ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»روح آزرده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــشــکــوه گــفــت جــوانـی فــقــیـر بــا پــیـریبـــروزگـــار، مــرا روی شـــادمـــانــی نــیــســـت
بـلـای فـقـر، تـنـم خـسـتـه کـرد و روح بـکـشـتبــمــرگ قــانــعــم، آن نــیـز رایـگــانــی نـیـســت
کــســی بــمــثــل مـن انـدر نـبــردگــاه جــهـانســیــاه روز بـــلــاهــای نــاگــهــانــی نــیــســت
گرسـنه بـر سـر خـوان فـلک نشـسـتـم و گفـتکـه خـیرگـی مـکـن، این بـزم مـیهمـانـی نـیسـت
بـــه خـــلــق داد ســـرافـــرازی و مــرا خـــواریکـه در خـور تـو، ازین بـه کـه مـیسـتـانـی نیسـت
بــه دهـر، هـیـچــکـس مـهـربــان نـشـد بــا مـنمــرا خــبــر ز ره و رســم مــهـربــانــی نــیـســت
خــوشــی نـیـافــتــم از روزگــار ســفــلـه دمـیاز آن خوشم که سپنجی است، جاودانی نیست
بــخــنــده، پــیـر خــردمــنــد گــفــت تــنـد مــروکـه پــرتــگـاه جـهـان، جـای بــدعـنـانـی نـیـسـت
چو بنگری، همه سر رشته ها بدست قضاستره گــریــز، ز تـــقـــدیــر آســـمــانــی نــیــســـت
ودیعـه ایـسـت سـعـادت، کـه رایگـان بـخـشـنـددریـن مــعــامــلــه، ارزانــی و گــرانــی نــیـســت
دل ضــعــیـف، بــگــرداب نـفــس دون مــفــکــنغـریـق نـفـس، غـریـقـی کـه وارهـانـی نـیـســت
چـو دسـتــگـاه جـوانـیـت هـسـت، سـودی کـنکـه هـیـچ سـود، چـو سـرمـایه جـوانـی نـیـسـت
ز بـــــازویــــت نــــربــــودنــــد تــــا تــــوانــــائیزمـان خــسـتــگـی و عـجــز و نـاتــوانـی نـیـسـت
بــمـلــک زنـدگــی، ایـدوســت، رنـج بــایـد بــرددلــی کــه مــرد، ســزاوار زنــدگــانــی نــیـســت
مـن و تــو از پــی کـشـف حــقـیـقـت آمـده ایـمازیـن مـســابــقـه، مـقـصــود کـامـرانـی نـیـســت
بـــدفــتـــر گــل و طــومــار غــنــچــه در گــلــزاربــجــز حــکــایـت آشــوب مــهـرگــانــی نـیـســت
بـنـای تـن، همـه بـهـر خـوشـی نـسـاخـتـه انـدوجــود سـر، هـمـه از بــهـر سـرگـرانـی نـیـســت
ز مـرگ و هـســتــی مـا، چــرخ را زیـان نـرســدسـپـهر سنگدل اسـت، این سخـن نهانی نیستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.