ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»خاطر خشنود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـطعنه پیش سگی گفت گربـه کای مسکینقـبـیلـه تـو بـسـی تـیـره روز و نـاشـادنـد
مـیـان کـوی بــخـسـبـی و اسـتـخـوان خـائیبـداخـتـری چـو تـو را، کـاشـکی نمیزادند
بــرو بــه مـطـبــخ شـه یـا بــمـخــزن دهـقـانبـشهر و قریه، بـسی خانه ها که آبـادند
کبـاب و مرغ و پـنیر اسـت و شـیر، طعمه منز حـیلـه ام هـمـه کـار آگـهـان بـفـریـادنـد
جـفـای نان نکـشـیدسـت یکـتـن از مـا، لـیکگـرسـنـگـان شـمـا بـیشـتـر ز هفـتـادنـد
بــگــفــت، راســت نـگــردد بــنـای طــالـع مـاچـرا کـه از ازلـش پـایه، راسـت نـنهادنـد
مرا بـه پـشت سـرافکند حـکم چـرخ، ز خـلقشـگفت نیسـت گرم در بـروی نگشـادند
کـســی بــخــانـه مـردم بــمـیـهـمـانـی رفـتکه روز سـور، کسی از پـیش فرسـتـادند
بـــروزی دگــران چــون طــمــع تـــوانــم کــردمرا ز خوان قضا، قسمت استخوان دادند
تـو خـلـق دهر نـدانسـتـه ای چـه بـی بـاکـندتـو عهدها نشنیدی چـه سست بـنیادند
کـسـی بــلـطـف، بــدرمـانـدگـان نـظـر نـکـنـددرین مـعـاملـه، دلـها ز سـنگ و پـولـادند
هـزار مـرتــبــه، فـقـر از تــوانـگـری خـوشـتــرتـوانگـران، همـه بـدنـام ظـلـم و بـیدادنـد
نخـسـت رسـم و ره ما، درسـتـکاری ماسـتقــبــیـلـه تــو، در آئیـن دزدی اســتــادنـد
بــــرای پـــرورش تـــن، بــــدام بــــدنـــامـــینـیـوفـتـنـد کـسـانـی کـه بــخـرد و رادنـد
پـی هـوی و هوس، نـوع خـودپـرسـت شـمـاسـحـر بـبـصـره و هنگام شـب بـبـغدادند
ز جور سال و مه ایدوست کس نرست، تماماســیـر فـتــنـه دیـمـاه و تــیـر و مـردادنـد
بـچهره ها منگر، خاطر شکسته بسی استعروس دهر چـو شیرین و خـلق فرهادند
مـن از فـتــادگـی خـویـش هـیـچ غـم نـخـورمفـتـادگـان چـنـیـن، هـیـچـگـه نـیـفـتـادنـد
اسـیـر نـفـس تـوئی، هـمـچـو مـا گـرفـتــارانز بـــنــد بـــنــدگــی حــرص و آز، آزادنــد
تــو شـاد بــاش و دل آســوده زنـدگـانـی کـنسـگـان، بـه بــدسـری روزگـار مـعـتـادنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.