ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دریای نور

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــالــمـاس مـیـزد چــکــش زرگــریبـهر لحـظـه میجـسـت از آن اخـگـری
بــنـالـیـد الــمـاس کــای تــیـره رایز بــیـداد تــو، چــنـد نــالــم چــو نـای
بــجـز خـوبــی و پــاکـی و راسـتـیچــه کـردم کـه آزار مـن خــواســتــی
بـگـفـتـا مـکـن خـاطـر خـویش تـنـگتــرازوی چــرخـت گـران کـرده سـنـگ
مــرنـج ار تــنـت را جــفــائی رســدکــزیــن کــار، کــارت بــجــائی رســد
هـم اکـنـون، تـراش تـو گـردد تـمـامبــرویـت کـنـد نـیـکـبــخــتــی ســلـام
هـمـیـن دم، فـروزان و پــاکـت کـنـمپــســنــدیــده و تــابـــنــاکــت کــنــم
دگـر بــاره بـگـریـسـت گـوهـر نـهـانکه آوخ! سـیه شـد بـچـشـمم جـهان
بــدیـن خــردیـم، آســمـان درشــتبــدام بــلـای تــو افــکــنـد و کــشــت
مـرا هـر رگ و هـر پــی و بــنـد بــودبـخـشـکـیـد پـاک این چـه پـیونـد بـود
که این تـیشـه کین بـدسـت تـو دادفـــتـــاد ایــن وجـــود نــزارم، فـــتـــاد
بـبـخـشـای لخـتـی، نگـهدار دسـتشکست این سر دردمندم، شکست
نـه آســایـشــی مــانــد انــدر تــنـمنــه رونــق بـــه رخــســاره روشــنــم
بـگفتـا چـو زین دخـمه بـیرون شویبــزیـبــائی خـویـش، مـفـتــون شـوی
بـــشـــوئیــم از رویــت ایــن گــرد رابـــخـــوبـــان دهـــیــم ایــن ره آورد را
چــو بــردارد ایــن پــرده را پــرده دارســخــنـهـای پــنـهـان شـود آشــکـار
در آن حال، دانی که نیکی نکوستکه بـینی تو مغزی و رفتست پـوست
سوم بـار، بـرخـاسـت بـانگ چـکشبــنـاگـاه بــرهـم شـد آن روی خــوش
بـگـفـت ای سـتـمکـار، مشـکـن مرابــه بـــد رأی، از پــا مــیــفــکــن مــرا
وفـا داشـتــم چـشـم و دیـدم جــفـابــگـشــتــم ز هـر روی، خــوردم قـفـا
بـگـفـت ار صـبـوری کـنی یک نفـسکـشــد بــار جــور تــو بــســیـار کـس
چـو رفـت این سـیـاهـی و آلـودگـینــمــانــد زبـــونــی و فـــرســـودگــی
دلـت گـر ز انـدیـشـه خـون کـرده امبــچــهـر، آب و رنـگـت فـزون کـرده ام
بـــریــدم، ولــی تـــیــره و زشــت راشکسـتـم، ولی سـنگ و انکشـت را
چـــو بـــیــنـــنـــد روی دل آرای تـــوچــو آگــه شــونــد از تـــجــلــای تـــو
چــو پــرســنــد از مــوج ایــن آبــهــاازیـن جــلــوه هــا، رنــگــهــا، تــابــهـا
بـــتــی چــون بــگــردن در انــدازدتفـــراتـــر ز دل، جـــایـــگـــه ســـازدت
چــو نـقــاد چــرخ از تــو کــالـا کــنـدچــو هــر روز، نــرخ تـــو بـــالــا کــنــد
چـو زیـن داسـتــان گـفـتــگـوهـا رودچــو ایـن آب حــیـوان بــه جــوهـا رود
چـو هـر دم بــیـفـزایـدت خـواسـتــارچــو آیــنــد ســوی تــو از هــر کــنــار
چـو بــیـدار بــخـتـی بــبــیـنـد تــو راچــو بـــر دیــگــران بـــر گــزیــنــد تــرا
چـو بـر چـهر خـوبـان تـبـسـم کـنـیچــو ایـن کـوی تــاریـک را گـم کــنـی
چـو در مـخـزنـت جــا دهـد گـوهـریچــو بــنـشــانـدت انـدر انـگـشــتــری
چـو در تــیـرگـی، روشـنـائی شـویچــــو آمــــاده دلــــربـــــائی شــــوی
چـو بـیرون کشی رخت زین تـنگنایچــو اقــبــال گــردد تــو را رهـنــمــای
چـو آسـودگـی زاید این روز سـخـتچــو فـرخـنـده گـردی و پــیـروزبــخـت
چــو پــیـرایـه هــا مــانــدت در گــروچـــو بـــیــنــی ره نــیــک و آئیــن نــو
چــو افــتــادی انــدر تــرازوی مــهــرچــو صـد راه داد و گـرفـتــت سـپــهـر
رهـائی دهـنـدت چــو زیـن رنــجــهـاچــو ریـزنــد بــر پــای تــو گــنــجــهــا
چـــو بـــازارگــانــان خـــرنــدت بـــزربــرنــدت ز شــهـری بــه شــهـر دگــر
چـو دیهیم شـاهت نـشـیمـن شـودچــو از دیـدنـت، دیـده روشــن شــود
بـــیــاد آر، زیــن دکـــه تـــنــگ مــنز ســنــگــیـنـی آهـن و ســنـگ مــن
چــو نــام تــو خــوانــنــد دریـای نـوردرودیــــم بــــفــــرســــت زان راه دور
تــرا هـر چــه قــیـمـت نـهـد روزگــاربــدار از مــن و ایـن چــکــش یـادگــار
چـو مـشـاطـه، رخـسـارت آراسـتـمفـزودم دو صــد، گـر یـکـی کـاســتــم
تــو روزی کـه از حــصـن کـان آمـدیبــــس آلـــوده و ســـرگـــران آمـــدی
بـدیـن گـونـه روشـن نـبـودی و پـاکبـهـم بــود مـخـلـوط، الـمـاس و خـاک
حــدیـث نـهـان چــکــش گــوش دارنـگــیـن ســازدت چــرخ یـا گــوشــوار
نه مـشـت و قـفـایت بـه سـر میزنمبـــدیــن درگـــه نـــور، در مـــیـــزنـــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.