ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»روح آزاد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
تــــو چــــو زری، ای روان تـــــابـــــنــــاکچــنــد بــاشــی بــســتــه زنــدان خــاک
بــــــحــــــر مـــــواج ازل را گــــــوهـــــریگـــوهـــر تـــحـــقـــیـــق را ســـوداگـــری
واگــــذار ایـــن لــــاشــــه نــــاچــــیـــز رادر نـــــورد ایــــن راه آفـــــت خـــــیــــز را
زر کــانـی را چــه نـســبــت بــا ســفــالشـیر جـنگی را چـه خـویشـی بـا شـغال
بـــاخـــرد، صــلــحـــی کــن و رائی بـــزنکـــژدم تــــن را بــــســـر، پــــائی بــــزن
هـیچ پـاکـی هـمـچـو تـو پـاکـیزه نـیسـتگـوش هـسـتـی را چـنـین آویـزه نـیسـت
تــو یــکــی تــابـــنــده گــوهــر بـــوده ایرخ چــــرا بــــا تــــیــــرگــــی آلــــوده ای
تـــو چـــراغ مـــلـــک تــــاریـــک تــــنـــیدر ســیـاهـی هـا، چــو مــهـر روشــنــی
از نــظــر پــنــهــانــی، از دل نــیـســتــیکـاش مـیـگـفـتــی کـجـائی، کـیـسـتــی
مــحــبـــس تــن بــشــکــن و پــرواز کــنایــن نـــخ پـــوســـیــده از پـــا بـــاز کـــن
تــا بــبــیـنـی کآنـچــه دیـد مـاسـواســتتــا بــدانـی خــلــوت پــاکــان جــداســت
تــا بــدانـی صـحــبــت یـاران خـوشـسـتگــیـر و دار زلــف دلــداران خــوشــســت
تـــا بـــبـــیــنــی کــعــبـــه مــقــصـــود رابـــر گــشــائی چـــشــم خــواب آلــود را
تـــا نـــمـــایــنـــدت بـــهــنـــگـــام خـــرامســیــرگــاهــی خــالــی از صــیــاد و دام
تــــا بــــیـــامـــوزنـــد اســــرار حــــقــــتتــا کــنــنــد از عــاشــقــان مــطــلــقــت
تـا تـو، پـنهان از تـو، چـون و چـنـدهاسـتعــهـدهـا، مـیـثــاقــهـا، پــیـونـدهـاســت
چــنــد در هـر دام، بــایـد گــشــت صــیـدچـــنــد از هــر دیــو، بـــایــد دیــد کـــیــد
چــنــد از هــر تــیـغ، بــایـد بــاخــت ســرچــنــد از هـر ســنـگ، بــایـد ریـخــت پــر
مـرغـک انـدر بــیـضــه چــون گـردد پــدیـدگـویـد اینـجـا بـس فـراخ اسـت و سـپـیـد
عاقبت کان حصن سخت از هم شکستعــالـمـی بــیـنـد هـمـه بــالــا و پــســت
گــــه پـــــرد آزاد در کـــــهــــســـــارهــــاگــه چــمــد ســر مـســت در گــلــزارهـا
گـــاه بـــر چـــیــنــد ز بـــامـــی دانــه ایسـر کـنـد خــوش نـغـمـه مـسـتــانـه ای
جــســت و خــیـز طــائران بــیـنـد هـمـیفــارغ انــدر ســبــزه بــنـشــیـنــد دمــی
بــیـنــوائی مــهـره ای تــابــنــده داشــتکــاز فــروغــش دیـده و دل زنـده داشــت
خــیـره شــد فــرجــام زان جــلــوه گــریبـــردش از شــادی بـــســـوی گــوهــری
گـفـت ایـن لـعـلـسـت، از مـن مـیـخــرشگفت سنگست این، چه خوانی گوهرش
رو، کـــه ایــن مــا را نــمــی آیــد بـــکـــارگــر مــتـــاعــی خـــوبـــتـــر داری بـــیــار
دکــه خــر مــهــره، جــای دیــگــر اســتتــحــفـه گـوهـر فـروشـان، گـوهـر اسـت
بــرتــری تــنـهـا بــرنـگ و بــوی نـیـســتآیــنـــه جـــان از بـــرای روی نـــیــســـت
تــا نـدانـد دخــل و خــرجــش چــنـد بــودهــیــچ بــازرگــان نــخــواهــد بــرد ســود
چـشـم جـانـرا، بــی نـگـه دیـدارهـاسـتپــای دل را، بــی قــدم رفــتــارهــاســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.