ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»جمال حق

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
نهان شـد از گـل زردی گـلـی سـپـید کـه ماســپــیـد جــامـه و از هـر گــنـه مــبــرائیـم
جـواب داد کـه مـا نـیز چـون تـو بـی گـنـهـیمچـرا کـه جـز نـفـسـی در چـمـن نـمـیپـائیم
بـما زمانه چـنان فرصتـی نبـخـشـوده اسـتکـــه از غـــرور، دل پـــاک را بـــیـــالـــائیـــم
قــضــا، نـیـامــده مــا را ز بــاغ خــواهـد بــردنـه مـیـرویـم بــســودای خــود، نـه مـیآئیـم
بـخـود نـظـاره کـنـیم ار بـچـشـم خـودبـینـیچــگــونـه لــاف تــوانـیـم زد کــه بــیـنـائیـم
چـو غنچـه و گل دوشـینه صـبـحـدم فرسـودمن و تـو جـای شگفت است گر نفرسـائیم
بــگــرد مــا گــل زرد و ســپــیـد بــســیـارنـدگمان مبـر کـه بـگـلشـن، من و تـو تـنهائیم
هـزار بــوتــه و بــرگ ار نــهــان کــنــد مــا رابـه چـشـم خـیـره گـلـچـیـن دهـر پـیـدائیـم
بـدین شـکـفـتـگـی امـروز چـنـد غـره شـویمچـو روشـن اسـت کـه پـژمـردگـان فـردائیـم
دریـن زمـانـه، فـزودن بــرای کـاسـتـن اسـتفـلـک بــکـاهـدمـان هـر چـه مـا بـیـفـزائیـم
خـوش اسـت بـاده رنگـین جـام عـمر، ولـیکمـجـال نـیسـت کـه پـیمـانـه ای بـپـیمـائیم
ز طـیب صـبـحـدم آن بـه که تـوشـه بـرگیریمکـه آگه اسـت کـه تـا صـبـح دیگـر اینجـائیم
فـضـای بـاغ، تـمـاشـاگـه جـمال حـق اسـتمـن و تــو نـیـز در آن، از پــی تــمـاشــائیـم
چـه فـرق گـر تـو ز یک رنگ و ما ز یک فـامیمتــمــام، دخــتــر صــنـع خــدای یـکــتــائیـم
همین خـوش است که در بـندگیش یکرنگیمهمین بس است که در خواجگیش یکرائیم
بـــرنــگ ظـــاهــر اوراق مــا نــگـــاه مــکـــنکــه تــرجــمــان بــلــیـغ هــزار مــعــنــائیـم
درین وجـود ضعیف ار تـوان و تـوشی هسـترهـــیــن مـــوهـــبـــت ایـــزد تـــوانـــائیـــم
بـرای سـجـده دریـن آسـتـان، تـمـام سـریـمپـی گـذشـتـن ازیـن رهـگـذر، هـمـه پـائیـم
تــمــام، ذره ایـن بــی زوال خــورشــیــدیــمتــمــام، قــطــره ایـن بــی کــرانـه دریـائیـم
درین، صحیفه که زیبندگیست حرف نخستچـه فـرق گـر بـنـظـر، زشـت یا کـه زیبـائیم
چـو غـنچـه های دگـر بـشـکـفـند، مـا بـرویمکـنـون بــیـا کـه صـف ســبــزه را بــیـارائیـم
درین دو روزه هستـی همین فضیلت ماستکـه جــور مـیـکـنـد ایـام و مـا شـکـیـبــائیـم
ز ســرد و گـرم تــنـور قــضــا نـمـیـتــرســیـمبــرای سـوخــتــن و ســاخــتــن مـهـیـائیـم
اســــیـــر دام هـــوی و قـــریـــن آز شــــدناگـر دمـی و اگـر قــرنـهـاســت، رســوائیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.