ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»درخت بی بر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 11:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
آن قـصـه شـنـیـدیـد کـه در بــاغ، یـکـی روزاز جــور تــیــر، زار بـــنــالــیــد ســپــیــدار
کـز من دگـر بـیخ و بـنی ماند و نه شـاخـیاز تــیـشــه هــیـزم شــکــن و اره نــجــار
این بـا کـه تـوان گـفـت کـه در عـین بـلندیدســت قــدرم کــرد بــنـاگــاه نـگـونـســار
گفتش تـبـر آهسته که جرم تو همین بـسکاین موسم حـاصل بـود و نیسـت تـرا بـار
تــا شــام نـیـفـتــاد صــدای تــبــر از گـوششد تـوده در آن بـاغ، سحـر هیمه بـسیار
دهقان چـو تـنور خود ازین هیمه بـرافروختبـگریست سـپـیدار و چـنین گفت دگر بـار
آوخ کـه شــدم هـیـزم و آتــشــگـر گـیـتــیانـدام مـرا سـوخـت چـنـیـن ز آتـش ادبـار
هـر شـاخـه ام افـتــاد در آخــر بــه تــنـوریزین جامه نه یک پود بجا ماند و نه یک تار
چون ریشه من کنده شد از باغ و بخشکیددر صـفـحـه ایـام، نـه گـل بـاد و نـه گـلـزار
از سـوخـتــن خـویـش هـمـی زارم و گـریـمآن را کـه بـسـوزند، چـو من گـریه کـند زار
کــو دولــت و فــیــروزی و آســایــش و آرامکـو دعــوی دیـروزی و آن پــایـه و مـقــدار
خـندید بـرو شـعـلـه کـه از دسـت کـه نالینـاچـیـزی تـو کـرد بـدیـنـگـونـه تـو را خـوار
آن شـاخ کـه سـر بـر کـشـد و مـیـوه نـیـاردفرجـام بـجـز سـوخـتـنش نیسـت سـزاوار
جـز دانـش و حـکـمـت نـبـود مـیـوه انـسـانای مـیـوه فـروش هـنـر، ایـن دکـه و بــازار
از گـفــتــه نـاکـرده بــیـهـوده چــه حــاصــلکردار نکو کن، که نه سـودیسـت ز گفتـار
آسـان گـذرد گـر شـب و روز و مه و سـالتروز عــمـل و مــزد، بــود کــار تــو دشــوار
از روز نـخـسـتـیـن اگـرت سـنـگ گـران بـوددور فـلکـت پـسـت نمیکـرد و سـبـکـسـار
امـروز، سـرافـرازی دی را هـنـری نـیـســتمـیبـاید از امـسـال سـخـن راند، نه از پـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.