ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»زاهد خودبین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
آن نــشـــنــیــدیــد کــه در شـــیــروانبــــود یـــکـــی زاهـــد روشـــن روان
زنــده دلــی، عــالــم و فــرخ ضــمــیـرمـهـر صـفـت، شـهـرتـش آفـاق گـیر
نــام نــکــویــش عـــلــم افـــراخـــتـــهتــوسـن زهـدش هـمـه جـا تــاخـتـه
هـــمــــقــــدم تــــاجــــوران زمــــیـــنهـمــنـفــس حــضــرت روح الــامـیـن
مـــسئلـــت آمـــوز دبــــیـــران خــــاکنــیــتـــش آرایــش مــیــنــوی پـــاک
پـــیــش نــشـــیــن هــمـــه آزادگـــانپــشــت و پــنـاه هـمـه افــتــادگــان
مرد رهی، خوش روش و حـق پـرستروز و شبش، سبـحه طاعت بدست
جــایـگــهـش، کــوه و بــیـابــان شــدهطـعـمـه اش از بــیـخ درخـتـان شـده
رفـتــه ز چــیـن و خـتــن و هـنـد و روممــردم بــســیـار، بــدان مــرز و بــوم
هـر کـه بــدان صـومـعـه بــشـتــافـتـیعـارضــه نـاگـفـتــه، شــفـا یـافـتــی
کـــور در آن بـــادیــه بـــیــنـــا شـــدیعــاجــز بـــیــچــاره، تـــوانــا شــدی
خــلــق بــر او دوخــتــه چــشــم نـیـازاو بــــســــوی دادگـــر کــــار ســــاز
شــب، شــدی از دیـده نــهــان روز واردر کــــمـــر کـــوه، بــــزنـــدان غــــار
روز، بـــعــزلــتـــگــه خــود تـــاخــتـــیبــا هـمـه کـس، نـرد کـرم بــاخـتـی
صــبــحــدمـی، روی ز مــردم نـهـفــتهر در طاعت که توان سفت، سفت
ریخـت ز چـشـم آب و بـسـر خـاک کردگــــرد ز آئیـــنــــه دل، پــــاک کــــرد
حــلــقــه بــدر کــوفــت زنـی بــی نـواگـفــت کــه رنـجــورم و خــواهـم دوا
از چـه شـد ایـن نـور، بـظـلـمـت نـهـاناز چــه بــرنــجــیــد ز مــا نــاگــهــان
از چـه بـر ایـن جـمـع، در خـیـر بـسـتایـنـهـمـه افـتـاده بـدیـد و نـشـسـت
از چــه، دلــش مـیـل مــدارا نـداشــتاز چـه، سـر همـسـری مـا نـداشـت
ای پــــدر پــــیــــر، ز چــــیـــن آمــــدماز بــلــد شــک، بــه یــقــیــن آمــدم
نــور تـــو رهــبـــر شــد و ره یــافــتـــمنـام تــو پــرســیـدم و بــشـتــافـتــم
روز، بـچـشـم همـه کـس روشـنـسـتلـیک، شـب تـیره بـچـشـم مـنسـت
گــر ز ره لــطـــف، نــگـــاهــم کـــنــیفــارغ ازیــن حــال تــبــاهــم کــنــی
ســاعـتــی، ای شـیـخ، نـیـاسـوده امبــاد صــفــت، بــادیــه پــیــمــوده ام
دیده بـه بی دیده فکندن، خوش استخـار دل سوختـه کندن، خوش است
پـــیــر، بـــدان لــابـــه نــداد اعــتــبـــارگــریـه هـمــی کــرد چــو ابــر بــهـار
تـا که سـر از سـجـده شـکـران گرفـتدیــو غــرورش ز گــریــبـــان گــرفــت
گفت که این سجده و تسبـیح چیستبــر تــو و کـردار تـو، بــایـد گـریـسـت
رنـــج تــــو در کــــارگـــه بــــنـــدگـــیگشـت تـهی دسـتـی و شـرمندگی
زان هـمـه ســرمــایـه، تــرا ســود کــوتــار قـمـاشــت چــه شـد و پــود کـو
نـوبــت از خــلـق گـســســتــن نـبــودگــاه در صــومـعــه بــســتــن نـبــود
سست شد این پایه و فرصت شتافتگـم شـد و دیـگـر نـتــوانـیـش یـافـت
عـجـب، سـمـنـد تــو شـد و تــاخـتــیرفــتــی و بـــار و بــنــه انــداخــتــی
دامــنــت از اخــگــر پــنــدار ســوخــتآنـهم گـل، زاتـش یک خـار سـوخـت
رشـتــه نـبــود آنـکـه تــو مـیـتــافـتــیجـامـه نـبــود آنـکـه تــو مـیـبــافـتـی
ســـودگـــر نــفـــس بـــه بـــازار شـــدگــوهــر پــســت تــو پـــدیــدار شــد
راهـــروانـــی کـــه بــــره داشــــتــــیبـر در خـویـش از چـه نـگـهـداشـتـی
آنـکــه درش، روز کــرم بــســتــه بــودقــفــل در حــق نــتـــوانــد گــشــود
نفس تـو، چـون خودسر و محتـاله شدزهد تـو، چـون کفر دو صد ساله شد
طاعت بـی صدق و صفا، هیچ نیسـتاینـهمـه جـز روی و ریا، هیچ نیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.