ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تیره بخت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
دخـتـری خـرد، شـکـایت سـر کـردکـه مـرا حــادثــه بــی مـادر کـرد
دیگـری آمـد و در خـانـه نـشـسـتصـحـبـت از رسـم و ره دیگر کـرد
مـــوزه ســـرخ مـــرا دور فـــکـــنــدجــامــه مــادر مــن در بـــر کــرد
یــاره و طــوق زر مــن بــفــروخــتخـود گـلـوبـنـد ز سـیـم و زر کـرد
سوخـت انگشت من از آتـش و آباو بـانگـشـت خـود انگشـتـر کـرد
دخـتـر خـویش بـه مکتـب بـسـپـردنام من، کودن و بـی مشـعر کرد
بـسـخـن گفـتـن من خـرده گـرفـتروز و شـب در دل من نشتـر کرد
هر چه من خسته و کاهیده شدماو جــفـا و سـتــم افـزونـتــر کـرد
اشـک خــونـیـن مـرا دیـد و هـمـیخـنـده ها بـا پـسـر و دخـتـر کـرد
هـر دو را دوش بــمـهـمــانـی بــردهــر دو را غـــرق زر و زیــور کــرد
آن گــلــوبــنــد گــهـر را چــون دیـددیـده در دامـن مـن گــوهـر کــرد
نـزد مـن دخــتــر خـود را بــوسـیـدبـوسه اش کار دو صد خنجـر کرد
عـیـب مـن گـفـت هـمـی نـزد پـدرعـیب جـوئیش مـرا مـضـطـر کـرد
هـمـه نـاراسـتــی و تــهـمـت بــودهر گواهی که در این محضر کرد
هر کـه بـد کـرد، بـداندیش سـپـهرکـار او از هـمـه کـس بـهـتـر کـرد
تـــا نـــبـــیـــنـــد پـــدرم روی مـــرادسـت بـگرفـت و بـکوی اندر کرد
شـب بـجـاروب و رفویم بـگماشـتروزم آواره بــــــــام و در کــــــــرد
پــــدر از درد مـــن آگـــاه نـــشــــدهر چـه او گفـت ز من، بـاور کـرد
چــرخ را عــادت دیــریــن ایـن بــودکـه بـه افـتـاده، نظـر کـمتـر کـرد
مـــادرم مـــرد و مــرا در یــم دهــرچـو یکی کشـتـی بـی لنگر کـرد
آســـمـــان، خـــرمــن امــیــد مــراز یکی صـاعـقـه خـاکـسـتـر کـرد
چـه حـکایت کنم از سـاقی بـخـتکه چـو خـونابـه درین سـاغر کرد
مادرم بـال و پـرم بـود و شـکـسـتمــرغ، پــرواز بـــبـــال و پــر کــرد
مـــن، ســـیــه روز نـــبـــودم ز ازلهر چـه کرد، این فلک اخـضر کردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.