ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دیده و دل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 11:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
شــکــایــت کــرد روزی دیــده بـــا دلکـه کـار مـن شـد از جـور تـو مـشـکـل
تــرا دادســت دســت شـوق بــر بــادمـرا کـنـدســت سـیـل اشـک، بــنـیـاد
تـــرا گــردیــد جـــای آتـــش، مــرا آبتو زاسایش بری گشتی، من از خواب
ز بـس کـانـدیـشـه هـای خـام کـردیمـــرا و خـــویــش را بـــدنـــام کـــردی
از آنـروزی کـه گـردیـدی تــو مـفــتــونمــرا آرامــگــه شــد چــشــمـه خــون
تــو انـدر کــشــور تــن، پــادشــاهـیزوال دولــت خـــود، چـــنــدخـــواهــی
چــرا بــایـد چــنـیـن خــودکــام بــودناســـــیــــر دانـــــه هــــر دام بـــــودن
شـدن هـمـصـحـبـت دیوانـه ای چـنـدحـقیقت جـسـتـن از افسـانه ای چـند
ز بـحـر عـشـق، موج فـتـنه پـیداسـتهر آنکودم ز جـانان زد، ز جـان کاسـت
بـگفـت ایدوسـت، تـیر طـعـنه تـا چـندمـن از دسـت تــو افـتــادم دریـن بــنـد
تـــو رفــتـــی و مــرا هــمــراه بـــردیبــه زنـدانـخــانـه عـشــقـم ســپــردی
مـــرا کـــار تــــو کـــرد آلـــوده دامـــنتــو اول دیـدی، آنـگـه خـواسـتــم مـن
بــدســت جــور کــنــدی پــایــه ای رادر آتـش سـوخـتـی هـمـسـایـه ای را
مــرا در کــودکــی شـــوق دگــر بـــودخـیـالـم زیـن حــوادث بــی خـبــر بــود
نـه مـیـخــوردم غــم نـنـگـی و نـامـینـه بــودم بــســتــه بــنــدی و دامــی
نـه مـیـپــرسـیـدم از هـجـر و وصـالـینـه آگــه بــودم از نـقــص و کــمــالــی
تــرا تــا آسـمـان، صـاحــب نـظـر کـردمرا مفـتـون و مسـت و بـی خـبـر کـرد
شـمـا را قـصـه دیـگـرگـون نـوشـتــنـدحـسـاب کـار مـا، بــا خـون نـوشـتــنـد
ز عشق و وصل و هجر و عهد و پیوندتـو حـرفی خواندی و من دفتـری چـند
هر آن گوهر کـه مژگـان تـو میسـفـتنـهـان بـا مـن، هزاران قـصـه مـیگـفـت
مــرا ســرمــایـه بــردنــد و تــرا ســودتـــرا کــردنــد خــاکــســتـــر، مــرا دود
بــسـاط مـن سـیـه، شـام تـو دیـجـورمـرا نـیـرو تــبــه گــشــت و تــو را نـور
تـو، وارون بـخـت و حـال من دگـرگـونتــرا روزی ســرشــک آمـد، مـرا خــون
تـــو از دیــروز گـــوئی، مــن از امـــروزتــو اســتــادی دریـن ره، مــن نـوآمـوز
تـو گفتی راه عشق از فتـنه پـاکستچـو دیدم، پـرتـگـاهـی خـوفـنـاکـسـت
تـــرا کــرد آرزوی وصــل، خـــرســـنــدمرا هجران گسست از هم، رگ و بـند
مـرا شـمشـیر زد گـیتـی، تـرا مشـتتــرا رنــجــور کــرد، امــا مــرا کــشــت
اگــر ســنــگــی ز کــوی دلــبـــر آمــدتــرا بـــر پــای و مــا را بـــر ســر آمــد
بــتــی، گــر تــیـر ز ابــروی کــمـان زدتـــرا بـــر جـــامــه و مــا را بـــجــان زد
تـرا یک سـوز و ما را سـوخـتـنهاسـتتـرا یک نـکـتـه و مـا را سـخـنـهـاسـت
تـو بــوسـی آسـتـیـن، مـا آسـتــان راتـو بـینی مـلـک تـن، مـا ملـک جـان را
تـــرا فـــرســـود گــر روز ســـیــاهــیمــرا ســـوزانــد عــالــم ســـوز آهــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.