کـنـی
زان گــروه رفـــتـــه نــشـــمــاری مــرامـهـربــان بــاشــی، نـگــهـداری مــرا
بـه کـه مـا بـا یکـدگـر بـاشـیم دوسـتپـارگـی خـرد اسـت و امـید رفـوسـت
یــکـــدل ار گــردیــم در ســـود و زیــانایـن شــکــایـت هـا نــیـایـد در مــیـان
گــر تــو از کــردار بـــد بـــاشــی بــریکـس نـخـواهد بـا تـو کـردن بـدسـری
گــر بــیـک پــیـمـان، وفــا بــیـنـم ز تــویـک نـفــس، آزرده نـنــشــیـنـم ز تــو
گـفـت بـا تـیـر از سـر مـهـر، آن کـمـاندر کــمـان، کــی تــیـر مـانـد جــاودان
شـد کـمـان را پـیشـه، تـیـر انـداخـتـنتــیـر را شـد چــاره بــا وی سـاخـتــن
تــیــر، یــکــدم در کــمــان دارد درنــگاین نـصـیحـت بـشـنو، ای تـیر خـدنگ
مـا جـز این یک ره، رهی نشـنـاخـتـیمهـر کــه مـا را تــیـر داد، انـداخــتــیـم
کـیـسـت کـاز جـور قـضـا آواره نـیسـتتـیر گشـتـی، از کمانت چـاره نیسـت
عــادت مــا ایـن بــود، بــر مــا مــگــیـرنـه کـمـان آسـایـشـی دارد، نـه تــیـر
درزی ایــــام را انــــدازه نــــیــــســــتجـور و بـد کاریش، کاری تـازه نیسـت
چـون تـرا سـر گـشـتـگـی تـقـدیر شـدبـایـدت رفـت، ار چـه رفـتـن دیـر شـد
زیـن مـکـان، آخـر تـو هـم بــیـرون رویکـس چـه مـیدانـد کـجـا یا چـون روی
از مــن آن تــیـری کــه مـیـگــردد جــدامـن چـه مـیـدانـم کـه رقـصـد در هـوا
آگـهـم کـاز بـنـد مـن بـیرون نـشـسـتمن چه میدانم که اندر خون نشست
تــیــر گــشــتــن در کــمــان آســمــانبـهـر افـتـادن شـد، این مـعـنـی بـدان
این کـمـان را تـیـر، مـردم گـشـتـه انـدسـر کار اینسـت، زان سر گشتـه اند
چـرخ و انـجـم، هـسـتـی مـا مـیـبـرنـدمــا نـمـی بــیـنـیـم و مـا را مـیـبــرنـد
ره نــمــی پــرســیــم، امــا مــیــرویـمتــا کـه نـیـروئیـسـت در پــا، مـیـرویـم
کــــــــاش روزی زیـــــــن ره دور و درازبــاز گـشـتــن مـیـتــوانـســتــیـم بــاز
کاش آن فرصت که پیش از ما شتافتمــیـتــوانــســتــیـم آنــرا بــاز یــافــت
دیــده دل کـــاشـــکــی بـــیــدار بـــودتـــا کـــمـــنـــد دزد بــــر دیـــوار بـــود
گــفــت تــیـری بــا کــمــان، روز نـبــردکاین ستـمکاری تـو کردی، کس نکرد
تــیـرهـا بــودت قـریـن، ای بــوالـهـوسدر فـکـنـدی جـمـلـه را در یـک نـفـس
مــا ز بــیـداد تــو ســرگــردان شــدیـمهمـچـو کـاه انـدر هوا رقـصـان شـدیم
خــوش بــکـار دوســتــان پــرداخــتــیبــر گـرفــتــی یـک یـک و انـداخــتــی
من دمی چـند اسـت کـاینجـا مانده امدیـگــران رفــتــنـد و تــنـهـا مـانـده امپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.