ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»جامه عرفان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـــه درویــشــی، بـــزرگــی جــامــه ای دادکه این خـلقـان بـنه، کـز دوشـت افـتـاد
چــرا بــر خــویــش پــیــچــی ژنــده و دلــقچو می بخشند کفش و جامه ات خلق
چــو خــود عـوری، چــرا بــخــشــی قـبــا راچــــو رنـــجــــوری، چــــرا ریـــزی دوا را
کـــســــی را قــــدرت بــــذل و کـــرم بــــودکـــه دیــنـــاریـــش در جـــای درم بـــود
بــگـفـت ای دوسـت، از صـاحـبــدلـان بــاشبــجـان پــرداز و بــا تـن سـرگـران بــاش
تـــن خـــاکـــی بــــه پـــیـــراهـــن نـــیـــرزدوگـــر ارزد، بـــچـــشـــم مـــن نـــیـــرزد
ره تــــن را بــــزن، تــــا جــــان بــــمــــانـــدبــبــنــد ایـن دیـو، تــا ایـمــان بــمــانــد
قــــبـــــائی را کــــه ســـــر مــــغــــرور داردتـــن آن بـــهــتـــر کــه از خــود دور دارد
از آن فـــــارغ ز رنـــــج انـــــقـــــیـــــادیـــــمکـه مـا را هـر چـه بـود، از دسـت دادیم
از آن مــعــنــی نــشــســتــم بـــر ســر راهکـه تــا از ره شــنـاســان بــاشــم آگـاه
مــــــرا اخــــــلــــــاص اهـــــل راز دادنــــــدچــو جـــانــم جــامــه مــمــتـــاز دادنــد
گــرفــتــیـم آنــچــه داد اهــریـمــن پــســتبـدین دسـت و در افـکـنـدیم از آندسـت
شــنــیــدیــم اعــتـــذار نــفــس مــدهــوشازین گـوش و بـرون کـردیـم از آن گـوش
در تــــاریـــک حــــرص و آز بــــســــتــــیـــمگـشـودنـد ار چـه صـد ره، بـاز بـسـتـیم
هــمـــه پـــســـتـــی ز دیــو نـــفـــس زایــدهــمــه تـــاریــکــی از مــلــک تــن آیــد
چـــو جـــان پـــاک در حـــد کــمــال اســـتکـمـال از تـن طـلـب کـردن وبــال اسـت
چـــــو مــــن پـــــروانــــه ام نــــور خـــــدا راکـجـا بــا خـود کـشـم کـفـش و قـبــا را
کــســـانــی کـــایــن فـــروغ پـــاک دیــدنــدازیـن تــاریــک جــا دامــن کــشــیــدنــد
گـــرانـــبــــاری ز بــــار حــــرص و آز اســـتوجــود بــی تــکــلـف بــی نـیـاز اســت
مـــکـــن فـــرمـــانـــبـــری اهــریــمـــنــی رامـــنــه در راه بـــرقـــی خـــرمـــنــی را
چـــه ســـود از جـــامـــه آلـــوده ای چـــنــدخـــیــال بـــوده و نـــابـــوده ای چـــنـــد
کــلــاه و جـــامــه چـــون بـــســـیــار گــرددکــلــه عــجـــب و قــبـــا پـــنــدار گــردد
چـو تـن رسـواسـت، عیبـش را چـه پـوشـمچـو بـی پـرواست، در کارش چه کوشم
شکستیمش که جان مغزست و تن پوستکسـی کاین رمز داند، اوسـتـاد اوسـت
اگـــر هـــر روز، تــــن خــــواهـــد قـــبــــائینــمــانــد چـــهــره جـــان را صـــفـــائی
اگــر هــر لــحــظــه ســر جــویـد کــلــاهـیزنـد طــبــع زبــون هـر لــحــظــه راهـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.