ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ذره و خفاش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
در آنـسـاعـت کـه چـشـم روز مـیخـفـتشــنـیـدم ذره بــا خــفــاش مــیـگــفــت
که ای تاریک رای، این گمرهی چیستچــرا بــا آفــتــابــت الــفــتــی نـیـســت
اگـر مـاهـیـم و گـر روشــن ســهـیـلـیـمتـمـام، این شـمع هسـتـی را طـفـیلـیم
اگـر گل رسـت و گـر یاقـوت شـد سـنگیـکـی رونـق گـرفـت از خـور، یکـی رنـگ
چــرا بــایــد چــنــیــن افــســرده بــودنبـــصـــبـــح زنــدگـــانــی مـــرده بـــودن
بـــبــیــنــی، گــر بــرون آئی یــکــی روزتـــجـــلــیــهــای مــهــر عـــالــم افـــروز
فـــروغ آفـــتــــاب صـــبــــحـــگـــاهـــیفــرو شــویـد ز رخــســارت ســیــاهــی
نــبـــایــد تــرک عــقــل و رای گــفــتــنبــشــب گـشـتــن، بــگـاه روز خــفـتــن
بـــبـــایـــد دلـــبـــری زیـــبـــا گـــزیـــدندرو دیــدن، جــهــان یــکــســر نــدیــدن
بــراه عـشـق، کـردن جـسـت و خـیـزیبــشـوق وصـل، صـلـحــی یـا سـتــیـزی
ز یـک نــم اوفــتــادن، غــرق گــشــتــنز بــادی جــســتــن، از دریـا گـذشــتــن
مـرا هـمـواره بــا خـور گـفـتـگـوهـاسـتبـــدیــن خـــردی دلــم را آرزوهــاســـت
چـو روشن شد رهم زان چـهر رخـشـانچـه غـم گـر مـوج بـیـنـم یـا کـه طـوفـان
تــرا گــر نـیـز مـیـل تــابــنـاکــی اســتنظر چون من بپوش از هر چه خاکیست
چـه سـود از انـزوا و ظـلـمـت، ایدوسـتبـلـندی خـواه را، پـسـتـی نه نیکـوسـت
بــگــفــت آخــر حــدیـث چــشــمـه نـورچــه مـیـگــوئی بــه پــیـش مــردم کــور
مـرا چـشـمیسـت بـس تـاریک و نمناکچـه خـواهم دیدن از خـورشـید و افـلاک
از آن روزم کــه مــوش کـــور شـــد نــامســـــیــــه روزیــــم، روزی کــــرد ایــــام
تــرا آنــانـکــه نـزد خــویـش خــوانــدنــدمـرا بــســتــنـد چــشـم، آنـگـاه رانـدنـد
تــو از افــلـاک مـیـگــوئی، مـن از خــاکمــــرا آلــــوده کــــردنــــد و تــــرا پــــاک
ز خــــط شــــوق، مـــا را دور کــــردنـــدشــمــا را هــمــنــشــیـن نــور کــردنــد
از آن رو، تــــیـــرگــــی را دوســــتــــارمکــه چـــشــم روشــنــی دیــدن نــدارم
خــیــال مــن بـــود خــوردی و خــوابــیچـه غـم گـر نیسـت یا هسـت آفـتـابـی
تـــــرا افـــــروزد آن چـــــهــــر فـــــروزانمــرا هــم دم زنــد بـــر دیــده پـــیــکــان
چـــو خـــور شـــد دشــمــن آزادی مــنرخ دشـمـن چــه تــاریـک و چــه روشـن
شــوم گــر بـــا خــیــالــش نــیــز تـــوامنـهم زانـدیشـه، چـشـم خـویش بـر هم
مــرا عـــمــری بـــتـــاریــکـــی پـــریــدنبــه از یـک لــحــظــه روی مــهــر دیــدن
شـنیدم بـیشـمـارش رنگ و تـاب اسـتولـی مـن مـوش کـور، او آفـتــاب اســت
تـو خـود روشـنـدل و صـاحـبـنـظـر بــاشچـه سـود از پـنـد، نـابـینـاسـت خـفـاشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.