ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تیمارخوار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
گــفــت مــاهـیـخــوار بــا مـاهـی ز دورکـه چـه مـیخـواهـی ازین دریای شـور
خـردی و ضـعـف تــو از رنـج شـنـاسـتایـن نـه راه زنــدگــی، راه فــنــاســت
انــدریــن آب گـــل آلـــود، ای عـــجـــبتـا بـکی سرگشته بـاشی روز و شب
وقــت آن آمــد کــه تــدبـــیــری کــنــیدر ســرای عــمــر تــعــمـیـری کــنـی
مـا بــسـاط از فـتــنـه ایـمـن کـرده ایـمصـد هزاران شـمـع، روشـن کـرده ایم
هـیـچــگـه مـا را غــم صــیـاد نـیـســتانـده طـوفـان و سـیـل و بـاد نـیـسـت
گــــر بــــیـــائی در جــــوار مـــا دمـــیبــیـنـی از انـدیـشـه خـالـی عـالـمـی
نــیـمــروزی گــر شــوی مــهـمــان مــاغــرق گــردی در یــم احـــســـان مــا
نـه تـپـیـدن هـسـت و نـه تـاب و تـبــینـه غـم صـبــحـی، نـه پـروای شـبـی
دامـــهـــا بـــیــنـــم بـــراه تـــو نـــهــانرفـتـنـت بـاشـد هـمـان، مـردن همـان
تــابــه هـا و شــعــلــه هـا در انـتــظــارکـه تــو یـکـروزی بــســوزی در شــرار
گـر نـمـی خـواهـی در آتـش سـوخـتـنبــــایـــدت انـــدرز مـــا آمـــوخــــتــــن
گر سـوی خـشـکـی کـنی بـا ما سـفـربـــر نـــگـــردی جـــانـــب دریـــا دگـــر
گــر بــبــیـنــی آن هــوا و آن نــســیــمبـشـکـنـی ایـن عـهـد و پـیونـد قـدیـم
گفت از ما با تو هر کس گشت دوستتـو بـدست دوستـی، کندیش پـوست
گـر کـه هـر مـطـلـوب را طـالـب شـویـمبـا چـه نـیـرو بـر هـوی غـالـب شـویـم
چــشــمــه نـور اســت ایـن آب ســیـاهتــو نــکــردی چــون خــریـداران نـگــاه
خــانـه هـر کــس بــرای او ســزاســتبـهر ماهی، خـوشتـر از دریا کجـاست
گـر بـجـوی و بـرکـه لـای و گـل خـوریـمبــه کـه از جــور تــو خـون دل خـوریـم
جـنس ما را نسـبـتـی بـا خـاک نیسـتپیش ماهی، سیل وحشتناک نیست
آب و رنــــگ مــــا ز آب افـــــزوده انــــدخــلـقــت مـا را چــنـیـن فــرمـوده انـد
گــر ز ســـطــح آب بـــالــاتـــر شــویــمزاتــش بــیـداد، خــاکـســتــر شــویـم
قــرنـهـا گـشــتــیـم ایـنـجــا فــوج فــوجمـی نـتــرســیـدیـم از طـوفـان و مـوج
لـیـک از بــدخـواه، مـا را تــرسـهـاسـتتــرس جــان، آمـوزگـار درســهـاســت
بــســکـه بــدکـار و جــفـا جــو دیـده اماز بــدیـهــای جــهــان تــرســیـده ایـم
بــره گــان را تــرس مــیــبــایـد ز گــرگگـردد از ایـن درس، هـر خـردی بــزرگ
بــا عـدوی خـود، مـرا خـویـشـی نـبــوددعــوت تــو جــز بــدانـدیـشــی نـبــود
تـــا بــــود پــــائی، چـــرا مـــانـــم ز راهتـا بـود چـشـمی، چـرا افـتـم بـه چـاه
گـــر بــــچــــنـــگ دام ایـــام اوفـــتــــمبــه کـه بــا دسـت تــو در دام اوفـتــم
گـــر بـــدیــگ انـــدر، بـــســـوزم زار زاربـهتـر است آن شعله زین گرد و غبـار
تـــو بـــرای صـــیـــد مـــاهـــی آمـــدیکــی بـــرای خــیــر خــواهــی آمــدی
از تـــو نـــســـتـــانـــم نـــوا و بــــرگ راگـر بــچـشـم خـویـش بـیـنـم مـرگ راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.