ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»جولای خدا

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
کـاهلی در گوشـه ای افـتـاد سـسـتخــســتــه و رنـجــور، امـا تــنـدرســت
عــنـکــبــوتــی دیـد بــر در، گــرم کــارگــوشــه گـیـر از ســرد و گــرم روزگــار
دوک هــمـــت را بـــکـــار انــداخـــتـــهجــز ره سـعـی و عـمـل نـشـنـاخــتــه
پــشـت در افـتــاده، امـا پــیـش بــیـناز بـــرای صـــیـــد، دائم در کـــمـــیـــن
رشــتــه هـا رشـتــی ز مـو بــاریـکـتــرزیـــر و بـــالـــا، دورتـــر، نـــزدیــکـــتـــر
پـــرده مـــیآویــخـــت پـــیــدا و نــهــانریــســمــان مــیــتــافــت از آب دهــان
درســهـا مـیـداد بــی نـطــق و کــلـامفـکـرهـا مـی پـخـت بــا نـخـهـای خـام
کــاردانـان، کــار زیـنـســان مـیـکــنـنـدتـا کـه گـوئی هسـت، چـوگـان مـیزنند
گــه تــبــه کــردی، گــهـی آراســتــیگـه درافـتــادی، گـهـی بــرخــاسـتــی
کـــــار آمـــــاده ولـــــی افـــــزار نـــــهدائره صـــد جــــا ولـــی پــــرگـــار نـــه
زاویـه بــی حـد، مـثــلـث بــی شـمـارایـن مــهـنــدس را کــه بــود آمــوزگــار
کــار کــرده، صـــاحـــب کــاری شـــدهانـدر آن مــعــمـوره مــعــمــاری شــده
اینـچـنـین سـوداگـری را سـودهاسـتونـدریـن یـک تــار، تــار و پــودهـاســت
پــای کــوبــان در نــشــیـب و در فــرازســاعــتــی جــولــا، زمـانـی بــنـدبــاز
پـسـت و بــی مـقـدار، امـا سـربــلـنـدسـاده و یکـدل، ولـی مشـکـل پـسـند
اوسـتــاد انـدر حــسـاب رسـم و خــططـرح و نقشـی خـالی از سـهو و غـلط
گفت کاهل کاین چه کار سرسریستآسـمـان، زیـن کـار کـردنـهـا بــریـسـت
کــوهــا کـــارســـت در ایــن کـــارگــاهکــس نـمــی بــیـنـد تــرا، ای پــر کــاه
مـیـتـنـی تــاری کـه جـاروبــش کـنـنـدمیکـشـی طـرحـی که معـیوبـش کنند
هـیـچــگـه عــاقـل نـســازد خــانـه ایکـه شــود از عـطـســه ای ویـرانـه ای
پـایه میسـازی ولی سـسـت و خـرابنــقــش نــیـکــو مــیـزنـی، امــا بــر آب
رونــقـــی مــیــجـــوی گــر ارزنــده ایدیـبــه ای مــیـبــاف گــر بــافــنــده ای
کـس ز خــلـقــان تــو پــیـراهـن نـکــردویـن نـخ پــوســیـده در ســوزن نـکــرد
کـس نـخـواهـد دیـدنـت در پــشـت درکـس نـخـواهـد خـوانـدنـت ز اهـل هنـر
بــی سـر و ســامـانـی از دود و دمـیغـــرق در طـــوفـــانــی از آه و نــمــی
کـس نـخـواهد دادنـت پـشـم و کـلـافکـس نخـواهد گفـت کـشـمیری بـبـاف
بـس زبـر دسـتـسـت چـرخ کـیـنـه تـوزپــنـبــه خــود را در ایـن آتــش مـســوز
چون تـو نساجـی، نخواهد داشت مزددزد شـد گـیـتـی، تـو نـیـز از وی بــدزد
خـسـتـه کردی زین تـنیدن پـا و دسترو بــخــواب امـروز، فـردا نـیـز هـســت
تــا نـخـوردی پــشـت پــائی از جـهـانخـویـش را زین گـوشـه گـیـری وارهـان
گـفــت آگـه نـیـســتــی ز اســرار مـنچـــنــد خـــنــدی بـــر در و دیــوار مــن
عــلــم ره بــنـمـودن از حــق، پــا ز مـاقــــــدرت و یـــــاری ازو، یـــــارا ز مـــــا
تــو بــفــکـر خــفــتــنـی در ایـن ربــاطفــارغــی زیـن کـارگـاه و زیـن بــســاط
در تـــکـــاپـــوئیــم مــا در راه دوســـتکـــارفـــرمـــا او و کـــارآگـــاه اوســــت
