ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»روباه نفس

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ز قــلـعــه، مـاکــیـانـی شــد بــه دیـواربــنـاگــه روبــهـی کــردش گــرفــتــار
ز چـشـمـش بـرد، وحـشـت روشـنائیبـزد بـال و پـر، از بـی دسـت و پـائی
ز روز نــیــکـــبـــخـــتـــی یــادهــا کــرددر آن درمــانــدگــی، فــریـادهـا کــرد
فـضــای خــانـه و بــاغــش هـوس بــودچه حاصل، خانه دور از دسترس بـود
بــــیـــاد آورد زان اقــــلــــیـــم ایـــمـــنز کــــاه و خــــوابــــگـــاه و آب و ارزن
نهان بـا خـویشـتـن بـس گـفـتـگـو کـرددر آن یـــکــــدم، هـــزاران آرزو کــــرد
گــه تــدبــیـر، احــوالـی زبــون داشــتبـجـای دل، بـبـر یکقطره خون داشت
بـــــیــــاد آورد زان آزاد گــــشـــــتـــــنز صــحــرا جــانــب ده بــازگــشــتــن
نـــــمــــــودن رهـــــروان خــــــرد را راهز هـــر بـــیــراهــه و ره بـــودن آگـــاه
ز دنـــــبـــــال نـــــو آمـــــوزان دویــــدنشـدن اسـتــاد درس چــیـنـه چـیـدن
گــشــودن پــر ز بـــهــر ســایــبـــانــینــخــفــتــن در خــیـال پــاســبــانـی
بــکــار، از کــودکــان پــیــش اوفــتــادنرمــوز کـــارشـــان تـــعـــلـــیــم دادن
بـرو بـه لابـه کـرد از عـجـز، کـایدوسـتز من چیزی نیابـی، جـز پـر و پـوست
مــنــه در رهــگــذار چـــون مــنــی داممــکــن خــود را بــرای هـیـچ بــدنـام
گــرفــتــم ســیـنـه تــنـگــم فــشــردیمرا کشـتـی و در یک لحـظه خـوردی
ز مـادر بــی خـبــر شـد کـودکـی چـنـدتــبــه گـردیـد عـمـر مـرغـکـی چــنـد
یــکـــی را کـــودک هــمــســـایــه آزردیکـی را گـربـه، آن یک را سـگی بـرد
طــمــع دیـو اســت، بــا وی بــرنــیـائیچــو خــوردی، بــاز فـردا نـاشــتــائی
هوی و حرص و مستی، خواجه تاشندسـیه کـارنـد، در هر جـا کـه بـاشـنـد
دچـــار زحـــمـــتـــی تــــا صـــیـــد آزیاگـر زیـن دام رســتــی، بــی نـیـازی
مـبــاش ایـنـگـونـه بـی پـروا و بــدخـواهبــســا گــردد شــکــار گــرگ، روبــاه
چــه گــردی هــرزه در هــر رهـگــذاریدهـی هـر دم گــلـوئی را فــشــاری
بــگـفــت ار تــیـره دل یـا هـرزه گـردیـمدریـن ره هـر چـه فـرمـودنـد، کـردیـم
ز روز خــردیـم، خــصـلـت چــنـیـن بــوددلـی روئیـن بــزیـر پــوســتــیـن بــود
گـرم سـر پـنـجـه و دنـدان بـود سـخـتمـرا ایـن مـایه بـود از کـیـسـه بـخـت
در آن دفـتــر کـه نـقـش مـا نـوشــتــنـدیکـی زشـت و یکـی زیـبـا نـوشـتـنـد
چـو مـن روبــاه و صـیـدم مـاکـیـانـسـتگذشـتـن از چـنین سـودی زیانسـت
بــسـی مـرغ و خــروس از قـریـه بــردمبــگـردنـهـا بــســی دنـدان فـشـردم
حــــدیـــث اتــــحــــاد مــــرغ و روبــــاهبـــود چـــون اتـــفـــاق آتـــش و کــاه
چـه غـم گـر نیتـم بـد یا کـه نیکـوسـتهمینم اقـتـضـای خـلقـت و خـوسـت
تـو خـود دادی بـسـاط خـویـش بـر بــادتـو افـتــادی کـه کـار از دسـت افـتـاد
تـــو مـــرغ خـــانــگـــی، روبـــاه طـــرارتــو خــواب آلــود و دزد چــرخ بــیــدار
اســیــر روبـــه نــفــس آن چــنــانــیــمکـه گـوئی پـر شـکـسـتـه مـاکـیانـیم
بــهـای زنــدگــی زیـن بــیـشــتــر بــوداگــر یـک دیـده صــاحــب نــظــر بــود
مـنـه بـردسـت دیو از سـادگـی دسـتکدامین دست را بگرفت و نشکست
مـکــن بــی فــکــرتــی تــدبــیـر کــاریکه خـواهد هر قماشـی پـود و تـاری
بــوقــت شــخــم، گــاوت در گــرو بــودچـــو بـــاز آوردیــش، وقــت درو بـــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.