گـر چــه انـدر کـنـج عــزلـت ســاکـنـمشــور و غـوغــائیـســت انـدر بــاطــنـم
دسـت من بـر دسـتـگاه محـکمیسـتهر نخ اندر چشم من ابریشمی است
کـار مـا گـر ســهـل و گـر دشــوار بــودکــارگــر مـیـخــواســت، زیـرا کــار بــود
صـنعـت مـا پـرده های مـا بـس اسـتتـار مـا هـم دیبـه و هم اطـلـس اسـت
مــا نــمــی بــافــیـم از بــهــر فــروشمـا نـمـیـگـوئیـم کــایـن دیـبــا بــپــوش
عـیب مـا زین پـرده هـا پـوشـیده شـدپـــرده پـــنــدار تـــو پـــوســیــده شــد
گـــر درد ایــن پـــرده، چـــرخ پـــرده دررخـــت بـــر بـــنــدم، روم جـــای دگـــر
گر سـحـر ویران کنند این سقف و بـامخــانــه دیــگــر بـــســازم وقــت شــام
گــر ز یــک کــنــجـــم بـــرانــد روزگــارگــوشــه دیــگــر نــمــایــم اخـــتـــیــار
مـا کـه عــمـری پــرده داری کـرده ایـمدر حـــوادث، بـــردبــــاری کـــرده ایـــم
گـاه جـاروبـسـت و گـه گـرد و نـسـیـمکـهـنـه نـتــوان کـرد ایـن عــهـد قــدیـم
مـا نـمـی تـرسـیـم از تـقـدیـر و بـخـتآگـهـیـم از عـمـق ایـن گـرداب سـخـت
آنــکــه داد ایــن دوک، مــا را رایــگــانپــنـبــه خــواهـد داد بــهـر ریـســمــان
هسـت بـازاری دگر، ای خـواجـه تـاشکـاندر آنجـا می شـناسـند این قـماش
صـــد خـــریــدار و هـــزاران گـــنـــج زرنـیـسـت چـون یک دیـده صـاحـب نـظـر
تـــــو نـــــدیـــــدی پـــــرده دیـــــوار راچـــون بـــبـــیـــنـــی پـــرده اســـرار را
خـرده مـی گـیری همی بـر عـنکـبـوتخــود نــداری هــیــچ جــز بـــاد بـــروت
مــا تــمــام از ابـــتــدا بـــافــنــده ایــمحــرفــت مــا ایــن بــود تــا زنــده ایــم
سـعـی کـردیم آنـچـه فـرصـت یافـتـیمبــافــتــیــم و بــافــتــیــم و بــافــتــیـم
پــیـشـه ام ایـنـسـت، گـر کـم یـا زیـادمـن شــدم شــاگــرد و ایـام اوســتــاد
کـار ما اینگـونه شـد، کـار تـو چـیسـتبـار ما خالی است، در بـار تـو چـیست
مــیـنـهـم دامــی، شــکــاری مــیـزنـمجـولـه ام، هر لـحـظـه تـاری مـی تـنـم
خـانـه مـن از غـبـاری چـون هـبـاسـتآن سـرائی که تـو میسـازی کجـاسـت
خـــانـــه مـــن ریــخـــت از بـــاد هـــواخــرمــن تــو ســوخــت از بــرق هـوی
مــن بـــری گــشـــتـــم ز آرام و فــراغتــو فــکــنــدی بـــاد نــخــوت در دمــاغ
مـا زدیـم این خـیـمـه سـعـی و عـمـلتـــا بـــدانــی قــدر وقـــت بـــی بـــدل
گر که محکم بـود و گر سست این بـنااز بـــرای مــاســت، نــز بــهــر شــمــا
گـر بــکــار خــویـش مـی پــرداخــتــیخـانه ای زین آب و گـل می سـاخـتـی
مـیـگـرفـتــی گـر بــهـمـت رشـتــه ایداشتـی در دست خـود سر رشتـه ای
عــارفــان، از جــهـل رخ بــرتــافــتــنــدتــار و پــودی چــنـد در هـم بــافــتــنـد
دوخــتــنـد ایـن ریـســمـانـهـا را بــهـماز دراز و کـــوتـــه و بـــســـیــار و کـــم
رنگرز شـو، تـا که در خـم هسـت رنگبــرق شــد فـرصــت، نـیـمـدانـد درنـگ
گـر بـنـائی هـسـت بــایـد بـرفـراشـتای بــســا امـروز کــان فــردا نـداشــت
نـقــد امــروز ار ز کــف بــیـرون کــنـیـمگـر کـه فـردائی نـبـاشـد، چـون کـنـیـم
عنکبـوت، ای دوست، جولای خداستچـرخـه اش میگردد، اما بـی صداسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.